Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 
   мотивів зміни рішення, скасування  рішення  суду  першої
інстанції і ухвалення нового рішення;
 
   встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин,
а також обставин, встановлених апеляційним судом, і визначених
відповідно до них правовідносин;
 
   чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи
чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;
 
   назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
яким суд керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення,
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;
 
   висновку апеляційного суду по суті позовних вимог;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і порядку набрання рішенням законної сили та його
оскарження.
 
   Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом
 
   1. Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються за
правилами, встановленими статтею 218 цього Кодексу.
 
   Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла
         до апеляційного суду після закінчення
         апеляційного розгляду справи
 
   1. Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої
інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але
надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або
коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням
їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка
подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду
справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за правилами цієї
глави.
 
   2. Залежно від обґрунтованості скарги, зазначеної в частині
першій цієї статті, суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу
відповідно до статті 307 цього Кодексу. При цьому за наявності
підстав може бути скасовано рішення або ухвалу апеляційного суду.
 
   Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду
 
   1. Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної
сили з моменту їх проголошення.
 
   Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
 
   1. Апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених
статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд
може також постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення
норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не є
підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції.
 
   Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення
         їх сторонам та іншим особам, які брали участь
         у справі
 
   1. Судові рішення апеляційного суду оформлюються, видаються
або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього
Кодексу.
 

   2. Копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються
судом першої інстанції, де зберігається справа.
 
   Стаття 322. Повернення справи
 
   1. Після  закінчення  апеляційного  провадження справа у
семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який її
розглянув.
 
               Глава 2
           КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 323. Суд касаційної інстанції
 
   1.  Касаційною  інстанцією у цивільних справах є Вищий
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ.
( Частина перша статті 323 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 324. Право касаційного оскарження
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх  права,  свободи  чи обов'язки, мають право оскаржити у
касаційному порядку:
 
   1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду  в
апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені
за результатами апеляційного розгляду;
 
   2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої
статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному
порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають
подальшому провадженню у справі.
( Частина перша статті 324 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 )
від 16.03.2006 )
 
   2. Підставами  касаційного  оскарження  є  неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення норм
процесуального права.
 
   Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
 
   1. Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з
дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.
( Частина перша статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. У разі пропущення строку, встановленого частиною першою
цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної
інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей
строк.
( Частина друга статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку  на
касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона
не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у
поновленні строку відмовлено.
( Частина третя статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   4. Питання про поновлення строку на касаційне оскарження і
про повернення касаційної скарги вирішується суддею-доповідачем,
про що постановляється відповідна ухвала.
( Частина четверта статті 325 із змінами, внесеними згідно із
[an error occurred while processing this directive]
Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги
 
   1. Касаційна скарга подається у письмовій формі.
 
   2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
 
   1) найменування суду, до якого подається скарга;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце
проживання або місцезнаходження;
 
   3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх
місце проживання або місцезнаходження;
 
   4) рішення (ухвала), що оскаржується;
 
   5) в  чому  полягає неправильне застосування судом норм
матеріального права чи порушення норм процесуального права;
 
   6) клопотання особи, яка подає скаргу;
 
   7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.
 
   3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу,
або її представником.
 
   4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути
додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження
представника.
( Частина четверта статті 326 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до
неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у
справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та
апеляційної інстанцій.
( Частина п'ята статті 326 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги
 
   1.  Касаційна  скарга  подається  безпосередньо до суду
касаційної  інстанції,  де  вона  реєструється  в  порядку,
встановленому  частинами другою і третьою статті 11-1 цього
Кодексу,  та  не  пізніше  наступного  дня  передається
судді-доповідачу,  який  перевіряє  її відповідність вимогам,
установленим статтею 326 цього Кодексу.
(  Частина  перша статті 327 в редакції Законів N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 -
щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2. У разі надходження касаційної скарги, не  оформленої
відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у
[an error occurred while processing this directive]
разі несплати суми судового збору чи  неоплати  витрат  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються
положення статті 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем
постановляється відповідна ухвала.
 
   Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
 
   1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог
статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів
вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що
постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії
касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть
участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути
подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності клопотання
особи,  яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у разі
необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення
(ухвали) суду.
( Частина перша статті 328 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після
закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала,
якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.
 
   3. Суддя-доповідач  відмовляє  у  відкритті  касаційного
провадження у справі, якщо:
 
   1) справа не підлягає касаційному  розгляду  у  порядку
цивільного судочинства;
 
   2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;
 
   3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи
ухвалу;
 
   4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або
про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною
скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;
 
   5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній
доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
 
   4. Неправильне застосування норм матеріального права  чи
порушення норм процесуального права є підставою для відкриття
касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної
скарги.
 
   5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до
скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну
скаргу, а касаційна скарга залишається  в  суді  касаційної
інстанції.
( Стаття 328 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 ) від
16.03.2006 )
 
   Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися
до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони
виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися особи, які
не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і
обов'язки.
 
   2. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана
протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги.
( Частина друга статті 329 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги
судовий збір не сплачується.
 
 
   ( Частину четверту статті 329 виключено на підставі Закону
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
 
   Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги
         або відкликання її та відмова від неї
 
   1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи
змінити її протягом строку на касаційне оскарження.
 
   2. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції.
 
   3. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися
від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття
відмови  від скарги та закриття касаційного провадження суд
постановляє ухвалу.
( Частина третя статті 330 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   4. При відкликанні касаційної скарги суддя, який готує справу
до розгляду в суді касаційної інстанції, постановляє ухвалу про
повернення скарги.
 
   5. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень,
ухвал цією особою не допускається.
 
   Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги
 
   1. Касаційна скарга на рішення, передбачені пунктом 1 частини
першої статті 324 цього Кодексу, має бути розглянута протягом
одного місяця, а на ухвали, передбачені пунктом 2 частини першої
статті 324 цього Кодексу, - протягом п'ятнадцяти днів з дня
постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у
справі.
( Кодекс доповнено статтею 330-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
Сторінки:1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн