Законодательство Украины

 

Указ №723/2010 від 24.06.2010

Президент України

Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
          Про Державний фонд сприяння
        місцевому самоврядуванню в Україні
 
 
   З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування в
Україні, взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого
самоврядування,  відповідними  громадськими  організаціями  та
об'єднаннями, інституціями іноземних держав і відповідно до пункту
28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Реорганізувати Фонд сприяння місцевому  самоврядуванню
України у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в
Україні.
 
   Установити, що  Державний  фонд  сприяння   місцевому
самоврядуванню в Україні є допоміжним органом при Президентові
України.
 
   2. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні (додається).
 
   3. Призначити МАЛІКОВА Сергія Валерійовича головою Державного
фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
 
   4. Внести зміни до таких указів Президента України:
 
   1) у Положенні про делегацію України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи, затвердженому Указом Президента України
від 29 квітня 1996 року N 305 ( 305/96 ) "Про делегацію України в
Конгресі  місцевих і регіональних влад Європи" (зі змінами,
внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243 ( 243/97 ), від
7 травня 1998 року N 430 ( 430/98 ), від 13 березня 2003 року
N 212 ( 212/2003 ) та від 18 червня 2008 року N 568) ( 568/2008 ):
 
   у пунктах 5 і 7 слова "Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
України"  в усіх відмінках замінити словами "Державний фонд
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" у  відповідному
відмінку;
 
   абзац другий пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:
 
   "Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі у
Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
утворюється секретаріат делегації, що працює на постійній основі.
 
   На час підготовки і проведення сесій Конгресу та засідань
його статутних органів Державним фондом  сприяння  місцевому
самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації
України в Конгресі  може  утворюватися  група  експертів  і
перекладачів".
 
   У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   2) доповнити  пункт  9  Положення  про  Раду  регіонів,
затвердженого Указом Президента України від 9 квітня 2010 року
N 533 ( 533/2010 ), абзацом такого змісту:
 
   "Забезпечення діяльності  Ради  регіонів  у  частині, що
стосується питань місцевого самоврядування, підготовки матеріалів
із цих питань для розгляду на засіданнях Ради здійснює Державний
фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні".
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 17 квітня 1992 року N 257
( 257/92 ) "Про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України";
 
   Указ Президента України від 19 грудня 1995 року N 1167
( 1167/95 ) "Питання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню
України";
 
   Указ Президента  України від 5 травня 1996 року N 306
( 306/96 )  "Про  Положення  про  Фонд  сприяння  місцевому
самоврядуванню України та склад його правління";
 
   Указ Президента  України від 17 липня 1998 року N 793
( 793/98 ) "Про зміни у складі правління Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню України";
 
   пункт 65 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Президента України".
 
   6. Кабінету Міністрів  України  привести  свої  акти  у
відповідність із цим Указом.
 
   7. Державному управлінню справами забезпечити вирішення в
установленому порядку питання щодо фінансування Державного фонду
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
 
   8. Голові Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню
в Україні внести пропозиції щодо:
 
   граничної чисельності працівників Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні;
 
   оновлення складу делегації України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 24 червня 2010 року
     N 723/2010
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 24 червня 2010 року N 723/2010
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний фонд сприяння місцевому
           самоврядуванню в Україні
 
 
   1. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
(далі - Фонд) є допоміжним органом при Президентові України.
 
   2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  Європейською хартією місцевого
самоврядування ( 994_036 ), іншими міжнародними договорами України
з питань місцевого самоврядування, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Фонду є:
 
   консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше
забезпечення діяльності Президента України з питань місцевого
самоврядування, місцевого і регіонального розвитку, забезпечення
взаємодії  органів  державної  влади  з  органами  місцевого
самоврядування,  їх  асоціаціями  та  об'єднаннями,  іншими
громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток
місцевого самоврядування;
 
   забезпечення діяльності  Ради  регіонів  у  частині,  що
стосується  питань  місцевого  самоврядування  та  підготовки
матеріалів із цих питань для розгляду на засіданнях Ради;
 
   участь у розробленні пропозицій щодо формування та реалізації
державної політики у сфері місцевого самоврядування, проведення
реформи місцевого самоврядування;
 
   вивчення практики  застосування  законодавства  з  питань
місцевого самоврядування та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо його вдосконалення, участь у підготовці висновків
до проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань
місцевого самоврядування;
 
   розроблення пропозицій  стосовно  підвищення  кваліфікації
кадрів для системи місцевого самоврядування;
 
   підготовка пропозицій   щодо   розвитку   міжнародного
співробітництва у сфері місцевого самоврядування, забезпечення
діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних
влад Європи.
 
