Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

відповідної психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 
   3. Рішення про відмову в задоволенні заяви про продовження
амбулаторної психіатричної допомоги, продовження госпіталізації, а
також рішення про задоволення заяви фізичної особи чи її законного
представника є підставою для припинення  надання  зазначеної
примусової психіатричної допомоги.
 
               Глава 11
        РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ
       ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
               ЗАКЛАДУ
 
   Стаття 283. Підсудність
 
   1. Заява   про   обов'язкову   госпіталізацію   до
протитуберкульозного  закладу  хворого  на  заразну  форму
туберкульозу, який ухиляється від лікування, подається до суду за
місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який  здійснює
медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за
місцем виявлення такого хворого.
 
   Стаття 284. Зміст і строк подання заяви
 
   1. У  заяві  про  обов'язкову   госпіталізацію   до
протитуберкульозного закладу або про продовження лікування повинні
бути  зазначені  встановлені  законом  підстави  для  такої
госпіталізації. До заяви додається мотивований висновок лікарської
комісії  про  необхідність  обов'язкової  госпіталізації  до
протитуберкульозного закладу або про продовження лікування, в
якому зазначається строк, протягом якого буде проведено лікування.
 
   2. Заява подається протягом 24-х годин з часу виявлення в
особи загрозливої форми туберкульозу.
 
   Стаття 285. Розгляд справи
 
   1. Справи   про   обов'язкову   госпіталізацію   до
протитуберкульозного закладу або про продовження лікування суд
розглядає не пізніше трьох днів після відкриття провадження у
справі. Особі має бути надано право особистої участі в судовому
засіданні,   за  винятком  випадків,  коли  за  даними
протитуберкульозного закладу  така  особа  становить  загрозу
розповсюдження хвороби.
 
   2. Участь у розгляді справи представника протитуберкульозного
закладу, за заявою якого  відкрито  провадження  у  справі,
представника  особи,  стосовно  якої вирішується питання про
госпіталізацію, є обов'язковою.
 
   Стаття 286. Рішення суду
 
   1. Розглянувши заяву про обов'язкову  госпіталізацію  до
протитуберкульозного закладу або про продовження лікування, суд
ухвалює рішення, яким відхиляє або задовольняє заяву.
 
   2. Рішення про задоволення заяви, зазначеної у частині першій
цієї статті, є підставою для обов'язкової госпіталізації або
подальшого лікування особи в протитуберкульозному закладі на
встановлений законом строк.
 
               Глава 12
      РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ
        ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ
      ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
   Стаття 287. Підсудність
 
   1. Заява  про  розкриття банком інформації, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках,
встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням

банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.
 
   Стаття 288. Зміст заяви
 
   1. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка
містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має
бути зазначено:
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   2) ім'я (найменування) заявника  та  особи,  щодо  якої
вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю,
їх місце проживання  або  місцезнаходження,  а  також  ім'я
представника заявника, коли заява подається представником;
 
   3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує
особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;
 
   4) обґрунтування  необхідності  та  обставини,  за  яких
вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю,
щодо особи, із зазначенням положень  законів,  які  надають
відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено;
 
   5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо особи та мету її використання.
 
   Стаття 289. Розгляд справи
 
   1. Справа про розкриття банком інформації, яка  містить
банківську таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня
надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням
заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської
таємниці, та банку, а у випадках, коли справа розглядається з
метою охорони державних інтересів та національної безпеки, - з
повідомленням тільки заявника.
 
   2. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та
(або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці,
чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду
справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою.
 
   3. Якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява
ґрунтується на спорі, який розглядається в порядку позовного
провадження,  суд  залишає  заяву  без розгляду і роз'яснює
заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на
загальних підставах.
 
   Стаття 290. Рішення суду
 
   1. У рішенні про розкриття банком інформації, яка містить
банківську  таємницю,  щодо  юридичної  або  фізичної  особи
зазначаються:
 
   1) ім'я (найменування) одержувача інформації, його місце
проживання або місцезнаходження, а також  ім'я  представника
одержувача, коли інформація надається представникові;
 
   2) ім'я (найменування) особи, щодо якої банк має розкрити
інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання або
місцезнаходження цієї особи;
 
   3) найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує
особу, щодо якої необхідно розкрити банківську таємницю;
 
   4) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську
таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її
використання.
 
