Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 
   4. Відмова від давання показань приймається судом шляхом
постановлення ухвали.
 
   5. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий
під розписку попереджає свідка про кримінальну відповідальність за
завідомо неправдиве показання і відмову від давання показань та
приводить його до присяги: "Я, (ім'я, по батькові, прізвище),
присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи".
 
   6. Текст присяги підписується свідком. Підписаний свідком
текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
   7. Допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти
все, що йому особисто відомо у справі, після чого першою задає
питання особа, за заявою якої викликано свідка, а потім інші
особи, які беруть участь у справі.
 
   8. Суд має право з'ясовувати суть відповіді свідка на питання
осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання свідку
після закінчення його допиту особами, які беруть участь у справі.
 
   9. Головуючий має право за заявою осіб, які беруть участь у
справі, знімати питання, поставлені свідку, якщо вони за змістом
ображають честь чи гідність особи, є навідними або не стосуються
предмета розгляду.
 
   10. Кожний допитаний свідок залишається в залі судового
засідання до закінчення розгляду справи. Суд може дозволити
допитаним свідкам залишити залу засідання суду до закінчення
розгляду справи за згодою сторін.
 
   11. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або
наступному засіданні за його власною заявою, заявою сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Під
час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити питання
сторони, інші особи, які беруть участь у справі, суд.
 
   12. Суд може одночасно допитати свідків для з'ясування причин
розходжень у їхніх показаннях.
 
   Стаття 181. Використання свідком письмових записів
 
   1. Свідок, даючи показання, може користуватися записами в тих
випадках, якщо його показання пов'язані з будь-якими обчисленнями
та іншими даними, які важко зберегти в пам'яті. Ці записи
подаються судові та особам, які беруть участь у справі, і можуть
бути приєднані до справи за ухвалою суду.
 
   Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 
   1.  Допит  малолітніх  свідків  і,  за  розсудом суду,
неповнолітніх  свідків  проводиться  в  присутності  батьків,
усиновлювачів,  опікунів,  піклувальників,  якщо  вони  не
заінтересовані  у справі або представників органів опіки та
піклування, а також служби у справах дітей. ( Частина перша статті
182 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1397-VI ( 1397-17 )
від 21.05.2009 )
 
   2. Свідкам,  які  не  досягли  шістнадцятирічного  віку,
головуючий роз'яснює обов'язок про необхідність дати правдиві
показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від
давання показань і за завідомо неправдиві показання, і  не
приводить до присяги.
 
   3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з
дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою
думку стосовно особи свідка, змісту його показань.
 
   4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об'єктивного
з'ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли

вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою
суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у
справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання
головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає
можливість задати йому питання.
 
   5. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після
закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання,
крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка
в залі судового засідання.
 
   Стаття 183. Оголошення показань свідків
 
   1. У разі відкладення розгляду справи показання свідків,
зібрані за судовими дорученнями в порядку забезпечення доказів під
час допиту їх за місцем проживання, або показання, дані ними у
судовому засіданні, в якому було ухвалено скасоване рішення,
повинні бути оголошені і досліджені в судовому засіданні, в якому
ухвалено рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому
засіданні є неможливою. Особи, які беруть участь у справі, мають
право висловити своє ставлення до цих показань і дати щодо них
свої пояснення.
 
   Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників
         як свідків
 
   1. Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що
факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за
їх згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями
180-182 цього Кодексу.
 
   Стаття 185. Дослідження письмових доказів
 
   1. Письмові докази або протоколи їх огляду оголошуються в
судовому засіданні та надаються для ознайомлення особам, які
беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також експертам,
спеціалістам і свідкам. Особи, які беруть участь у справі, можуть
давати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх
огляду. Особами, які беруть участь у справі, з приводу зазначених
доказів можуть ставитися питання свідкам, а також експертам,
спеціалістам.
 
   2. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або
поданий до суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення
документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є
фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд
виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі
інших доказів.
 
   Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих
         паперів, листів, записів телефонних розмов,
         телеграм та інших видів кореспонденції
 
   1. Зміст особистих паперів, листів,  записів  телефонних
розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може
бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні
тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України
( 435-15 ).
 
   Стаття 187. Дослідження речових доказів
 
   1. Речові докази оглядаються судом або досліджуються ним
іншим способом, а також пред'являються для ознайомлення особам,
які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також
експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким пред'явлено для
ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи
інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до
журналу судового засідання.
 
   2. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому
засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої
пояснення з приводу цих протоколів.
[an error occurred while processing this directive]
 
   3. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання
з приводу  речових  доказів  свідкам,  а  також  експертам,
спеціалістам, які їх оглядали.
 
   Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису
         і їх дослідження
 
   1. Під час відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису,
що мають приватний характер, а також під час їх дослідження
застосовуються правила цього Кодексу щодо оголошення і дослідження
змісту особистого листування і телеграфних повідомлень.
 
