Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

інстанції.
( Частина третя статті 345 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
 
   1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:
 
   1) час і місце його ухвалення;
 
   2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;
 
   3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;
 
   4) короткий зміст заявлених вимог;
 
   5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій,
встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;
 
   6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;
 
   7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив
або скасував судове рішення і ухвалив нове;
 
   8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права,
свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до
суду;
 
   9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
якими суд керувався;
 
   10) висновок суду про  скасування  або  зміну  рішення,
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково,
вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
рішенням законної сили та його оскарження.
( Частина перша статті 346 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005; в редакції Закону N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про
         прийняте рішення (ухвалу)
 
   1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у
судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі.
( Стаття 347 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 ) від
16.03.2006 )
 
   Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла
         до суду касаційної інстанції після закінчення
         касаційного розгляду справи
 
   1. Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в
установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду
касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
або коли строки на подання касаційної скарги у зв'язку  з
пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і
особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час
розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за
правилами, встановленими цією главою.
 
   2. Залежно від обґрунтованості зазначеної в частині першій
цієї статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення
відповідно до статей 345 і 346 цього Кодексу. При цьому за
наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду
касаційної інстанції.
( Частина друга статті 348 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )

 
   Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної
         інстанції
 
   1. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають
законної сили з моменту їх оголошення.
 
   2. З моменту оголошення рішення або ухвали судом касаційної
інстанції скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної
інстанції втрачають законну силу.
( Стаття 349 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 
   1. Суд касаційної інстанції у випадках  і  в  порядку,
встановлених статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему
ухвалу. Суд також може постановити окрему ухвалу, в якій зазначити
порушення  норм права і помилки, допущені судом першої або
апеляційної інстанції, які не є підставою для скасування їх
рішення чи ухвали.
 
   Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної
         інстанції, видача та направлення їх особам,
         які беруть участь у справі
 
   1. Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються,
видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222
цього Кодексу.
 
   2. Копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно
видаються судом першої інстанції, де зберігається справа.
 
   Стаття 352. Повернення справ
 
   1. Після закінчення касаційного провадження справа протягом
десяти днів повертається до суду, який її розглядав.
( Частина перша статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
               Глава 3
           ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
           ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
 
   Стаття 353. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
 
   1. Верховний  Суд  України  переглядає судові рішення у
цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим
Кодексом.
 
   Стаття 354. Право на звернення про перегляд судових рішень
 
   1. Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають
право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах
після їх перегляду в касаційному порядку.
 
   2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених
пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути
подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало
відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
 
   3. Не  може бути подана заява про перегляд ухвал суду
касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі.
Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про
перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного
провадження.
 
   Стаття 355. Підстави для подання заяви
         про перегляд судових рішень
 
   1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може
[an error occurred while processing this directive]
бути подана виключно з підстав:
 
   1) неоднакового  застосування  судом  (судами) касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло
ухвалення  різних  за  змістом  судових  рішень  у подібних
правовідносинах;
 
   2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань
при вирішенні справи судом.
 
   Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
 
   1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом
одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано
заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке
здійснюється посилання, на підтвердження підстав, установлених
пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно
ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення
судового рішення, про перегляд якого подається заява.
 
   2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених
пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути
подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої
постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням
статусу остаточного.
 
   Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
 
   1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій
формі.
 
   2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери
засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
   3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має
місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих  норм  матеріального  права  у  подібних
правовідносинах;
 
   4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у
зв'язку з ухваленням рішення міжнародної  судової  установи,
юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі,
встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
 
   5) вимоги особи, яка подає заяву;
 
   6) у разі необхідності - клопотання;
 
   7) перелік матеріалів, які додаються.
[an error occurred while processing this directive]
 
   3. Заява підписується особою, яка  її  подає,  або  її
представником, який додає оформлений належним чином документ про
свої повноваження.
 
   Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд
         судових рішень
 
   1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного
Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду
цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються:
 
   1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть
участь у справі;
 
   2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
 
   3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце
неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних
і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;
 
   4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція
якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень
подається з підстав, установлених пунктом 2  частини  першої
статті 355 цього Кодексу.
 
   2. До заяви додається документ про сплату судового збору та
витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. За
подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2
частини першої статті 355 цього Кодексу, судовий збір та витрати
на  інформаційно-технічне  забезпечення  розгляду  справи  не
сплачуються.
 
   Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього
         Кодексу Вищим спеціалізованим судом України
         з розгляду цивільних і кримінальних справ
 
   1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, реєструється у день її надходження та не
пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному
автоматизованою системою документообігу суду.
 
   2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку
відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що
заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу,
заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк,
протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
   3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк,
вона вважається поданою у день первинного її подання до Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ.
 
   4. Заява повертається заявнику, якщо:
 
   1) заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
 
   2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої
заяви;
 
   3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на
ведення справи;
 
   4) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до
провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних
підстав.
 
   5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій
цієї  статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку
належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були
предметом розгляду.
 
   Стаття 360. Допуск Вищим спеціалізованим судом України
         з розгляду цивільних і кримінальних справ
         справи до провадження
 
   1. Вирішення  питання  про допуск справи до провадження
здійснюється  колегією  у  складі  п'яти  суддів  Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ, яка формується у порядку, встановленому частиною третьою
статті 11-1 цього Кодексу, без участі суддів, що прийняли рішення,
яке оскаржується.
 
   2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому
допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження
заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб,
які беруть участь у справі. Ухвала про допуск  справи  до
провадження  або про відмову в такому допуску повинна бути
обґрунтованою.
 
   3. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою
про перегляд судового рішення та доданими до неї документами
надсилається до Верховного Суду України протягом п'яти днів з дня
її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається
разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі
відмови у допуску - особі, яка подала заяву.
 
   Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду
          у Верховному Суді України
 
   1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою
про перегляд судового рішення та доданими до неї документами
реєструється у день її надходження, але не пізніше наступного дня
передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою
документообігу  суду.  Суддя-доповідач  протягом  трьох  днів
постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає
її копії особам, які беруть участь у справі.
 
   2. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття
провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом
України:
 
   1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та
направляє її до відповідного суду;
 
   2) вирішує  питання  про зупинення виконання відповідних
Сторінки:1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн