Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

   1. Головуючий  роз'яснює  перекладачеві  його  права  та
обов'язки, встановлені цим Кодексом, і попереджає перекладача під
розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний
переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених
на нього обов'язків.
 
   2. Головуючий  приводить  перекладача  до  присяги:  "Я,
(прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно  виконувати
обов'язки  перекладача,  використовуючи  всі  свої професійні
можливості".
 
   3. Текст присяги  підписується  перекладачем.  Підписаний
перекладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
   Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 
   1. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені
для цього приміщення.
 
   2. Судовий розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки,
які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не
допитав.
 
   Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права
         відводу
 
   1. Головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експерта,
перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює
особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи.
 
   2. Підстави для відводу, порядок розгляду заяви про відвід та
наслідки її задоволення визначаються главою 3 розділу І цього
Кодексу.
 
   Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі,
         їх прав та обов'язків
 
   1. Головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, їх права та обов'язки, про що зазначається в
журналі судового засідання.
 
   Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть
         участь у справі
 
   1. Заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі,
розглядаються судом після того, як буде заслухана думка решти
присутніх у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі,
про що постановляється ухвала. Ухвала суду про  відмову  в
задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його заявленню з
інших підстав.
( Частина перша статті 168 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи,
         яка бере участь у справі
 
   1. Суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених
статтею 157 цього Кодексу, у разі:
 
   1) неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з
інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей,
що їм вручені судові повістки;
 
   2) першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з
інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому
порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили
про причини неявки, які судом визнано поважними; ( Пункт 2 частини
першої  статті 169 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності

зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3) першої неявки без  поважних  причин  належним  чином
повідомленого позивача в судове засідання або неповідомлення ним
про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд
справи за його відсутності;
 
   4) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву
про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення.
Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і
тоді, коли в справі беруть участь їх представники.
 
   2. Неявка представника в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення ним про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи. За клопотанням сторони та з урахуванням обставин
справи суд може відкласти її розгляд.
 
   3. У разі повторної неявки в судове засідання позивача,
повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про
розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без
розгляду.
( Частина третя статті 169 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   4. У разі повторної неявки в судове засідання відповідача,
повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі
наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).
( Частина четверта статті 169 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   5. Наслідки, визначені частинами другою - четвертою цієї
статті, настають і в разі, якщо сторона залишить залу судового
засідання.
 
   Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка,
         експерта, спеціаліста, перекладача
 
   1. У  разі неявки в судове засідання свідка, експерта,
спеціаліста, перекладача суд заслуховує думку осіб, які беруть
участь у справі, про можливість розгляду справи за відсутності
свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з'явилися, та
постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про
відкладення розгляду справи на певний строк. Одночасно суд вирішує
питання  про  відповідальність свідка, експерта, спеціаліста,
перекладача, які не з'явилися.
 
   Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга
         експерта
 
   1. Головуючий роз'яснює експертові його права та обов'язки,
встановлені цим Кодексом, і попереджає експерта під розписку про
кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за
відмову без поважних причин від виконання покладених на нього
обов'язків.
 
   2. Головуючий приводить експерта до присяги: "Я, (прізвище,
ім'я, по батькові), присягаю сумлінно  виконувати  обов'язки
експерта, використовуючи всі свої професійні можливості".
 
   3. Текст  присяги  підписується  експертом.  Дія присяги
поширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її
проголошення. Підписаний експертом текст присяги та розписка
приєднуються до справи.
 
   4. Якщо експертиза призначається під час судового розгляду,
права, обов'язки експертів і їх відповідальність роз'яснюються
головуючим відразу після залучення їх до участі в цивільному
процесі.
[an error occurred while processing this directive]
 
   5. Експертам, які працюють у державних експертних установах,
роз'яснення прав і обов'язків експерта та приведення його до
присяги  здійснюються керівником експертної установи під час
призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового
експерта. Підписаний текст присяги та розписка про ознайомлення з
правами і обов'язками експерта та про кримінальну відповідальність
за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього
обов'язків, за завідомо неправдивий висновок приєднується до
особової справи. Засвідчені печаткою експертної установи копії цих
документів подаються на вимогу суду.
 
   Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
 
   1. Головуючий  роз'яснює  спеціалістові  його  права  та
обов'язки, встановлені цим Кодексом.
 
   Стаття 173. Початок розгляду справи по суті
 
   1. Розгляд  справи  по  суті  розпочинається  доповіддю
головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами
певних обставин під час попереднього судового засідання, після
чого з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає
відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову
угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду.
 