   2. Відтворення  звукозапису  і  демонстрація  відеозапису
проводяться в судовому засіданні або в  іншому  приміщенні,
спеціально підготовленому для цього, з відображенням у журналі
судового засідання  особливостей  оголошуваних  матеріалів  і
зазначенням  часу  демонстрації.  Після цього суд заслуховує
пояснення осіб, які беруть участь у справі.
 
   3. У разі потреби відтворення звукозапису і демонстрація
відеозапису можуть бути повторені повністю або у певній частині.
 
   4. З метою з'ясування відомостей, що містяться у матеріалах
звуко- і відеозапису, а також у зв'язку з надходженням заяви про
їх фальшивість судом може бути залучено спеціаліста або призначено
експертизу.
 
   Стаття 189. Дослідження висновку експерта
 
   1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.
 
   2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути
поставлені питання. Першою ставить питання експертові особа, за
заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші
особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за
клопотанням обох сторін, першим ставить питання експертові позивач
і його представник.
 
   3. Суд має право з'ясовувати суть відповіді експерта на
питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання
експерту після закінчення його допиту особами, які беруть участь у
справі.
 
   4. Викладені письмово і підписані експертом роз'яснення і
доповнення висновку приєднуються до справи.
 
   Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 
   1. Під час дослідження доказів суд може скористатися усними
консультаціями  або  письмовими  роз'ясненнями  (висновками)
спеціалістів.
 
   2. Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих
усних консультацій чи письмових роз'яснень. Першою ставить питання
особа,  за  клопотанням  якої  залучено  спеціаліста, та її
[an error occurred while processing this directive]
представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо
спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін або за ініціативою
суду, першим ставить питання спеціалістові позивач і (або) його
представник.
 
   3. Суд має право з'ясовувати суть відповіді спеціаліста на
питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання
спеціалісту після закінчення його опитування особами, які беруть
участь у справі.
 
   4. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз'яснення
приєднуються до справи.
 
   Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення
         перерви в її розгляді
 
   1. Суд може відкласти розгляд справи у випадках, встановлених
цим Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у
зв'язку з необхідністю заміни відведеного судді або залучення до
участі в справі інших осіб.
 
   2. У разі неможливості продовження розгляду справи у зв'язку
з необхідністю подання нових доказів суд оголошує перерву на час,
необхідний для цього.
 
   3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в
її розгляді, призначає відповідно день нового судового засідання
або його продовження, про що ознайомлює під розписку учасників
цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні. Учасників
цивільного процесу, які не з'явилися або яких суд залучає вперше
до участі в процесі, викликають у судове засідання на призначений
день.
 
   У разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в
її розгляді, суд, на прохання особи, яка є учасником цивільного
процесу, вручає їй судову повістку безпосередньо в суді.
( Частину третю статті 191 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 2167-VI ( 2167-17 ) від 11.05.2010 )
 
   4. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати
свідків, які з'явилися. Тільки у виняткових випадках за ухвалою
суду свідки не допитуються і викликаються знову.
 
   5. У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд
справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може
перевищувати шести місяців.
( Частина п'ята статті 191 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   6. Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається
спочатку.
 
   7. У разі якщо склад суду не змінився і до участі у справі не
було  залучено  інших осіб, суд має право надати учасникам
цивільного процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення
без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові запитання.
( Частина сьома статті 191 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх
         доказами
 
   1. Після з'ясування всіх обставин справи та перевірки їх
доказами головуючий надає сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, можливість дати додаткові пояснення, які можуть
доповнити матеріали справи.
 
   2. У зв'язку з додатковими поясненнями особи, яка бере участь
у справі, суд може ставити питання іншим учасникам цивільного
процесу.
 
   3. Вислухавши додаткові пояснення і вирішивши заявлені при
цьому клопотання осіб, які беруть участь у справі, суд постановляє
ухвалу про закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх
доказами і переходить до судових дебатів.
 
   Стаття 193. Судові дебати
 
   1. У судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть
участь у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обставини
і докази, досліджені в судовому засіданні.
 
   2. У судових дебатах першим надається слово позивачеві та
його представникові.
 
   3. Треті особи без самостійних вимог виступають у судових
дебатах після особи, на стороні якої вони беруть участь.
 
   4. Третя особа, яка заявила самостійні позовні вимоги щодо
предмета спору, та її представник у судових дебатах виступають
після сторін.
 
   5. За клопотанням сторін і третіх осіб у судових дебатах
можуть виступати лише їхні представники.
 
   6. Органи та особи, яким законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб, виступають у судових дебатах
першими. За ними виступають особи, в інтересах яких відкрито
провадження у справі.
 
   7. Суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним
часом. Головуючий може зупинити промовця лише тоді, коли він
виходить за межі справи, що розглядається судом, або повторюється.
З дозволу суду промовці можуть обмінюватися репліками. Право
останньої репліки  завжди  належить  відповідачеві  та  його
представникові.
 
   8. Під час судових дебатів не можна подавати нові докази,
заяву  про  залишення  позову без розгляду, збільшувати або
зменшувати розмір позовних вимог.
(  Статтю 193 доповнено частиною восьмою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   9. Позовну заяву від третьої особи, що заявляє самостійні
Сторінки:1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 32


Украина онлайн