Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 
   Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення
        розгляду справи
 
   1. До витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи відносяться витрати, пов'язані з інформуванням учасників
цивільного процесу про хід і результати розгляду справи, а також
витрати, пов'язані з виготовленням та видачею копій судових
рішень.
 
   2. Розмір та порядок оплати витрат на інформаційно-технічне
забезпечення  розгляду  справи  залежно  від категорії справ
встановлюються Кабінетом Міністрів України ( 1258-2005-п ).
 
   3. Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються
на  сторони  після  розгляду  справи  судом  витрати  на
інформаційно-технічне забезпечення у справах про:
 
   1) поновлення на роботі;
 
   2) стягнення заробітної плати,  компенсацій  працівникам,
вихідної допомоги, відшкодування за затримку їх виплати;
 
   3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю фізичної особи;
 
   4) стягнення аліментів;
 
   5) визнання батьківства або материнства.
 
   4. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах про:
 
   1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи;
 
   2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
   3) надання  особі  психіатричної  допомоги в примусовому
порядку;
 
   4) обов'язкову  госпіталізацію  до  протитуберкульозного
закладу;
 
   5) відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх
посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури або суду;
( Пункт 5 частини четвертої статті 81 в редакції Закону N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
   
   6) оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру. 
( Частину четверту статті 81 доповнено пунктом 6 згідно із Законом
N 1568-VI ( 1568-17 ) від 25.06.2009 )
 
   5. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах, в яких, у випадках, встановлених законом,
представництво інтересів громадянина або держави в суді здійснює
прокурор.
 
   Не  підлягають  оплаті  витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах про захист прав малолітніх чи неповнолітніх
осіб  у  випадках, якщо представництво їх інтересів у суді
відповідно  до  закону  або міжнародного договору, згоду на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють
Міністерство юстиції України та/чи органи опіки та піклування або
служби у справах дітей. ( Частину п'яту статті 81 доповнено

абзацом другим згідно із Законом N 1397-VI ( 1397-17 ) від
21.05.2009 )
( Статтю 81 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 543-V
( 543-16 ) від 09.01.2007 )
 
   Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат,
        зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
 
   1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою
відстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений
строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.
 
   2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть
оплачені, заява відповідно до статті 207 залишається без розгляду,
або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата
судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього
рішення.
 
   3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд
може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних
з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.
 
   4. У разі подання позовної заяви після подання заяви про
забезпечення доказів або позову розмір судового збору зменшується
на розмір судового збору, сплаченого за відповідну заяву про
забезпечення доказів або позову.
 
   Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату
        витрат на інформаційно-технічне забезпечення
        розгляду судової справи
 
   1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду
у разі:
 
   1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового
збору у більшому розмірі, ніж це встановлено законом;
 
   2) повернення заяви або скарги;
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
   4) залишення заяви або скарги без розгляду;
 
   5) закриття провадження у справі.
 
   2. Сплачена  сума  коштів  на  оплату  витрат  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається за
ухвалою суду у разі:
 
   1) внесення коштів у більшому розмірі, ніж це встановлено
законодавством;
 
   2) повернення заяви або скарги;
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
   4) закриття провадження у справі з підстави, визначеної
пунктом 1 статті 205 цього Кодексу;
 
   5) залишення заяви без розгляду з  підстав,  визначених
пунктами 1, 2 і 8 статті 207 цього Кодексу.
 
   3. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої і
пунктом 1 частини другої цієї статті, судовий збір та кошти на
оплату  витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи повертаються у розмірі зайво внесеної суми; в інших
випадках, встановлених цією статтею, - повністю.
 
   4. Судовий збір повертається в інших випадках, встановлених
законом.
 
[an error occurred while processing this directive]
   Стаття 84. Витрати на правову допомогу
 
   1. Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката
або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків
надання безоплатної правової допомоги.
 
   2. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
встановлюється законом.
 
   3. Витрати фізичних осіб, пов'язані з оплатою правової
допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної
особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю
або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного
нещасного випадку, або інших обставин внаслідок надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, несуть юридичні
особи, на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок
таких надзвичайних ситуацій. 
( Статтю 84 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1568-VI
( 1568-17 ) від 25.06.2009 )
 
   Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з
        явкою до суду
 
   1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту
сторін та їх представників, а також найманням житла, несуть
сторони.
 
