Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

місячний строк з дня одержання ухвали суду.
 
              Розділ VIII
         ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
          ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
 
               Глава 1
      ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ
       ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ
              ВИКОНАННЮ
 
   Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного
         суду, що підлягає примусовому виконанню
 
   1. Рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших
компетентних органів іноземних держав, до  компетенції  яких
належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи
міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо
їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або за
принципом взаємності.
 
   2. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду
залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує,
оскільки не доведено інше.
( Стаття 390 в редакції Закону N 1837-VI ( 1837-17 ) від
21.01.2010 )
 
   Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду
         до примусового виконання
 
   1. Рішення іноземного суду  може  бути  пред'явлено  до
примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня
набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення
періодичних платежів, яке може бути пред'явлено до примусового
виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням
заборгованості за останні три роки.
 
   Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу
         на примусове виконання рішення іноземного суду
 
   1. Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного  суду  розглядається  судом  за місцем проживання
(перебування) або місцезнаходженням боржника.
( Частина перша статті 392 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   2. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або
місцезнаходження на території України або його місце проживання
(перебування) або місцезнаходження невідоме, питання про надання
дозволу  на  примусове  виконання  рішення  іноземного  суду
розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника.
 
   Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу
         на примусове виконання рішення іноземного суду
 
   1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем
(його представником) або, відповідно до міжнародного договору,
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,
іншою особою (її представником).
( Частина перша статті 393 в редакції Закону N 1837-VI ( 1837-17 )
від 21.01.2010 )
 
   2. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, передбачено подання клопотання про
надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
через органи державної влади України, суд приймає до розгляду
клопотання, що надійшло через орган державної влади України.
 
   Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу

         на примусове виконання рішення іноземного суду
 
   1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду подається у письмовій формі і повинно
містити:
 
   1) ім'я (найменування) особи, що подає клопотання, зазначення
її місця проживання (перебування) або місцезнаходження; ( Пункт 1
частини першої статті 394 в редакції Закону N 1837-VI ( 1837-17 )
від 21.01.2010 )
 
   2) ім'я  (найменування)  боржника, зазначення його місця
проживання   (перебування),   його   місцезнаходження   чи
місцезнаходження його майна в Україні;
 
   3) мотиви подання клопотання.
 
   2. До клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення  іноземного  суду  додаються  документи,  передбачені
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, не визначено перелік документів,
що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого
договору, до клопотання додаються такі документи:
 
   1) засвідчена  в  установленому  порядку  копія  рішення
іноземного суду, про  примусове  виконання  якого  подається
клопотання;
 
   2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду
набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);
 
   3) документ, який засвідчує, що сторона, стосовно  якої
постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в
судовому процесі, була належним чином повідомлена про час і місце
розгляду справи;
 
   4) документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу
рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо  воно  вже
виконувалося раніше);
 
   5) документ, що посвідчує повноваження представника (якщо
клопотання подається представником); ( Пункт 5 частини третьої
статті 394 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI
( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   6) засвідчений  відповідно  до  законодавства  переклад
перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою
міжнародними договорами України.
 
   4. Суд, встановивши, що клопотання і документи, що додаються
до нього, не оформлено відповідно до вимог, передбачених цією
главою, або до клопотання не додано всі перелічені документи,
залишає  його  без розгляду та повертає клопотання разом з
документами, що додано до нього, особі, що його подала.
( Частина четверта статті 394 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу
         на примусове виконання рішення іноземного суду
 
   1. Про надходження клопотання про  надання  дозволу  на
примусове виконання рішення іноземного суду суд у п'ятиденний
строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний
строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
 
   2. Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у
разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у
місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом
клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій
[an error occurred while processing this directive]
визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що сторони
повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його
розгляду.
( Частина друга статті 395 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   3. За заявою будь-якої із сторін і за наявності поважних
причин  суд може перенести час розгляду клопотання, про що
повідомляє сторони.
( Частина третя статті 395 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   4. Розгляд  клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду проводиться суддею одноособово у
відкритому судовому засіданні.
 
