Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

судових рішень;
 
   3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради
при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо
норми матеріального права, яка неоднаково застосована  судом
(судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
 
   4) визначає органи державної влади, представники яких можуть
дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою
закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;
 
   5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про
усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.
 
   Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом
          України
 
   1. Справа розглядається Верховним Судом України на його
засіданні.
 
   2. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови
присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу
Верховного Суду України, визначеного законом.
 
   3. Відкриття судового засідання, оголошення складу суду,
роз'яснення права відводу, роз'яснення особам, які беруть участь у
справі, їх прав та обов'язків здійснюється відповідно до глави 4
розділу III цього Кодексу.
 
   4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині
третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь
у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст
вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень,  та
результати проведених ним підготовчих дій.
 
   5. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та
особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове
засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.
Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення
позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, яка
неоднаково  застосована,  можуть  заслуховуватися  пояснення
представників органів державної влади.
 
   6. Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у
справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду
справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому
розгляду справи.
 
   7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених
у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для
ухвалення судового рішення.
 
   8. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може
перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
 
   Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України
 
   1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу
суду приймається одна з таких постанов:
 
   1) про повне або часткове задоволення заяви;
 
   2) про відмову в задоволенні заяви.
 
   2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити
окрему думку, що додається до постанови.
 
   3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути
оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини
першої статті 355 цього Кодексу.
 

   Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України
          про задоволення заяви
 
   1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав,
передбачених статтею 355 цього Кодексу.
 
   2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка
переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або
частково і направляє справу на новий розгляд до суду касаційної
інстанції.
 
   3. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави,
визначеної пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд
скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і направляє
справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
 
   4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
має бути вмотивованою.
 
   Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову
          в задоволенні заяви
 
   1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо
обставини, які стали підставою  для  перегляду  справи,  не
підтвердилися.
 
   2. Постанова  про відмову в задоволенні заяви має бути
вмотивованою.
 
   Стаття 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення
          та його виготовлення
 
   1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена
та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти
днів з дня закінчення розгляду справи.
 
   Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду
          України
 
   1. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками
розгляду  заяви  про  перегляд  судового  рішення з мотивів
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних  і  тих  самих  норм  матеріального права у подібних
правовідносинах, є обов'язковим для всіх  суб'єктів  владних
повноважень,   які   застосовують   у  своїй  діяльності
нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для
всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику
у відповідність із рішенням Верховного Суду України.
 
   2. Невиконання  судових  рішень  тягне   за   собою
відповідальність, установлену законом.
( Глава 3 розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1876-VI ( 1876-17 ) від 11.02.2010; в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
               Глава 4
       ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ
              ОБСТАВИНАМИ
 
   Стаття 361. Підстави перегляду
 
   1. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи,
що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути
переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.
 
   2. Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового
наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:
 
   1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
[an error occurred while processing this directive]
 
   2) встановлені вироком суду, що набрав  законної  сили,
завідомо  неправдиві  показання свідка, завідомо неправильний
висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення;
 
   3) скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення  рішення  чи  постановлення  ухвали, що підлягають
перегляду;
 
   4) встановлена    Конституційним    Судом    України
неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконане.
 
   Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку
         з нововиявленими обставинами
 
   1. Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь
у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що
є підставою для перегляду.
( Частина перша статті 362 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Строк  для  подання заяви про перегляд у зв'язку з
нововиявленими обставинами обчислюється:
 
   1) у випадках, встановлених  пунктом  1  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня встановлення обставин, що мають
істотне значення для справи;
 
   2) у випадках, встановлених  пунктом  2  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня, коли вирок у кримінальній
справі набрав законної сили;
 
   3) у випадках, встановлених  пунктом  3  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили судовим
рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для
ухвалення  рішення  чи  постановлення ухвали, які підлягають
перегляду;
 
   4) у випадках, встановлених  пунктом  4  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня ухвалення Конституційним Судом
України відповідного рішення.
 
   Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку
         з нововиявленими обставинами
 
   1. Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у
зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення,
постановив ухвалу або видав судовий наказ.
 
[an error occurred while processing this directive]
   2. Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було
відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції,
в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими
обставинами втрачає законну силу.
 
   Стаття 364. Форма і зміст заяви
 
   1. Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні
відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду
першої інстанції.
 
   2. У заяві зазначаються:
 
   1) найменування суду, якому адресується заява;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її
проживання чи місцезнаходження;
 
   3) інші особи, які брали участь у справі;
 
   4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи
судового наказу, про перегляд яких подано заяву;
 
   5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про
перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття
або встановлення;
 
   6) посилання  на  докази,  що  підтверджують  наявність
нововиявлених обставин.
 
   3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб,
які брали участь у справі.
 
   Стаття 365. Розгляд заяви
 
   1. Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому
засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі,
повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є
перешкодою для розгляду заяви.
 
   2. Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву
і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з
нововиявленими обставинами або відмовляє у її задоволенні у разі
необґрунтованості заяви.
 
   3. Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу
справа  розглядається  судом за правилами, встановленими цим
Кодексом.
 
   Стаття 366. Оскарження ухвали суду
 
   1. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового
наказу,  заочного  рішення, рішення або ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.
 
   2. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд
судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами може бути  оскаржена  в  порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
              Розділ VI
        ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З
       ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ
         СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ
             (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
 
   Стаття 367. Негайне виконання судових рішень
 
   1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
 
   1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
 
   2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не
більше ніж за один місяць;
 
   3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за
один місяць;
 
   4) поновлення  на  роботі  незаконно  звільненого  або
переведеного на іншу роботу працівника;
 
   5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона
проживала;
 
   6) розкриття  банком  інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 
   2. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне  його
виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні
платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті.
 
   Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання
 
   1. Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до
виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу.
 
   2. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за
заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один
виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить
передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення
ухвалено  на  користь  кількох  позивачів  чи проти кількох
відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька
виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба
виконати за кожним виконавчим листом.
 
   3. Виконавчі  документи  про  стягнення  судового  збору
надсилаються  судом до місцевих органів державної податкової
служби.
 
   4. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за
заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із
виконавчим листом видає копію документів, які  підтверджують
виконання ухвали суду про забезпечення позову.
 
   Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення
         помилки в ньому та визнання виконавчого листа
Сторінки:1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн