Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

   2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з
первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний
їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних
правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися,
або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю
або частково задоволення первісного позову.
 
   3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в
одне провадження з первісним позовом.
 
   Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
 
   1. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням
загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам
статей 119 і 120 цього Кодексу.
 
   2. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог,
встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення
статті 121 цього Кодексу.
 
   Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
 
   1. Положення статей 123 і 124 цього Кодексу застосовуються до
позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору у справі, у якій відкрито провадження.
 
   Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів
 
   1. Суддя під час відкриття провадження у справі, підготовки
справи до судового розгляду або суд під час її розгляду мають
право постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох
однорідних позовних вимог за позовами одного й того самого
позивача до одного й того самого відповідача чи до різних
відповідачів або за позовом різних позивачів до одного й того
самого відповідача.
 
   2. Залежно від обставин справи суддя чи суд мають право
постановити ухвалу про роз'єднання кількох поєднаних в одному
провадженні вимог у самостійні провадження, якщо їх спільний
розгляд ускладнює вирішення справи.
 
               Глава 3
      ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
 
   Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження
         у справі, копії позовної заяви та доданих до неї
         документів
 
   1. Після відкриття провадження у справі суд невідкладно
надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про
відкриття провадження у справі.
 
   2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у
справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями
доданих до неї документів, а третій особі - копія позовної заяви.
 
   Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову
 
   1. Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у
справі і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове
заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують
його заперечення.
( Частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на
незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у
позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для
відкриття провадження у справі.

 
   3. Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених
вимог чи їх певної частини або обсягу.
 
   Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
 
   1. Попереднє судове засідання повинно бути призначено і
проведено протягом десяти днів з дня відкриття провадження у
справі.
( Частина перша статті 129 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 130. Попереднє судове засідання
 
   1. Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясування
можливості  врегулювання  спору  до  судового  розгляду  або
забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.
 
   2. Попереднє судове засідання проводиться суддею за участю
сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.
 
   3. Для врегулювання спору до судового розгляду суд з'ясовує:
чи  не  відмовляється  позивач від позову, чи визнає позов
відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або
передати справу на розгляд третейського суду.
 
   4. Ухвалення  у попередньому судовому засіданні судового
рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення
мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 174 і
175 цього Кодексу.
 
   5. Якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на
вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення
заяви без розгляду.
 
   6. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною
третьою цієї статті, суд:
 
   1) уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову;
 
   2) вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у
справі;
 
   3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення
спору і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають
доказуванню;
 
   4) з'ясовує, які докази подані чи подаються на попередньому
судовому засіданні кожною стороною для обґрунтування своїх доводів
чи заперечень щодо невизнаних обставин; ( Пункт 4 частини шостої
статті 130 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010
- щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   5) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує
питання про витребування доказів та виклик свідків, про проведення
експертизи, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача,
особи, яка надає правову допомогу, або про судові доручення щодо
збирання доказів;
 
   6) у невідкладних випадках проводить огляд на місці, огляд
письмових і речових доказів;
 
   7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує
питання про вжиття заходів забезпечення позову;
 
   8) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до
судового розгляду;
 
   9) визначає час і місце судового розгляду.
[an error occurred while processing this directive]
 
   7. Попереднє судове засідання не є обов'язковим. Питання про
необхідність його проведення вирішується суддею під час відкриття
провадження у справі.
( Частина сьома статті 130 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   8. За заявою однієї або обох сторін про неможливість явки до
суду  проведення  попереднього  судового засідання може бути
відкладено, якщо причини неявки буде визнано судом поважними.
 
   Відкладання попереднього засідання допускається один раз.
Неявка на попереднє засідання належно повідомлених третіх осіб не
перешкоджає його проведенню. ( Частину восьму статті 130 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   9. У разі неявки у попереднє судове засідання сторони без
поважних причин або неповідомлення нею причин неявки з'ясування
обставин у справі проводиться на підставі доказів, які було подано
до або під час попереднього судового засідання. У подальшому
прийняття інших доказів залежить від поважності причин, через які
вони були подані несвоєчасно.
( Частина дев'ята статті 130 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   10. Про процесуальні дії, які необхідно вчинити до судового
розгляду, суд постановляє ухвалу.
 
