Законодательство Украины

 

Указ №724/2010 від 24.06.2010

Президент України

Про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Експертну комісію з підготовки
       проектів міжнародних договорів України
      про правові відносини та правову допомогу
        у цивільних, кримінальних справах
 
 
   З метою  вдосконалення  організації роботи з опрацювання
проектів міжнародних договорів України про правові відносини та
правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, про видачу
правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання
вироків  за  кордоном, підвищення ефективності переговорів з
уповноваженими  органами,  представниками  іноземних  держав,
міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних
договорів та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити  Експертну  комісію  з  підготовки  проектів
міжнародних договорів України про правові відносини та правову
допомогу у цивільних, кримінальних справах (далі - Експертна
комісія).
 
   2. Призначити ЛУТКОВСЬКУ Валерію Володимирівну - заступника
Міністра  юстиції України - керівником Експертної комісії з
підготовки проектів міжнародних договорів України про правові
відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах.
 
   3. Затвердити  персональний  склад Експертної комісії та
Положення про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних
договорів України про правові відносини та правову допомогу у
цивільних, кримінальних справах, що додаються.
 
   4. Установити, що пропозиції щодо укладення  міжнародних
договорів України про правові відносини та правову допомогу у
цивільних, кримінальних справах, про видачу правопорушників та про
передачу  засуджених  осіб і виконання вироків за кордоном,
проведення переговорів, а також пропозиції щодо складу делегацій
України на переговори з цих питань подаються Міністерством юстиції
України в порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні
договори України" ( 1906-15 ), з урахуванням пропозицій Експертної
комісії.
 
   5. Уповноважити керівника Експертної комісії вести переговори
щодо підготовки, прийняття текстів міжнародних договорів України
про правові відносини  та  правову  допомогу  у  цивільних,
кримінальних справах, про видачу правопорушників та про передачу
засуджених осіб і виконання вироків за кордоном після прийняття в
установленому  порядку  рішення  про  укладення  (проведення
переговорів з укладення) таких міжнародних договорів.
 
   6. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів
про  Державний бюджет України на відповідний рік кошти для
забезпечення діяльності Експертної комісії.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 24 червня 2010 року
     N 724/2010
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 24 червня 2010 року N 724/2010
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Експертну комісію з підготовки
       проектів міжнародних договорів України
      про правові відносини та правову допомогу
        у цивільних, кримінальних справах
 
 
   1. Експертна комісія з підготовки  проектів  міжнародних
договорів України про правові відносини та правову допомогу у
цивільних, кримінальних справах (далі  -  Експертна  комісія)
утворена  для вдосконалення організації роботи з опрацювання
проектів міжнародних договорів України про правові відносини та
правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, про видачу
правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання
вироків за кордоном (далі - міжнародні договори України про
правову  допомогу),  підвищення  ефективності  переговорів  з
уповноваженими  органами,  представниками  іноземних  держав,
міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних
договорів.
 
   2. У  своїй  діяльності  Експертна  комісія  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Експертної комісії є:
 
   підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів
України про правову допомогу та внесення змін до таких договорів;
 
   підготовка та опрацювання проектів міжнародних  договорів
України про правову допомогу, розгляд пропозицій і зауважень
іноземних держав щодо проектів таких  договорів,  участь  в
опрацюванні  проектів  інших міжнародних договорів України в
частині, що стосується питань правових відносин та правової
допомоги у цивільних і кримінальних справах;
 
   підготовка пропозицій щодо формулювання та внесення заяв,
застережень України при укладенні міжнародних договорів України
про правову допомогу;
 
   розгляд проблемних  питань,  що  виникають  у зв'язку з
укладенням, виконанням, припиненням дії міжнародних договорів
України про правову допомогу, та внесення пропозицій щодо їх
вирішення.
 
