Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

предметом судового розгляду, у порядку їх надходження підлягають
обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу
суду, що здійснюється працівниками апарату відповідного суду в
день  надходження  документів.  До  автоматизованої  системи
документообігу  суду в обов'язковому порядку вносяться: дата
надходження документів, інформація про предмет спору та сторони у
справі,  прізвище  працівника  апарату  суду,  який здійснив
реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю,
який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про
автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується
Радою  суддів  України  за  погодженням з Державною судовою
адміністрацією України.
 
   3. Визначення судді або  колегії  суддів  для  розгляду
конкретної  справи  здійснюється  автоматизованою  системою
документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за
принципом  вірогідності,  який  ураховує кількість справ, що
перебувають у провадженні суддів, заборону брати  участь  у
перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового
рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів
у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну
повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації
суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду
конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї
справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи
документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених
законом.
 
   4. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду
надається суддям та працівникам апарату суду згідно  з  їх
функціональними обов'язками.
 
   5. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи
документообігу суду має наслідком відповідальність, установлену
законом.
 
   6. Порядок   функціонування   автоматизованої   системи
документообігу суду, в тому числі видачі судових рішень та
виконавчих  листів,  передачі  справ до електронного архіву,
зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних
документів,  надання інформації фізичним і юридичним особам,
підготовки статистичних  даних  визначається  Положенням  про
автоматизовану систему документообігу суду.
( Кодекс доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 12. Право на правову допомогу
 
   1. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову
допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі
права в порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження
        судових рішень
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не
беруть участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та
обов'язки, мають право на апеляційне та касаційне оскарження
судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом.
 
   Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
 
   1. Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для
всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та
громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у
випадках,  встановлених  міжнародними  договорами,  згода  на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її
межами.

 
   2. Невиконання  судового  рішення  є  підставою  для
відповідальності, встановленої законом.
 
   3. Обов'язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не
брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо
ухваленим судовим рішенням порушуються їхні права, свободи чи
інтереси.
 
               Глава 2
            ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
 
   Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 
   1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи
щодо:
 
   1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод
чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних,
сімейних, трудових відносин;
 
 
   ( Пункт 2 частини першої статті 15 виключено на підставі
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 ) ( Положення пункту 2 частини першої
статті 15, в редакції Закону N 1691-VI ( 1691-17 ) від 18.02.2010,
втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі
Рішення Конституційного Суду N 19-рп/2010 ( v019p710-10 ) від
09.09.2010 )
 
 
   3) інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких
справ проводиться за правилами іншого судочинства.
( Частина перша статті 15 в редакції Закону N 1691-VI ( 1691-17 )
від 18.02.2010 )
 
   2. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за
правилами цивільного судочинства.
 
   3. Суди розглядають справи, визначені у частині першій цієї
статті, в порядку позовного, наказного та окремого провадження.
 
   Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог
 
   1. Не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які
підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо
інше не встановлено законом.
 
   Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд
        третейського суду
 
   1. Сторони мають право передати спір на розгляд третейського
суду, крім випадків, встановлених законом.
 
               Глава 3
            СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
 
   Стаття 18. Склад суду
 
   1. Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються
одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду.
 
   2. У випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні справи у
судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного
судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя
користуються всіма правами судді.
 
   3. Цивільні  справи  у  судах  апеляційної  інстанції
розглядаються колегією у складі трьох суддів, головуючий з числа
яких визначається в установленому законом порядку.
 
[an error occurred while processing this directive]
   4. Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються
колегією у складі не менше трьох суддів.
( Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   5. Цивільні справи у Верховному Суді України розглядаються
колегіально.
( Частина п'ята статті 18 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   6. Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами суд діє в такому самому
складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).
 
   7. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної
справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою
статті 11-1 цього Кодексу.
( Статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
 
   1. Питання, що виникають під час розгляду справи колегією
суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. Головуючий голосує
останнім.
 
   2. При прийнятті рішення з кожного питання жоден із суддів не
має права утримуватися від голосування та підписання рішення чи
ухвали.
 
   3. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою
окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні,
приєднується до справи і є відкритим для ознайомлення.
 
   Стаття 20. Підстави для відводу судді
 
   1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає
відводу (самовідводу), якщо:
 
   1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь
у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник,
секретар судового засідання;
 
   2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду
справи;
 
   3) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина,
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат,
сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений,
опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб)
сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
 
   4) якщо  є  інші  обставини,  які  викликають сумнів в
[an error occurred while processing this directive]
об'єктивності та неупередженості судді;
 
   5) було порушено порядок визначення судді для розгляду
справи, встановлений частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.
( Частину першу статті 20 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами
сім'ї або близькими родичами між собою.
 
   Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді
        справи
 
   1. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої
інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в
судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи
Верховним Судом України, а так само у новому розгляді її судом
першої інстанції після скасування попереднього рішення або ухвали
про закриття провадження в справі.
( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Суддя,  який брав участь у вирішенні справи в суді
апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої
справи в судах касаційної і першої інстанцій, у перегляді справи
Верховним Судом України, а також у новому розгляді справи після
скасування ухвали чи нового рішення апеляційного суду.
( Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3. Суддя, який брав участь у перегляді справи в  суді
касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої
справи в суді першої чи апеляційної інстанції, у перегляді справи
Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після
скасування рішення або ухвали суду касаційної інстанції.
( Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   4. Суддя, який брав участь у перегляді справи Верховним Судом
України, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в суді
першої, апеляційної чи касаційної інстанції.
( Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання,
        експерта, спеціаліста, перекладача
 
   1. Секретар  судового  засідання,  експерт,  спеціаліст,
перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають
відводу з підстав, зазначених у статті 20 цього Кодексу.
 
   2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у
розгляді справи, якщо:
 
   1) він перебував або перебуває в службовій  або  іншій
залежності від осіб, які беруть участь у справі;
 
   2) з'ясування  обставин, які мають значення для справи,
виходить за межі сфери його спеціальних знань.
 
   3. Участь  секретаря  судового  засідання,  експерта,
спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому
розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання,
експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.
 
   Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи
 
   1. За наявності підстав, зазначених у статтях 20, 21 і 22
цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання,  експерт,
спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.
 
   2. На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього
Кодексу,  судді,  секретарю  судового  засідання,  експерту,
спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід особами, які
беруть участь у справі.
 
   3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим
до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.
Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у
випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо
після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх
доказами.
 
   Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
 
   1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій
заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку
осіб, які беруть участь у справі.
 
   2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою
суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або
всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.
 
   Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
 
   1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає
справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим
суддею,  який визначається у порядку, встановленому частиною
третьою статті 11-1 цього Кодексу.
( Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або
всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів,
справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним
складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим
складом  суддів,  який визначається у порядку, встановленому
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 32


Украина онлайн