Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 295. Форма і зміст апеляційної скарги
 
   1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.
 
   2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 
   1) найменування суду, до якого подається скарга;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце
проживання або місцезнаходження;
 
   3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх
місце проживання або місцезнаходження;
 
   4) рішення або ухвала, що оскаржуються;
 
   5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість
рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають
значення для справи, та  (або)  неправильність  установлення
обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої
відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи
оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне
визначення  відповідно  до  встановлених  судом  обставин
правовідносин);
 
   6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які
підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин
неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти
доказів, використаних судом першої інстанції;
 
   7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 
   8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   3. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або
представником такої особи.
 
   4. До апеляційної скарги, поданої представником, має бути
додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження
представника, якщо ці документи раніше не подавалися.
 
   5. До апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих
письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть
участь у справі.
( Стаття 295 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 296. Порядок подання апеляційної скарги
( Назва статті 296 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   1. Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд
першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.
( Частина перша статті 296 із змінами, внесеними згідно із
Законами  N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   2. Суд першої інстанції на наступний день після закінчення
строку для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою
до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього,
не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження
направляються до апеляційного суду.
( Частина друга статті 296 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності

зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду
 
   1.  Справа реєструється в апеляційному суді у порядку,
встановленому  частинами другою і третьою статті 11-1 цього
Кодексу,  та  не  пізніше  наступного  дня  передається
судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи
суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги
до розгляду апеляційним судом.
( Частина перша статті 297 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до
вимог, встановлених статтею 295 цього Кодексу, а також у разі
несплати  суми  судового  збору  чи  неоплати  витрат  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються
положення статті 121 цього Кодексу.
 
   3. Про  прийняття  апеляційної  скарги  до розгляду або
повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді
про  повернення  апеляційної  скарги  може бути оскаржено в
касаційному порядку.
 
   4.  При  надходженні  неналежно  оформленої  справи,  з
нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування
судового  процесу  технічними  засобами або з нерозглянутими
письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу
судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення
додаткового рішення суддя-доповідач повертає справу до суду першої
інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку,
протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.
( Частина четверта статті 297 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 298. Надіслання копій апеляційної скарги
         та доданих до неї матеріалів особам,
         які беруть участь у справі
( Назва статті 298 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   1. Апеляційний  суд  не  пізніше  наступного  дня після
постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду
надсилає копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів
особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом
якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу.
( Частина перша статті 298 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися
до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони
виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх права та обов'язки.
 
   2. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути
подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.
 
   3. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги
судовий збір не сплачується.
 
   Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги
         або відкликання її чи відмова від неї
 
[an error occurred while processing this directive]
   1. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити
чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження.
 
   2. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи в апеляційному суді, а друга сторона
має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі
чи в певній частині.
 
   3. При відкликанні апеляційної скарги суддя, який готував
справу до розгляду в апеляційному суді, постановляє ухвалу про
повернення скарги.
 
   4. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом
усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю або
частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і
закриття у зв'язку з цим апеляційного провадження вирішується
апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні.
Повторне оскарження цього рішення, ухвали з тих самих підстав не
допускається.
 
   5. Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується
апеляційним судом у частині наявності або відсутності фактів, які
мають значення для вирішення справи.
 
   Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 
   1. Протягом  десяти  днів  з  дня  отримання  справи
суддя-доповідач вчиняє такі дії:
 
   1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у
 
справі;
 
   2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх
регулює;
 
   3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші
особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і
заперечень;
 
   4) з'ясовує, які обставини визнаються  чи  заперечуються
сторонами та іншими особами;
 
   5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів
до суду першої інстанції;
 
   6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі,  вирішує  питання  про  виклик  свідків, призначення
експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання
доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;
 
   7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує
питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;
 
   8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного
розгляду справи.
[an error occurred while processing this directive]
 
   2. Підготовчі дії, визначені пунктами 6-8 частини першої цієї
статті, здійснюються за  правилами,  встановленими  главою 3
розділу III цього Кодексу.
 
   Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному
         суді
 
   1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає
про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання
про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до
розгляду.
 
   2. Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк,
але не пізніше семи днів після закінчення дій підготовки справи до
розгляду.
( Частина друга статті 302 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом
 
   1. Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний
суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої
інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у
суді першої інстанції.
 
   2. Апеляційний суд досліджує докази, які  судом  першої
інстанції були досліджені з порушенням встановленого порядку або в
дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові
докази, неподання яких до суду першої інстанції було зумовлено
поважними причинами.
 
   3. Апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги,
якщо  під  час розгляду справи буде встановлено неправильне
застосування норм матеріального  права  або  порушення  норм
процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування
рішення.
 
   4. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась
очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду першої
інстанції у справах окремого  провадження,  апеляційний  суд
перевіряє справу в повному обсязі.
 
   Стаття 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги
 
   1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має
бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали
про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга
на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня
постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду.
 
   2. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням
особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк
розгляду справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що
постановляє відповідну ухвалу.
( Кодекс доповнено статтею 303-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
 
   1. Справа  розглядається апеляційним судом за правилами,
встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з
винятками і доповненнями, встановленими цією главою.
 
   2. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке
оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких  повинні
здійснюватися  перевірка  рішення  (ухвали),  встановлюватися
обставини і досліджуватися докази.
 
   3. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка
подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві
сторони, - першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші
особи, які беруть участь у справі.
 
   4. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами,
апеляційний суд надає особам, які беруть участь у  справі,
можливість  виступити  у  судових  дебатах  в  такій  самій
послідовності, в якій вони давали пояснення.
 
   5. На початку судового засідання суд може оголосити про час,
який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере
участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий
проміжок часу для виступу.
 
   6. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.
 
   7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено
перерву або розгляд її відкладено.
 
   Стаття 304-1. Особливості розгляду в апеляційному порядку
          окремих категорій справ
 
   1. Розгляд апеляційної скарги на  рішення  суду  першої
інстанції, прийняте за результатами розгляду справ, передбачених
пунктом 2 частини першої статті 15 цього Кодексу, здійснюється
апеляційним судом за наявними у справі матеріалами та без виклику
осіб, які беруть участь у справі.
 
   2. Рішення суду апеляційної  інстанції  за  результатами
розгляду  справ, передбачених частиною першою цієї статті є
остаточним і касаційному оскарженню не підлягає. 
( Кодекс доповнено статтею 304-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб,
         які беруть участь у справі
 
   1. Апеляційний суд відкладає розгляд справи в разі неявки у
судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає
відомостей  про  вручення  їй  судової повістки, або за її
клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки буде визнано
судом поважними.
 
Сторінки:1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн