Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.
( Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за
наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє
ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому
цим Кодексом.
 
               Глава 4
          УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
     Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі
 
   Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 
   1. У справах позовного провадження особами, які беруть участь
у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх
осіб.
 
   2. У справах наказного та окремого провадження особами, які
беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи,
їхні представники.
 
   3. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших
осіб.
 
   Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь 
        у справі
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися
з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з
документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал,
брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у
дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть
участь  у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам,
заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення
судові,  подавати  свої доводи, міркування щодо питань, які
виникають під час судового розгляду,  і  заперечення  проти
клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою
допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з
нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його
неправильності чи неповноти, прослуховувати запис  фіксування
судового засідання технічними засобами, робити з нього копії,
подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи
неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими
процесуальними правами, встановленими законом.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження,
для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати
усі наявні у них докази до або під час попереднього судового
засідання,  а  якщо попереднє судове засідання у справі не
проводиться - до початку розгляду справи по суті.
( Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3. Особи,  які  беруть  участь  у  справі,  зобов'язані
добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати
процесуальні обов'язки.
 
   Стаття 27-1. Забезпечення захисту прав малолітніх або
         неповнолітніх осіб під час розгляду справи
 
   1. Під  час  розгляду справи, крім прав та обов'язків,
визначених  статтею  27  цього  Кодексу,  малолітня  або

неповнолітня особа має також такі процесуальні права:
 
   безпосередньо або  через  представника  чи  законного
представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у
висловленні такої думки;
 
   отримувати через  представника  чи законного представника
інформацію про судовий розгляд;
 
   здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні
обов'язки,  передбачені  міжнародним  договором,  згода  на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
   2. Суд роз'яснює малолітній або неповнолітній особі її права
та можливі наслідки дій її представника чи законного представника,
у разі якщо цього потребують інтереси цієї особи і за віком та
станом здоров'я вона може усвідомити їх значення.
 
   3. Суд  сприяє  створенню  належних умов для здійснення
малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом
та передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України.
( Кодекс доповнено статтею 27-1 згідно із Законом N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
 
   1. Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки
сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна
процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи.
 
   Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
 
   1. Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права
та виконувати свої обов'язки в суді (цивільна  процесуальна
дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також
юридичні особи.
 
   2. Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть
особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати
свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких
вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд
може залучити до участі в таких справах законного представника
неповнолітньої особи або особи, цивільна  дієздатність  якої
обмежена.
 
   3. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла
повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з
моменту реєстрації шлюбу. Цивільної процесуальної дієздатності
набуває також неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому
цим Кодексом, надано повну цивільну дієздатність.
 
   Стаття 30. Сторони
 
   1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.
 
   2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні
особи, а також держава.
 
   Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
 
   1. Сторони мають рівні процесуальні права і обов'язки.
 
   2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 цього
Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи
збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від
позову,  а відповідач має право визнати позов повністю або
частково. До початку розгляду судом справи по суті позивач має
право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу
позову, а відповідач - пред'явити зустрічний позов.
( Частина друга статті 31 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
[an error occurred while processing this directive]
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії
цивільного процесу.
 
   4. Кожна із сторін має право вимагати виконання судового
рішення в частині, що стосується цієї сторони.
 
   5. Заявник та заінтересовані особи у  справах  окремого
провадження  мають  права і обов'язки сторін, за винятками,
встановленими у розділі IV цього Кодексу.
 
   Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
 
   1. Позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами
або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів
щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно.
 
   2. Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів
(процесуальна співучасть) допускається, якщо:
 
   1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох
позивачів або відповідачів;
 
   2) права і обов'язки кількох позивачів чи  відповідачів
виникли з однієї підстави;
 
   3) предметом спору є однорідні права і обов'язки.
 
   3. Співучасники  можуть доручити вести справу одному із
співучасників, якщо  він  має  повну  цивільну  процесуальну
дієздатність.
 
   Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення
        співвідповідачів
 
   1. Суд за клопотанням позивача, не припиняючи  розгляду
справи, замінює первісного відповідача належним відповідачем, якщо
позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за
позовом,  або  залучає  до  участі у справі іншу особу як
співвідповідача.
( Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Після заміни відповідача або залучення до участі у справі
співвідповідача справа за клопотанням нового відповідача або
залученого співвідповідача розглядається спочатку.
 
   Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо
        предмета спору
 
   1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду,
[an error occurred while processing this directive]
пред'явивши позов до однієї чи обох сторін. Ці особи мають усі
процесуальні права і обов'язки позивача.
 
   2. Після  вступу  в  справу третьої особи, яка заявила
самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням цієї
особи розглядається спочатку.
 
   Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
        щодо предмета спору
 
   1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або
відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення в справі може
вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін.
 
   2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, можуть бути залучені до участі в справі також за
клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з
ініціативи суду.
 
   3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають
процесуальні права і обов'язки, встановлені статтею 27 цього
Кодексу.
 
   4. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи
спочатку.
 
   Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу
        в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних
        вимог
 
   1. Сторона, в якої за рішенням суду виникне право заявити
вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити
вимогу сама третя особа, зобов'язана повідомити суд про цю третю
особу.
 
   2. У заяві про залучення третьої особи повинні бути зазначені
ім'я  (найменування)  третьої  особи,  місце  її  проживання
(перебування) або місцезнаходження та підстави, з яких вона має
бути залучена до участі у справі.
 
   3. Суд повідомляє третю особу про справу, направляє їй копію
заяви про залучення третьої особи і роз'яснює її право заявити про
свою участь у справі. Копія заяви надсилається особам, які беруть
участь у справі. Якщо від третьої особи не надійшло повідомлення
про згоду на участь у справі, справа розглядається без неї.
 
   4. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог  щодо
предмета спору, може сама звернутися з заявою про свою участь у
справі.
 
   5. Якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти
залучення чи допуску третьої особи до участі в справі, це питання
вирішується судом залежно від обставин справи.
 
   6. З питання залучення або допуску до участі в справі третьої
особи суд постановляє ухвалу.
 
   Стаття 37. Процесуальне правонаступництво
 
   1. У разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи,
заміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших
випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд
залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або
третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.
 
   2. Усі  дії,  вчинені  в  цивільному процесі до вступу
правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були
обов'язкові для особи, яку він замінив.
 
   Стаття 38. Участь у справі представника
 
   1. Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону
захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та
інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім
справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі
особисто або через представника.
 
   2. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати
в цій справі представника.
 
   3. Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах
повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх
представники.
 
   4. Державу представляють відповідні органи державної влади в
межах їх компетенції через свого представника.
 
   Стаття 39. Законні представники
 
   1. Права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до
чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у
суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи,
визначені законом.
 
   2. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від
чотирнадцяти  до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна
дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні
батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені
законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню
особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.
 
   3. Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно
відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном.
 
   4. Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла
або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята,
захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів
щодо охорони спадкового майна.
 
   5. Законні представники можуть доручати ведення справи в суді
іншим особам.
 
   Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 
   1. Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка
досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність
і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32


Украина онлайн