   2. Якщо під час судового розгляду буде встановлено, що
заявник  вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав та
повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про
[an error occurred while processing this directive]
відмову в задоволенні заяви.
 
   3. Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копії
рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну
особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація. Особа,
щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають
право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до
апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не
зупиняє його виконання.
 
               Розділ V
           ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
               Глава 1
           АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
 
   1. Апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати
у  цивільних  справах  апеляційних загальних судів, у межах
територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який
ухвалив судове рішення, що оскаржується.
 
   Стаття 292. Право апеляційного оскарження
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному
порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
 
   2. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному
порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею
293 цього Кодексу.
 
   Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо
         від рішення суду
 
   1. Окремо  від  рішення  суду  можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
 
   1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або
скасуванні судового наказу;
 
   2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення
позову;
( Офіційне тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 293
див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2010 ( v012p710-10 )
від 28.04.2010 )
 
   3) повернення заяви позивачеві (заявникові);
 
   4) відмови у відкритті провадження у справі;
 
   5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил
підсудності;
 
[an error occurred while processing this directive]
   6) передачі справи на розгляд іншому суду;
 
   7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний
строк;
 
   8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;
 
   9) визначення розміру судових витрат;
 
   10) внесення виправлень у рішення;
 
   11) відмови ухвалити додаткове рішення;
 
   12) роз'яснення рішення;
( Офіційне тлумачення положення пункту 12 частини першої статті
293  див.  в  Рішенні  Конституційного  Суду  N  18-рп/2010
( v018p710-10 ) від 08.07.2010 )
 
   13) зупинення провадження у справі;
 
   14) закриття провадження у справі;
 
   15) залишення заяви без розгляду;
 
   16) залишення заяви про перегляд заочного  рішення  без
розгляду;
 
   17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку
з нововиявленими обставинами;
 
   18) видачі дубліката виконавчого листа;
( Офіційне тлумачення положення пункту 18 частини першої статті
293  див.  в  Рішенні  Конституційного  Суду  N  3-рп/2010
( v003p710-10 ) від 27.01.2010 )
 
   19) поновлення  пропущеного  строку  для  пред'явлення
виконавчого документа до виконання;
 
   20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і
порядку виконання рішення;
 
   21) тимчасового  влаштування  дитини  до  дитячого  або
лікувального закладу;
 
   22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;
 
   23) примусового проникнення до житла;
 
   24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на
рахунках;
 
   25) заміни сторони виконавчого провадження;
 
   26) визначення частки майна боржника у майні, яким він
володіє спільно з іншими особами;
 
   27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи
іншої посадової особи державної виконавчої служби;
 
   28) повороту виконання рішення суду;
 
   28-1) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання
виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню; ( Частину першу
статті 293 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 )
 
   29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;
 
   30)  звільнення  (призначення) опікуна чи піклувальника.
( Частину першу статті 293 доповнено пунктом 30 згідно із Законом
N 3551-IV ( 3551-15 ) від 16.03.2006 )
 
   2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо
від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення
суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає
оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає
її  заявнику,  про  що постановляє ухвалу, яка не підлягає
оскарженню.
( Частина друга статті 293 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3. У разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої
інстанції, передбачені пунктами 2, 7, 9, 18-30 частини першої цієї
статті, до апеляційного суду передаються лише копії матеріалів,
необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності апеляційний
суд може витребувати також копії інших матеріалів справи.
(  Статтю 293 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   4. Подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції
не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.
( Статтю 293 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
 
   1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом
десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у
справі, але не були присутні у судовому засіданні під час
проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу
протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.
 
   2. Апеляційна  скарга  на  ухвалу суду першої інстанції
подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо
ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує,
апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання
копії ухвали.
 
   3. Апеляційна  скарга,  подана після закінчення строків,
установлених цією статтею, залишається  без  розгляду,  якщо
апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав
для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
( Текст статті 294 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
Сторінки:1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32


Украина онлайн