   4. Експертна комісія має право:
 
   вносити Міністерству  юстиції  України  пропозиції  щодо
формування складу делегацій України для ведення переговорів щодо
підготовки текстів міжнародних договорів України про правову
допомогу;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, установ і організацій інформацію, матеріали і документи,
необхідні для реалізації покладених на неї завдань;
 
   залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої
влади та відповідних організацій, науковців для опрацювання та
розгляду питань, що належать до її компетенції.
 
   5. Експертну  комісію  очолює  керівник, якого призначає
Президент України за поданням Міністра юстиції України.
 
   До складу  Експертної  комісії  входять  представники
Міністерства  закордонних справ України, Міністерства юстиції
України, а також Верховного Суду України  (за  згодою)  та
Генеральної прокуратури України (за згодою).
 
   Персональний склад Експертної комісії затверджує Президент
України за пропозицією Міністра юстиції України.
 
   6. Керівник Експертної комісії:
 
   вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо складу
Експертної комісії;
 
   визначає секретаря Експертної комісії з її складу;
 
   організовує роботу Експертної комісії;
 
   скликає засідання Експертної комісії, вносить питання на її
розгляд.
 
   7. Формою роботи Експертної комісії  є  засідання,  які
проводяться у міру потреби.
 
   На засіданнях Експертної комісії головує її керівник або за
його дорученням секретар Комісії.
 
   8. Рішення Експертної комісії приймаються консенсусом, а за
ініціативою хоча б одного з членів Експертної комісії - шляхом
відкритого голосування простою більшістю голосів членів Експертної
комісії, присутніх на засіданні.
 
   Рішення Експертної  комісії оформлюється протоколом, який
підписує керівник Експертної комісії.
 
   9. Організаційне  та  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності Експертної комісії здійснюється Міністерством юстиції
України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІН
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 24 червня 2010 року N 724/2010
 
               СКЛАД
       Експертної комісії з підготовки проектів
         міжнародних договорів України
      про правові відносини та правову допомогу
        у цивільних, кримінальних справах
 
 
   ЛУТКОВСЬКА       - заступник Міністра юстиції України,
Валерія Володимирівна     керівник Експертної комісії
 
   ГЕРАСЬКО        - заступник директора Договірно-
Лариса Анатоліївна       правового департаменту Міністерства
                закордонних справ України
 
   ГРИГОР'ЄВА       - суддя Верховного Суду України
Лілія Іванівна         (за згодою)
 
   КАРАСЕВИЧ        - головний консультант Головного
Олександр Олександровичу    правління міжнародних відносин
                Адміністрації Президента України
 
   КАСЬКО         - начальник міжнародно-правового
Віталій Вікторович       управління Генеральної прокуратури
                України (за згодою)
 
   КОВАЛЕНКО        - начальник відділу міжнародно-
Олександр Володимировичу    правового правління Генеральної
                прокуратури України (за згодою)
 
   ПИЛИПЧУК        - начальник відділу Департаменту
Світлана Анатоліївна      міжнародного приватного права
                і міжнародної правової допомоги
                Міністерства юстиції України
 
   ПОТИЛЬЧАК        - суддя Верховного Суду України
Олександр Іванович       (за згодою)
 
   РОМАНЮК         - заступник начальника управління -
Олена Степанівна        начальник відділу Головного
                управління організаційного
                та правового забезпечення
                Генеральної прокуратури України
                (за згодою)
 
   РУДА          - заступник директора Департаменту
Людмила Романівна       міжнародного приватного права
                і міжнародної правової допомоги
                Міністерства юстиції України
 
   РЯБОШАПКА        - директор Департаменту законодавства
Руслан Георгійович       про правосуддя, правоохоронної
                діяльності та антикорупційної
                політики Міністерства юстиції
                України
 
   ТЕРЛЕЦЬКИЙ       - суддя Верховного Суду України
Олександр Олександрович    (за згодою)
 
   ФІЛАТОВ         - суддя Верховного Суду України
Василь Миколайович       (за згодою)
 
   ШЕВЧЕНКО        - директор Департаменту міжнародного
Катерина Георгіївна      приватного права і міжнародної
                правової допомоги Міністерства
                юстиції України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн