Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

вимоги щодо предмету спору, подану після початку судових дебатів,
суд своєю ухвалою повертає заявнику.
( Статтю 193 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі
 
   1. Якщо  під  час  судових дебатів виникає необхідність
з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або
дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення
до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування
обставин  у  справі та перевірки їх доказами судові дебати
проводяться в загальному порядку.
 
   Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення
 
   1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати
(спеціально обладнаного для прийняття судових рішень приміщення)
для  ухвалення  рішення,  оголосивши  орієнтовний  час  його
проголошення.
 
   2. Якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з'ясувати
будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків або вчинення
іншої процесуальної дії, суд, не ухвалюючи рішення, постановляє
ухвалу про поновлення судового розгляду.
 
   3. Розгляд справи у випадку, встановленому частиною другою
цієї статті, проводиться виключно в межах з'ясування обставин, що
потребують додаткової перевірки.
 
   4. Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно
від його результатів відкриває судові дебати з приводу додатково
досліджених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення
рішення або, якщо вчинення необхідних процесуальних дій у даному
судовому засіданні виявилося неможливим, постановляє ухвалу про
відкладення розгляду справи чи оголошує перерву.
 
   Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати
 
   1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає
справу.
 
   2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права
розглядати інші судові справи.
 
   3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та
ухвалення рішення у нарадчій кімнаті.
 
               Глава 5
         ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
   Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 
   1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне
фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального
технічного засобу.
 
   2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює
секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого
інший працівник апарату суду. У разі неявки в судове засідання
всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно
до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за
відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового
процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не
здійснюється.
( Частина друга статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI

від 07.07.2010 )
 
   3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового
засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі,
або за ініціативою суду.
 
   4. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис
судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу
судового  засідання  і  після  закінчення судового засідання
приєднується до матеріалів справи.
 
   5. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути
за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного
запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа,
яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з
носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.
 
   6. Розмір плати ( 151-2006-п ) за роздрукування технічного
запису  судового засідання встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
 
   Стаття 198. Журнал судового засідання
 
   1. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами
секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.
 
   2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:
 
   1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
   2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та
ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
   3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та
інших осіб, що беруть участь у справі;
 
   4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 
   5) назва процесуальної дії;
 
   6) час вчинення процесуальної дії;
 
   7) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
   3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового
засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання
і приєднується до справи.
 
   Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового
         засідання, журналу судового засідання
         та їх розгляд
 
   1. Особи, які беруть  участь  у  справі,  мають  право
ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом
судового засідання та протягом трьох днів з дня проголошення
рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти
або неправильності їх запису.
( Частина перша статті 199 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису
судового  засідання  та  журналу судового засідання, про що
постановляє відповідну ухвалу.
 
   3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності
підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.
 
   4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи
журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше
трьох днів з дня їх подання.
[an error occurred while processing this directive]
( Частина четверта статті 199 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів
         про окремі процесуальні дії
 
   1. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим
засіданням  складається  протокол. При його складанні можуть
застосовуватися технічні засоби.
 
   2. У  протоколі  вчинення  окремої  процесуальної  дії
зазначаються такі відомості:
 
   1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 
   2) час початку вчинення процесуальної дії;
 
   3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та
ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
   4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі;
 
   5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі,
експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 
   6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;
 
   7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;
 
   8) заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь
у справі;
 
   9) основний зміст  пояснень  сторін,  третіх  осіб,  їх
представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також
показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і
відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та
висновків спеціалістів;
 
   10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, -
номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;
 
   11) час закінчення вчинення процесуальної дії;
 
   12) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
   3. Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня
після вчинення окремої процесуальної дії.
 
   4. Протокол приєднується до справи.
 
               Глава 6
      ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ.
[an error occurred while processing this directive]
          ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ
 
   Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
 
   1. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:
 
   1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була
стороною у справі,  якщо  спірні  правовідносини  допускають
правонаступництво;
 
   2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи,
яка була стороною у справі;
 
   3) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил
України або інших утворених відповідно до закону військових
формувань, що переведені на воєнний стан;
 
   4) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої
справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного,
господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;
 
   5) призначення або заміни законного представника у випадках,
передбачених частинами першою - третьою статті 43 цього Кодексу;
( Пункт 5 частини першої статті 201 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3551-IV ( 3551-15 ) від 16.03.2006 )
 
   6) звернення із судовим дорученням про надання правової
допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу
іноземної держави; ( Частину першу статті 201 доповнено пунктом 6
згідно із Законом N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   7) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для
примирення. ( Частину першу статті 201 доповнено пунктом 7 згідно
із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
   Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі
 
   1. Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а
також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у
випадках:
 
   1) перебування сторони на строковій військовій службі або
альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;
 
   2) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що
виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;
 
   3) перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;
 
   4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за
його відсутності;
 
   5) призначення судом експертизи;
 
   6) направлення судового доручення щодо збирання доказів у
порядку, встановленому статтею 132 цього Кодексу. ( Частину першу
статті 202 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   2. Суд не зупиняє провадження у випадках,  встановлених
пунктами 1-3 частини першої цієї статті, якщо відсутня сторона
веде справу через свого представника.
 
   3. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
   Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 
   1. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених:
 
   1) пунктами 1, 2 і 5 частини першої статті 201 цього
Кодексу - до залучення до участі у справі правонаступника чи
законного представника;
 
   2) пунктом 3 частини першої статті 201 та статтею 202 цього
Кодексу:
 
   до припинення перебування сторони у складі Збройних Сил
України або інших утворених відповідно до закону військових
формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій
службі,  альтернативній  (невійськовій)  службі,  службового
відрядження;
 
   на час хвороби сторони;
 
   до розшуку відповідача;
 
   на час проведення експертизи;
 
   до надходження відповіді від суду на доручення щодо збирання
доказів. ( Пункт 2 частини першої статті 203 доповнено абзацом
шостим згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 -
щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   3) пунктом 4 частини першої статті 201 цього Кодексу - до
набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить
вирішення справи;
 
   4) пунктом 6 частини першої статті 201 цього Кодексу - до
надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного
органу іноземної держави на судове доручення про надання правової
допомоги; ( Частину першу статті 203 доповнено пунктом 4 згідно із
Законом N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   5) пунктом 7 частини першої статті 201 цього Кодексу - до
закінчення строку для примирення, визначеного судом. ( Частину
першу статті 203 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 204. Відновлення провадження у справі
 
Сторінки:1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 32


Украина онлайн