Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у
справі. Присутність цих осіб не є обов'язковою.
 
   3. Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження
строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ,
стосовно якого заявлено клопотання.
( Частина третя статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   4. З питань, зазначених у цій статті, судом постановляється
ухвала.
 
               Глава 7
         СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
 
   Стаття 74. Судові повістки
 
   1. Судові  виклики  здійснюються судовими повістками про
виклик.
 
   2. Судові   повідомлення    здійснюються    судовими
повістками-повідомленнями.
 
   3. Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які
беруть участь у справі,  свідкам,  експертам,  спеціалістам,
перекладачам, а судові повістки-повідомлення - особам, які беруть
участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких
участь цих осіб не є обов'язковою.
 
   4. Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким
розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для
явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але
не пізніше ніж за три дні до судового засідання, а судова
повістка-повідомлення  - завчасно. Положення цієї частини не
поширюються на випадки, передбачені абзацом другим частини третьої
статті 191 цього Кодексу.
( Частина четверта статті 74 із змінами, внесеними згідно із
Законами  N 2167-VI ( 2167-17 ) від 11.05.2010, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   5. Судова  повістка  разом із розпискою, а у випадках,
встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів
надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або
через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою,
яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх
згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним
учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена
безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час
і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.
 
   У разі ненадання особами, які беруть участь у справі,
інформації щодо їх адреси, судова повістка надсилається: ( Частину
п'яту статті 74 доповнено абзацом згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за
адресою  місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців; ( Частину п'яту статті 74 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за
адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у
встановленому законом порядку. ( Частину п'яту статті 74 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 -

щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою
адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення
вручене їм належним чином. ( Частину п'яту статті 74 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 -
щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   6. Особи, які беруть участь у справі, а також свідки,
експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або
викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів
зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
 
   7. Якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою
суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи.
 
   8. Судова  повістка юридичній особі направляється за її
місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва,
філії, якщо позов виник у зв'язку з їх діяльністю.
 
   9. Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебування),
місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в
суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. На ці випадки поширюється правило частини четвертої цієї
статті.
( Частина дев'ята статті 74 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   10. Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про
виклик відповідача протягом наступного року, визначається не
пізніше  1 грудня поточного року в порядку ( 52-2006-п ),
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик
        у суд
 
   1. Судова повістка про виклик у суд повинна містити:
 
   1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій
адресується повістка;
 
   2) найменування та адресу суду;
 
   3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
 
   4) назву справи, за якою робиться виклик;
 
   5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач,
відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
 
   6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у
попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у
зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати
особисті пояснення;
 
   7) у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у
справі, подати всі раніше неподані докази;
 
   8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в
зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її
адресату;
 
   9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального
статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий
привід,  розгляд справи за відсутності, залишення заяви без
розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.
 
[an error occurred while processing this directive]
   2. В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в
пунктах 1-7 і 9 частини першої цієї статті.
 
   3. Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування
та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде
вчинено, місце, день і час її вчинення, а також про те, що участь
у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою.
 
   4. Якщо разом із судовою повісткою  надсилаються  копії
відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються,
повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про її право
подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.
 
   Стаття 76. Порядок вручення судових повісток
 
   1. Судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм
під розписку, а юридичним особам - відповідній службовій особі,
яка розписується про одержання повістки.
 
   2. Розписка про одержання судової повістки з поміткою про
дату вручення в той самий день особами, які  її  вручали,
повертається до суду.
 
   3. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в
місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з
повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з нею, а за їх
відсутності - відповідній житлово-експлуатаційній організації або
виконавчому органу місцевого самоврядування.
 
   4. У разі відсутності адресата особа, що доставляє судову
повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини
невручення.
 
   5. Вручення судової повістки представникові особи, яка бере
участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі.
 
   6. Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою
або  відбуває  покарання у виді довічного позбавлення волі,
позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка
та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією
місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку та письмові
пояснення цієї особи до суду.
 
   7. Особам, які проживають за межами України, судові повістки
вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в разі
відсутності таких - у порядку, встановленому статтею 419 цього
Кодексу.
( Частина сьома статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010 )
 
   8. У разі відмови адресата одержати судову повістку особа,
яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає
її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку,
вважається повідомленою.
[an error occurred while processing this directive]
 
   9. Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає
справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до
суду в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі,
        повідомляти суд про зміну свого місця проживання
        (перебування, знаходження) та про причини неявки
        в судове засідання
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання
(перебування,  знаходження)  або  місцезнаходження  під  час
провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця
проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається на
останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо
особа за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.
 
   2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання.
У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що
сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в
судове засідання без поважних причин.
 
   Стаття 78. Розшук відповідача
 
   1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами
про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи,
невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться
органами внутрішніх справ, а витрати на його проведення стягуються
з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
 
               Глава 8
             СУДОВІ ВИТРАТИ
 
   Стаття 79. Види судових витрат
 
   1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат,
пов'язаних з розглядом справи.
 
   2. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення
від сплати встановлюються законом.
 
   3. До  витрат,  пов'язаних  з розглядом судової справи,
належать:
 
   1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення;
 
   2) витрати на правову допомогу;
 
   3) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою
до суду;
 
   4) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз;
 
   5) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем
їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду
справи;
 
   6) витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення про
виклик відповідача. ( Частину третю статті 79 доповнено пунктом 6
згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо
набрання  чинності  зміни  див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 80. Ціна позову
 
   1. Ціна позову визначається:
 
   1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка
стягується;
 
   2) у позовах про визнання права власності на майно або його
витребування - вартістю майна;
 
   3) у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх
виплат, але не більше ніж за шість місяців;
 
   4) у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх
платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
 
   5) у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі -
сукупністю платежів або видач за три роки;
 
   6) у позовах про зменшення або збільшення платежів або
видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи
видачі, але не більше ніж за один рік;
 
   7) у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю
платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
 
   8) у позовах про розірвання договору найму (оренди) або
договору  найму  (оренди)  житла  -  сукупністю платежів за
користування майном або житлом протягом строку, що залишається до
кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
 
   9) у позовах про право власності на нерухоме майно, що
належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною
вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить
юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;
 
   10) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, -
загальною сумою всіх вимог.
 
   2. Якщо  визначена  позивачем  ціна  позову вочевидь не
відповідає дійсній вартості спірного майна  або  на  момент
пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір
судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням
недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору
відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні
справи.
 
   3. У разі збільшення розміру позовних вимог або пред'явлення
нових вимог несплачену суму судового збору належить сплатити до
звернення в суд з відповідною заявою. У разі зменшення розміру
позовних вимог питання про повернення суми  судового  збору
вирішується відповідно до частини першої статті 83 цього Кодексу.
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32


Украина онлайн