   11. Попереднє судове засідання проводиться з додержанням
загальних правил, встановлених цим Кодексом для судового розгляду,
з винятками, встановленими цією главою.
 
   Стаття 131. Подання доказів
 
   1. Сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час
попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове
засідання у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по
суті.
 
   2. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною
першою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що
докази подано несвоєчасно з поважних причин.
 
   3. Сторони до або під час попереднього судового засідання у
справі, а  якщо  попереднє  судове  засідання  у  справі
не проводиться, - до початку розгляду справи по суті, зобов'язані
повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються
предмету спору, а також про всі відомі їм незавершені судові
провадження, що стосуються предмету спору.
( Стаття 131 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
[an error occurred while processing this directive]
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів
 
   1. Суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирання
доказів за межами його  територіальної  підсудності  доручає
відповідному суду провести певні процесуальні дії.
 
   2. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть
справи, що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній
участь, обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен
зібрати суд, що виконує доручення, перелік питань, поставлених
особам, які беруть участь у справі, та судом свідку. Ця ухвала
обов'язкова для суду, якому вона адресована.
 
   3. Судове доручення виконується у судовому засіданні за
правилами, встановленими цим Кодексом. Суд повідомляє осіб, які
беруть участь у справі, про час і місце  засідання.  Їхня
присутність не є обов'язковою.
 
   4. Протоколи і всі зібрані при виконанні доручення матеріали
негайно пересилаються до суду, який розглядає справу.
 
   5. Якщо свідки, які дали показання суду, що  виконував
доручення, прибудуть у суд, який розглядає справу, вони дають
показання у загальному порядку.
 
   Стаття 133. Забезпечення доказів
 
   1. Особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання
потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих
доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих
доказів.
 
   2. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків,
призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у
тому числі за їх місцезнаходженням. У необхідних випадках судом
можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.
 
   3. За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити
докази до пред'явлення нею позову.
 
   4. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання
позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом
трьох днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У
разі неподання позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала
заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові
витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням
доказів.
( Частина четверта статті 133 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
 
   1. У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені:
докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути
підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що
подання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а
також справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою
потрібно їх забезпечити.
 
   2. До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає
вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею
121 цього Кодексу.
 
   Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 
   1. Заява про забезпечення доказів розглядається судом, який
розглядає справу, а якщо позов ще не пред'явлено, - місцевим
загальним судом, у межах територіальної підсудності якого можуть
бути вчинені процесуальні дії щодо забезпечення доказів.
 
   2. Заява про забезпечення доказів розглядається протягом
п'яти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є
обов'язковою.
 
   3. У разі обґрунтованої вимоги заявника, а також якщо не
можна встановити, до кого може бути згодом пред'явлено позов,
заява про забезпечення доказів розглядається судом невідкладно
лише за участю заявника.
 
   4. Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою.
Оскарження ухвали про забезпечення доказів  не  зупиняє  її
виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
 
   5. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення
доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші
матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який
розглядає справу.
 
   Стаття 136. Заява про виклик свідка
 
   1. У заяві про виклик свідка зазначаються його ім'я, місце
проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може
підтвердити.
 
   2. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час
попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання
у справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті.
( Статтю 136 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 137. Витребування доказів
 
   1. У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших
осіб, які  беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх
клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази. Клопотання про
витребування доказів має бути подано до або під час попереднього
судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не
проводиться, - до початку розгляду справи по суті із долученням
відомостей про неможливість отримання таких доказів особисто
стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.
( Частина перша статті 137 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
Сторінки:1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 32


Украина онлайн