   2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її
представникові сплачуються іншою стороною добові (у разі переїзду
до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений
заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений
заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного
заробітку,  а компенсація за відрив від звичайних занять -
пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
 
   3. Граничний розмір ( 590-2006-п ) компенсації за судовим
рішенням витрат сторін та їх представників, що пов'язані з явкою
до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків,
        спеціалістів, перекладачів та проведенням судових
        експертиз
 
   1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту
свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними
житла, а також проведенням судових експертиз, несе сторона, яка
заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста,
перекладача та проведення судової експертизи.
 
   2. Кошти на оплату судової експертизи вносяться стороною, яка
заявила клопотання про проведення експертизи. Якщо клопотання про
проведення експертизи заявлено обома сторонами, витрати на її
оплату несуть обидві сторони порівну. У разі неоплати судової
експертизи у встановлений судом строк суд скасовує ухвалу про
призначення судової експертизи.
 
[an error occurred while processing this directive]
   3. Добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а
також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних
занять свідкам, спеціалістам, перекладачам, експертам сплачуються
стороною, не на користь якої ухвалено судове рішення. Компенсація
за  втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру
середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних
занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. У
такому самому порядку компенсуються витрати на оплату послуг
експерта, спеціаліста, перекладача.
 
   4. Якщо  у справах окремого провадження виклик свідків,
призначення експертизи, залучення спеціалістів здійснюються за
ініціативою суду, а також у випадках звільнення від сплати судових
витрат  або  зменшення  їх  розміру,  відповідні  витрати
відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України.
 
   5. Граничний розмір компенсації витрат ( 590-2006-п ),
пов'язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та
проведенням судових експертиз, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
 
   Стаття 87. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів
        за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій,
        необхідних для розгляду справи
 
   1. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх
місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду
справи, несе сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій.
Якщо клопотання про вчинення відповідних дій заявлено обома
сторонами, витрати на них несуть обидві сторони порівну.
 
   2. Граничний розмір компенсації витрат ( 590-2006-п ),
пов'язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та
вчиненням  інших  дій,  необхідних  для  розгляду  справи,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами
 
   1. Стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з
другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові
витрати. Якщо  позов  задоволено  частково,  судові  витрати
присуджуються  позивачеві  пропорційно до розміру задоволених
позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини
позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
 
   2. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено
від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові
витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної
чи відхиленої частини вимог. Якщо обидві сторони звільнені від
оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Якщо позивача, на користь  якого  ухвалено  рішення,
звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача
в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини
вимог.
 
   4. У  разі  залишення  позову без задоволення, закриття
провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача,
звільненого від оплати судових витрат, судові витрати, понесені
відповідачем, компенсуються за рахунок держави.
 
   5. Якщо суд апеляційної або  касаційної  інстанції,  не
передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює
нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
 
   Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову
        і укладення мирової угоди
 
   1. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати
відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його
заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує
своїх вимог  унаслідок  задоволення  їх  відповідачем  після
пред'явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення
всіх понесених ним у справі витрат з відповідача.
 
   2. Якщо сторони під час  укладення  мирової  угоди  не
передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у
справі несе половину судових витрат.
 
   3. В інших випадках закриття провадження у справі, а також у
разі залишення заяви без розгляду відповідач має право заявити
вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних  з
розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.
 
               Глава 9
         ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
 
   Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів
        процесуального примусу
 
   1. Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом
процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують
встановлені в суді  правила  або  протиправно  перешкоджають
здійсненню цивільного судочинства.
 
   2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно
після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали.
 
   Стаття 91. Види заходів процесуального примусу
 
   1. Заходами процесуального примусу є:
 
   1) попередження;
 
   2) видалення із залу судового засідання;
 
   3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 
   4) привід.
 
   2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів
процесуального примусу за одне й те саме правопорушення.
 
   Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового
        засідання
 
   1. До учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в
судовому  засіданні,  за порушення порядку під час судового
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 32


Украина онлайн