   2. У разі розгляду справи  за  відсутності  відповідача
головуючий доповідає про позицію останнього щодо заявлених вимог,
викладену в письмових поясненнях. При частковому визнанні позову
відповідачем головуючий з'ясовує, у якій саме частині позов
визнається.
( Частина друга статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову
         відповідачем
 
   1. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач -
визнати позов протягом усього часу судового розгляду, зробивши
усну заяву. Якщо відмову позивача від позову, визнання позову
відповідачем викладено в адресованих суду письмових заявах, ці
заяви приєднуються до справи.
 
   2. До  ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою
позивача від позову або визнанням позову  відповідачем  суд
роз'яснює  сторонам  наслідки  відповідних процесуальних дій,
перевіряє, чи не обмежений представник сторони, який висловив
намір вчинити ці дії, у повноваженнях на їх вчинення.
 
   3. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу
про закриття провадження у справі.
 
   4. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для
того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо
[an error occurred while processing this directive]
визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права,
свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову
у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий
розгляд.
 
   5. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання
позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний
представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він
представляє.
 
   Стаття 175. Мирова угода сторін
 
   1. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання
спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та
обов'язків сторін та предмета позову.
 
   2. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це
суд, зробивши спільну заяву. Якщо мирову угоду або повідомлення
про неї викладено в адресованій суду письмовій заяві сторін, ця
заява приєднується до справи.
 
   3. До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням
сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого
рішення, перевіряє, чи не обмежений представник сторони, який
висловив намір вчинити ці дії, у повноваженнях на їх вчинення.
 
   4. У разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє
ухвалу про закриття провадження у справі.
 
   5. Закриваючи провадження у справі, суд за клопотанням сторін
може постановити ухвалу про визнання мирової угоди. Якщо умови
мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи чи
інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні
мирової угоди і продовжує судовий розгляд.
 
   6. Суд не визнає мирової угоди у справі, в якій одну із
сторін представляє її законний представник, якщо  його  дії
суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
   Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 
   1. Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення позивача
та третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та
третьої особи, яка бере участь на його стороні, а також інших
осіб, які беруть участь у справі.
 
   2. Якщо поряд із стороною, третьою особою у справі беруть
участь їх представники, суд після пояснень сторони, третьої особи
заслуховує пояснення їх представників. За клопотанням сторони,
третьої особи пояснення може давати тільки представник. Особи, які
звернулися до суду за захистом прав, свобод та інтересів інших
осіб, дають пояснення першими.
 
   3. Якщо в справі заявлено кілька вимог, суд може зобов'язати
сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, дати окремо
пояснення щодо кожної з них.
 
   4. Якщо сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
висловлюються нечітко або з їх слів не можна дійти висновку про
те, визнають вони обставини чи заперечують проти них, суд може
зажадати від цих осіб конкретної відповіді - "так" чи "ні".
 
   5. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть
ставити питання один одному.
 
   6. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб,
які беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст  цих
пояснень.
 
   Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи
         та дослідження доказів
 
   1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі, встановлює порядок з'ясування обставин, на які
сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та
порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються.
 
   2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від
змісту спірних правовідносин і в разі потреби може бути змінений.
 
   Стаття 178. Відмова від визнання обставин
 
   1. Відмова від визнання в попередньому судовому засіданні
обставин приймається судом, якщо сторона, яка відмовляється,
доведе, що вона визнала ці обставини внаслідок помилки, що має
істотне значення, обману, насильства, погрози, тяжкої обставини
або обставини визнано у результаті зловмисної домовленості її
представника з другою стороною.
 
   2. Про прийняття відмови сторони від визнання обставин суд
постановляє ухвалу.
 
   3. У разі прийняття судом відмови сторони від визнання
обставин вони доводяться в загальному порядку.
 
   Стаття 179. Дослідження доказів
 
   1. Предметом доказування під час судового розгляду є факти,
які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше
значення для вирішення справи (причини пропуску строку позовної
давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні судового
рішення.
 
   2. Для встановлення у судовому засіданні фактів, зазначених у
частині першій цієї статті, досліджуються показання свідків,
письмові та речові докази, висновки експертів.
 
   Стаття 180. Порядок допиту свідків
 
   1. Кожний свідок допитується окремо.
 
   2. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати в
залі судового засідання під час розгляду справи.
 
   3. Перед допитом свідка головуючий встановлює його особу,
вік, рід занять, місце проживання і стосунки із сторонами та
іншими особами, які беруть участь у справі, роз'яснює його права і
з'ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених законом
підстав від давання показань.
Сторінки:1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 32


Украина онлайн