Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

   2. Позови про виключення майна з опису пред'являються за
місцезнаходженням цього майна або основної його частини.
 
   3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття
спадщини  спадкоємцями,  пред'являються  за  місцезнаходженням
спадкового майна або основної його частини.
 
   4. Позови  до  перевізників,  що  виникають з договорів
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за
місцезнаходженням перевізника.
 
   Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
 
   1. Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у
справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява
повертається позивачеві для подання до належного суду, про що
постановляється ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма
додатками до неї надсилаються позивачеві.
 
   Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
 
   1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
 
   1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання
відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого
раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його
проживання (перебування); ( Пункт 1 частини першої статті 116 в
редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо
набрання  чинності  зміни  див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2) після відкриття провадження у справі і до початку судового
розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил
підсудності;
 
   3) після  задоволення  відводів  (самовідводів) неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи;
 
   4) ліквідовано суд, який розглядав справу.
 
   2. У випадках, встановлених пунктами 3 і 4 частини першої
цієї статті, справа передається до суду, найбільш територіально
наближеного до цього суду.
 
   3. Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на
підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в
разі подання скарги - після залишення її без задоволення.
 
   4. Забороняється передавати до іншого суду справу,  яка
розглядається  судом, за винятком випадків, встановлених цим
Кодексом.
 
   Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність
 
   1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
 
   2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,
встановленому статтею 116 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.
 
               Глава 2
            ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ.
         ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
   Стаття 118. Пред'явлення позову
 
   1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду
першої інстанції, де вона реєструється, з дотриманням порядку,
встановленого  частинами другою і третьою статті 11-1 цього
Кодексу, та не пізніше наступного дня передається визначеному
судді.

 
   2. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька
вимог, пов'язаних між собою.
 
   3. Позовна заява щодо вимог, визначених у частині першій
статті 96 цього Кодексу, може бути подана тільки в разі відмови у
прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування його
судом.
( Стаття 118 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
 
   1. Позовна заява подається в письмовій формі.
 
   2. Позовна заява повинна містити:
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я
представника позивача, якщо позовна заява подається представником,
їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий
індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; ( Пункт 2
частини другої статті 119 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   3) зміст позовних вимог;
 
   4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 
   5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 
   6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину,
наявність підстав для звільнення від доказування;
 
   7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
   3. Позовна  заява  підписується  позивачем  або  його
представником із зазначенням дати її подання.
 
   4. Позовна  заява  повинна  відповідати  іншим  вимогам,
встановленим законом.
 
   5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують
сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи.
 
   6. До позовної заяви, що подається у випадках, визначених
частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії
ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу
або ухвали про скасування судового наказу.
( Статтю 119 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   7. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист
прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути
зазначені підстави такого звернення.
 
   8. Якщо позовна заява подається представником позивача, до
позовної  заяви додається довіреність чи інший документ, що
підтверджує його повноваження.
 
   9. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або
позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї
статті, відомості про забезпечення доказів або позову.
 
   Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї
         документів
[an error occurred while processing this directive]
 
   1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії
всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості
відповідачів і третіх осіб.
 
   2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не
поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а
також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи,
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури або суду.
 
   Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення
         заяви
 
   1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання
вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не
сплачено  судовий  збір  чи  не  оплачено  витрати  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє
ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про
що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків,
який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем
ухвали.
( Частина перша статті 121 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений
строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120 цього Кодексу,
сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява
вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше
заява вважається неподаною і повертається позивачеві.
 
   3. Крім цього, заява повертається у випадках, коли:
 
   1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про
повернення йому позову;
 
   2) заяву подано недієздатною особою;
 
   3) заяву від імені позивача подано особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
 
   4) справа не підсудна цьому суду;
 
   5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності
дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання
вимог, встановлених Сімейним кодексом України;
 
   6) подана заява без дотримання порядку, визначеного частиною
третьою статті 118 цього Кодексу. ( Частину третю статті 121
доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
[an error occurred while processing this directive]
 
   4. Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.
 
   5. Повернення  позовної  заяви не перешкоджає повторному
зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини,
що стали підставою для повернення заяви.
 
   Стаття 122. Відкриття провадження у справі
 
   1. Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше
як на підставі заяви,  поданої  і  оформленої  в  порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
   2. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:
 
   1) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного
судочинства;
 
   2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду
про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача
від позову або укладенням мирової угоди сторін у спорі між тими
самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.
Відмова від позову не позбавляє другу сторону права пред'явити
такий самий позов до особи, яка відмовилась від позову;
 
   3) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між
тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих
підстав;
 
   4) є  рішення третейського суду, прийняте в межах його
компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд
відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення
третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд
справи в тому ж третейському суді виявився неможливим;
 
   5) після смерті фізичної особи, а також у  зв'язку  з
припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі,
спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
 
   3. У разі якщо відповідачем у позовній заяві, поданій і
оформленій у порядку, встановленому цим Кодексом, вказана фізична
особа, що не є суб'єктом підприємницької діяльності, суд не
пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду
звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та
місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване
місце проживання (перебування) такої фізичної особи.
 
   Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи
має бути надана протягом трьох днів  з  моменту  отримання
відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування
особи відповідного звернення суду.
 
   Якщо за результатами  отриманої  судом  інформації  буде
встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд повертає
позовну заяву на підставі пункту 4 частини третьої статті 121
цього Кодексу.
 
   У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості
встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце
проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про
відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як
відповідача у справі здійснюється через оголошення у пресі.
( Статтю 121 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   4. Питання про відкриття провадження у справі або про відмову
у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох
днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку,
встановленого для усунення недоліків, та не пізніше наступного дня
після отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою
цієї  статті,  інформації про місце проживання (перебування)
фізичної особи.
( Частина четверта статті 121 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   5. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті
провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про
відкриття провадження у справі зазначаються:
 
   1) найменування  суду, прізвище та ініціали судді, який
відкрив провадження у справі, номер справи;
 
   2) ким і до кого пред'явлено позов;
 
   3) зміст позовних вимог;
 
   4) час і місце попереднього судового засідання, якщо суддя
вирішив, що його проведення є необхідним, або час і місце судового
розгляду справи, якщо суддя вирішив, що проведення попереднього
судового засідання у справі не є необхідним; ( Пункт 4 частини
п'ятої  статті 121 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові
заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони
обґрунтовуються.
 
   6. Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі
повинна бути невідкладно надіслана позивачеві разом із заявою та
всіма доданими до неї документами.
 
   7. Відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає
повторному зверненню до суду з таким самим позовом.
 
   Стаття 123. Зустрічний позов
 
   1. Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до
початку розгляду справи по суті.
( Частина перша статті 123 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32


Украина онлайн