Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 152. Види забезпечення позову
 
   1. Позов забезпечується:
 
   1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать
відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
 
   2) забороною вчиняти певні дії;
 
   3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
 
   4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати
майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 
   5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов
про звільнення майна з-під арешту; ( Пункт 5 частини першої статті
152 в редакції Закону N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 )
 
   6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа,
який оскаржується боржником у судовому порядку;
 
   7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим
особам.
 
   2. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші
види забезпечення позову. Суд може застосувати кілька видів
забезпечення позову.
 
   3. Види  забезпечення  позову мають бути співмірними із
заявленими позивачем вимогами.
 
   4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення
арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню,  яка
виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи
догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка
виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а
також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю. Ця вимога не
поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином.
 
   5. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко
псуються.
 
   6. Не  допускається забезпечення позову шляхом зупинення
тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони  або
встановлення  обов'язку  вчиняти  певні  дії  тимчасовому
адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України
при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку.
 
   Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання
         ухвали про забезпечення позову
 
   1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у
провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без
повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у
справі.
 
   2. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної
заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання.
У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про забезпечення
позову, подана до подання позовної заяви, розглядається лише за
його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи
забезпечення позову.
 
   3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до

подання  позовної  заяви, може вимагати від заявника подати
додаткові документи та інші докази, що підтверджують необхідність
забезпечення позову.
 
   4. Суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від
позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того,
щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на
депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з
урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір
ціни позову.
 
   5. Про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє
ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його
обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена.
Копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам
негайно після її постановлення.
 
   6. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов
повністю або частково.
 
   7. У разі постановлення ухвали без повідомлення особи, щодо
якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали
надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову,
негайно після її виконання.
 
   8. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано
без додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її
заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
   9. Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в
порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі
забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення
позову звертається до виконання негайно після внесення предмета
застави в повному розмірі.
 
   10. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її
виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
   11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або
про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї
ухвали.
 
   12. Особи, винні в порушенні заходів забезпечення позову,
несуть відповідальність, встановлену законом.
 
   Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування
         заходів забезпечення позову
 
   1. Суд може за заявою однієї із сторін і зважаючи на
пояснення другої сторони  допустити  заміну  одного  способу
забезпечення позову іншим. Заява про заміну способу забезпечення
позову розглядається судом у строки, встановлені частиною другою
статті 153 цього Кодексу. На заміну способу забезпечення позову за
заявою відповідача потрібна згода позивача, за винятком випадку,
визначеного частиною другою цієї статті.
 
   2. У разі забезпечення позову про стягнення грошових коштів
відповідач може з  дозволу  суду  замість  допущеного  виду
забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму, зазначену в
позовній заяві.
 
   3. Заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом,
який розглядає справу.
 
   4. Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її
повідомлення, протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали
може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядається
судом протягом двох днів.
( Частина четверта статті 154 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
[an error occurred while processing this directive]
 
   5. Питання про скасування  заходів  забезпечення  позову
вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть
участь у справі. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання
про скасування заходів забезпечення позову.
 
   6. Якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у
справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи
забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням
законної сили. Проте суд може одночасно з ухваленням судового
рішення або після цього постановити ухвалу про скасування заходів
забезпечення позову.
 
   7. Заходи забезпечення позову, вжиті судом  до  подання
позовної заяви, скасовуються судом також у разі:
 
   1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з
вимогами частини п'ятої статті 151 цього Кодексу;
 
   2) повернення позовної заяви;
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
   Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням
         позову, та повернення предмета застави
 
   1. У разі скасування заходів забезпечення позову, набрання
законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою
про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду
особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на
відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.
 
   2. У разі внесення позивачем предмета застави відшкодування
збитків, завданих забезпеченням позову, в першу чергу здійснюється
за рахунок предмета застави.
 
   3. Предмет застави повертається позивачеві, якщо позов про
відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після
настання обставин, визначених частиною першою цієї статті. Також
предмет застави повертається позивачеві, якщо набрало законної
сили рішення суду про задоволення позову або якщо сторони уклали
мирову угоду.
 
   Стаття 156. Призначення справи до розгляду
 
   1. Після закінчення підготовки справи до судового розгляду
суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним
проведені, і встановлює дату розгляду справи.
 
   2. Справа має бути призначена до розгляду  не  пізніше
семи днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду.
( Частина друга статті 156 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
[an error occurred while processing this directive]
               Глава 4
             СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
 
   Стаття 157. Строки розгляду справ
 
   1. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не
більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи
про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.
 
   2.  У  виняткових  випадках  за клопотанням сторони, з
урахуванням  особливостей  розгляду справи, суд ухвалою може
подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів.
( Частина друга статті 157 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
 
   1. Розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому
засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у
справі.
 
   2. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити
клопотання про розгляд справи за її відсутності.
 
   3. Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для
цього приміщенні суду - залі засідань.
 
   Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. 
         Перерви в судовому засіданні
 
   1. Суд  під  час  розгляду справи повинен безпосередньо
дослідити докази у справі.
 
   2. Справа розглядається одним і тим самим складом суду. У
разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа
розглядається спочатку.
 
   3. У судовому засіданні можуть бути оголошені  перерви,
тривалість яких визначається відповідно до обставин розгляду
справи, що їх викликали.
 
   Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
 
   1. Під час одноособового розгляду справи в суді першої
інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу.
 
   2. Головуючий керує ходом судового засідання, забезпечує
додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій,
здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і
виконання ними  обов'язків,  спрямовує  судовий  розгляд  на
забезпечення  повного,  всебічного та об'єктивного з'ясування
обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має
істотного значення для вирішення справи.
 
   3. У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які
беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів,
перекладачів щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до
журналу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд
постановляє ухвалу.
 
   4. Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в
судовому засіданні належного порядку.
 
   5. Головуючий розглядає скарги на дії чи  бездіяльність
судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього
обов'язків, про що постановляє ухвалу.
 
   Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, свідки, перекладачі,
експерти, спеціалісти звертаються до суду словами "Ваша честь".
 
   Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового
         засідання
 
   1. Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати,
коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі,
заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у справі, свідки,
експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання,
висновки, консультації тощо стоячи.
 
   2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї
статті, допускається з дозволу головуючого.
 
   3. Учасники цивільного процесу, а також інші особи, присутні
в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати
розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні
встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що
свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил.
За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності,
встановленої  законом.  Питання  про  притягнення  особи  до
відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом
негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із
розгляду цивільної справи оголошується перерва.
( Частина третя статті 162 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   4. Особи, які беруть участь у справі, передають документи та
інші матеріали головуючому через судового розпорядника.
 
   Стаття 163. Відкриття судового засідання
 
   1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває
судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься.
 
   2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто  з
викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено
судові повістки та повідомлення тим, хто не  з'явився,  та
повідомляє причини їх неявки, якщо вони відомі.
 
   3. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє
повноваження представників.
 
   Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав
         та обов'язків. Присяга перекладача
 
Сторінки:1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 32


Украина онлайн