   5. Неявка без поважних причин у судове засідання будь-якої із
сторін або їх представників, стосовно яких суду відомо про
своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою
для розгляду клопотання, якщо будь-якою з сторін не було порушено
питання про перенесення його розгляду.
( Частина п'ята статті 395 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   6. Розглянувши  подані документи та вислухавши пояснення
сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні
клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом
сторонам у триденний строк з дня постановлення ухвали.
( Частина шоста статті 395 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   7. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, суд
визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.
 
   8. Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в
іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму
в національній валюті за курсом Національного банку України на
день постановлення ухвали.
 
   Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання
         про надання дозволу на примусове виконання
         рішення іноземного суду
 
   1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення  іноземного  суду  не  задовольняється  у  випадках,
передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
 
   2. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, такі випадки не передбачено, у
задоволенні клопотання може бути відмовлено:
 
   1) якщо рішення іноземного суду за законодавством держави, на
території якої воно постановлено, не набрало законної сили;
 
[an error occurred while processing this directive]
   2) якщо  сторона,  стосовно  якої  постановлено  рішення
іноземного  суду, була позбавлена можливості взяти участь у
судовому процесі через те, що їй не було  належним  чином
повідомлено про розгляд справи;
 
   3) якщо рішення ухвалене у справі, розгляд якої належить
виключно до компетенції суду або іншого уповноваженого відповідно
до закону органу України;
 
   4) якщо ухвалене рішення суду України у спорі між тими самими
сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, що набрало
законної сили, або якщо у провадженні суду України є справа у
спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же
підставах до часу відкриття провадження у справі в іноземному
суді;
 
   5) якщо пропущено встановлений міжнародними договорами, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та цим
Законом строк пред'явлення рішення іноземного суду до примусового
виконання в Україні;
 
   6) якщо  предмет спору за законами України не підлягає
судовому розгляду;
 
   7) якщо виконання рішення загрожувало б інтересам України;
 
   8) в інших випадках, встановлених законами України.
 
   Стаття 397. Оскарження ухвали суду
 
   1. Ухвала про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього
питання може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені цим
Кодексом.
 
   Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення
         іноземного суду
 
   1. На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання
дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд
видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку,
встановленому законом.
 
               Глава 2
        ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ,
        ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 
   Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду,
         що не підлягає примусовому виконанню
 
   1. Рішення  іноземного суду, що не підлягає примусовому
виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, або за принципом взаємності.
( Стаття 399 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI
( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення
         іноземного суду, що не підлягає примусовому
         виконанню
 
   1. Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не
підлягає примусовому виконанню, подається заінтересованою особою
до суду в порядку, встановленому статтями 392-394 цього Кодексу
для подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду, з урахуванням особливостей, визначених
цією главою.
( Частина перша статті 400 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   2. До клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не
підлягає примусовому виконанню, додаються такі документи:
 
   1) засвідчена  в  установленому  порядку  копія  рішення
іноземного суду, про визнання якого порушується клопотання;
 
   2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду
набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;
 
   3) засвідчений  відповідно  до  законодавства  переклад
перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення
         іноземного суду, що не підлягає примусовому
         виконанню
 
   1. Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного
суду, що не підлягає примусовому виконанню, суд у п'ятиденний
строк письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує їй у
місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
 
   2. Після подання  заінтересованою  особою  заперечень  у
письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а
так само коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої
особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя
постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду
клопотання, про що заінтересовані особи повідомляються письмово не
пізніше ніж за десять днів до його розгляду.
 
   3. За заявою заінтересованої особи і за наявності поважних
причин  суд може перенести час розгляду клопотання, про що
повідомляє заінтересовані особи.
 
   4. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду,
що  не  підлягає  примусовому  виконанню, проводиться суддею
одноособово у відкритому судовому засіданні.
 
   5. Неявка  без  поважних  причин  у  судове  засідання
заінтересованих осіб або їх представників, стосовно яких суду
відомо про своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є
перешкодою  для  розгляду  клопотання,  якщо  будь-якою  із
заінтересованих осіб не було порушено питання про перенесення його
розгляду.
 
   6. За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у
разі його надходження суд постановляє ухвалу про визнання в
Україні рішення іноземного суду та залишення заперечення без
Сторінки:1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн