Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

повністю чи частково;
 
   висновку суду по суті позовних вимог;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його
оскарження.
 
   Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або
         проти кількох відповідачів
 
   1. Суд, ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів або
проти кількох відповідачів, повинен зазначити, в якій частині
рішення стосується кожного з них, або зазначити, що обов'язок чи
право стягнення є солідарним.
 
   Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення
         суду, забезпечення його виконання
 
   1. Суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його
виконання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити
заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в
рішенні.
 
   Стаття 218. Проголошення рішення суду
 
   1. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини
проголошуються  негайно після закінчення судового розгляду і
прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий
роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі
проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної
частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть
участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.
 
   2. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може
сам скасувати або змінити це рішення.
 
   Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок
         у судовому рішенні
 
   1. Суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які
беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні
описки чи арифметичні помилки.
 
   2. Заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у
судовому рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її
надходження.
 
   3. Питання про внесення виправлень вирішується в судовому
засіданні, про що постановляється ухвала.
 
   4. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час
і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про
внесення виправлень.
( Текст статті 219 в редакції Закону N 2387-VI ( 2387-17 ) від
01.07.2010 )
 
 
   Стаття 220. Додаткове рішення суду
 
   1. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою осіб, які беруть
участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити додаткове
рішення, якщо:
 
   1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої
сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
 
   2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми
грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає
передачі, або які дії треба виконати;

 
   3) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках,
встановлених статтею 367 цього Кодексу;
 
   4) судом не вирішено питання про судові витрати.
 
   2. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано
до закінчення строку на виконання рішення.
 
   3. Суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в
судовому засіданні з повідомленням сторін. Їх присутність не є
обов'язковою.
 
   4. На додаткове рішення може бути подано скаргу.
 
   5. Про  відмову  в  ухваленні  додаткового  рішення суд
постановляє ухвалу.
 
   Стаття 221. Роз'яснення рішення суду
 
   1. Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали
участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою
заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не
змінюючи при цьому його змісту.
 
   2. Подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається,
якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого
рішення може бути пред'явлене до примусового виконання.
 
   3. Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом
десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або)
державного  виконавця  не  перешкоджає  розгляду питання про
роз'яснення рішення суду.
 
   4. Ухвала, в якій роз'яснюється рішення суду, надсилається
особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю,
якщо рішення суду роз'яснено за його заявою.
 
   Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення
         особам, які брали участь у справі
( Назва статті 222 в редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 ) від
08.09.2005 )
 
 
   ( Частину першу статті 222 виключено на підставі Закону
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
 
   2. Копії повного рішення суду видаються особам, які брали
участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі
проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового
рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у
судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються
копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної
частин.
( Частина друга статті 222 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються
рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох
днів з дня його складання або за їх зверненням вручаються їм під
розписку безпосередньо в суді. Якщо судовим рішенням відповідачеві
заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення
також надсилається цим органам та/або особам у строки та порядку,
визначені цією статтею.
( Частина третя статті 222 із змінами, внесеними згідно із
Законами  N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
[an error occurred while processing this directive]
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   4. Копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за
плату у розмірі, встановленому законодавством.
 
   Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
 
   1. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку
для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було
подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не
скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним
судом.
( Частина перша статті 223 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2. Після набрання рішенням суду законної сили сторони та
треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники
не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих
підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом
факти і правовідносини.
 
   3. Якщо справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною
другою статті 3 цього Кодексу, рішення суду, що набрало законної
сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато
справу.
 
   4. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з
відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що
впливають  на  визначені розміри платежів, їх тривалість чи
припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового
позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від
них.
 
               Глава 8
           ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
 
   Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
 
   1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який
належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про
розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним
причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне
рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не
заперечує проти такого вирішення справи.
( Частина перша статті 224 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний
розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх
відповідачів.
 
   3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни
розміру позовних вимог суд відкладає  судовий  розгляд  для
[an error occurred while processing this directive]
повідомлення про це відповідача.
 
   Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
 
   1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.
 
   2. Розгляд  справи  і  ухвалення рішення проводяться за
загальними правилами з винятками і доповненнями, встановленими
цією главою.
 
   Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
 
   1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати
вимогам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім
цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви
про його перегляд.
 
   Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
 
   1. Відповідачам, які не з'явилися в  судове  засідання,
направляється  рекомендованим  листом  із повідомленням копія
заочного рішення не пізніше трьох днів з дня його проголошення.
( Частина перша статті 227 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд
         заочного рішення
 
   1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
 
   2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано
протягом десяти днів з дня отримання його копії.
 
   Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 
   1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у
письмовій формі.
 
   2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно  бути
зазначено:
 
   1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
 
   2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які
подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер
засобів зв'язку;
 
   3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в
судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;
 
   4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої
заперечення проти вимог позивача;
 
   5) клопотання про перегляд заочного рішення;
 
   6) перелік доданих до заяви матеріалів.
 
   3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою,
яка її подає.
 
   4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії
за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх
доданих до неї матеріалів.
 
   5. До заяви  про  перегляд  заочного  рішення,  поданої
представником  відповідача,  додається  довіреність або інший
документ, який підтверджує його повноваження.
 
   6. За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий
збір не сплачується.
 
   7. До  неналежно оформленої заяви про перегляд заочного
рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.
 
   Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд
         заочного рішення
 
   1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного
рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї
матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд
повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце
розгляду заяви.
 
   2. Заява  про  перегляд  заочного  рішення повинна бути
розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.
 
   Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного
         рішення
 
   1. Заява  про перегляд заочного рішення розглядається в
судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про
час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
   2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з
осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу,
перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст
заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.
 
   3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення
суд може своєю ухвалою:
 
   1) залишити заяву без задоволення;
 
   2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в
загальному порядку.
 
   4. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без
задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному
порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на
апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати
постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного
рішення без задоволення.
( Частина четверта статті 231 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
Сторінки:1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32


Украина онлайн