   4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) бере участь у:
 
   підготовці засідань Ради регіонів та матеріалів з питань
місцевого самоврядування, що вносяться на її розгляд;
 
   підготовці висновків до законів, інших нормативно-правових
актів з питань місцевого самоврядування, пропозицій стосовно
вдосконалення законодавства з цих питань, а також у розробленні
методичних матеріалів з питань місцевого і регіонального розвитку;
 
   підготовці пропозицій  щодо  проектів  державних  програм
місцевого  і  регіонального  розвитку,  реалізації  заходів,
передбачених такими програмами;
 
   2) співпрацює  з  науково-дослідними  установами,  вищими
навчальними закладами з питань проведення науково-аналітичних
досліджень щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, готує
пропозиції з питань місцевого і регіонального розвитку, проведення
реформи місцевого самоврядування;
 
   3) здійснює моніторинг розвитку місцевого самоврядування в
Україні, вивчає, узагальнює та сприяє поширенню вітчизняного і
міжнародного досвіду з питань розвитку місцевого самоврядування;
 
   4) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на  підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;
 
   5) співпрацює  та  проводить  у межах своїх повноважень
консультації з органами державної влади, об'єднаннями громадян
щодо  надання  підтримки  органам місцевого самоврядування у
вирішенні проблем, що виникають під час їх діяльності;
 
   6) організовує  проведення  та  бере  участь  у  роботі
конференцій, семінарів, громадських слухань з питань узагальнення
і впровадження в практику кращого вітчизняного та міжнародного
досвіду з питань розв'язання проблем місцевого самоврядування;
 
   7) сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення системи
місцевого самоврядування, надає консультативну допомогу органам
місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції
Фонду;
 
   8) сприяє реалізації в Україні міжнародних  програм  та
проектів  підтримки  місцевого самоврядування, бере участь у
забезпеченні інформаційного супроводження  таких  проектів  і
програм;
 
   9) забезпечує  діяльність  делегації  України в Конгресі
місцевих і регіональних влад Європи та подає погоджений склад
зазначеної делегації на затвердження Президентові України;
 
   10) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розвитку
співробітництва з міжнародними організаціями з питань місцевого
самоврядування, в тому числі стосовно участі українських делегацій
в їх роботі;
 
   11) здійснює в межах компетенції інші повноваження.
 
   5. Фонд для виконання покладених на нього завдань має право в
установленому порядку:
 
   одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування;
 
   залучати працівників  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
його компетенції;
 
   скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
 
   створювати робочі  групи,  комісії,  науково-експертні та
консультативні ради;
 
   залучати до участі у вивченні окремих питань, виконання робіт
і  завдань учених, фахівців та експертів, у тому числі на
договірній основі;
 
   здійснювати видавничу діяльність.
 
   6. Фонд у процесі виконання покладених на нього завдань у
встановленому  порядку  взаємодіє з Адміністрацією Президента
України, консультативними, дорадчими  та  іншими  допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, Апаратом
Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України,
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об'єднаннями.
 
   7. Для розгляду та обговорення актуальних проблем розвитку
місцевого самоврядування, пропозицій, ініціатив органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій і об'єднань при Фонді утворюється
експертна  рада,  до роботи в якій у встановленому порядку
залучаються представники органів місцевого самоврядування та їх
асоціацій,  наукових  установ,  вищих  навчальних  закладів,
громадських організацій.
 
   8. Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі
місцевих і регіональних влад Європи у Державному фонді сприяння
місцевому самоврядуванню в  Україні  утворюється  секретаріат
делегації, що працює на постійній основі.
 
   На час підготовки та проведення сесій Конгресу та засідань
його статутних органів Державним фондом  сприяння  місцевому
самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації
України в Конгресі  може  утворюватися  група  експертів  і
перекладачів.
 
   9. Фонд очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє
з посади Президент України  за  поданням  заступника  Глави
Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління
з питань регіональної та кадрової політики.
 
   Голова Фонду має першого заступника та заступника.
 
   Голова Фонду:
 
   забезпечує виконання  покладених  на  Фонд  завдань  та
організовує його роботу;
 
   скликає та веде засідання експертної ради при Фонді;
 
   призначає на посади та звільняє з посад першого заступника,
заступника голови Фонду, інших працівників Фонду;
 
   розподіляє обов'язки між першим заступником та заступником
голови Фонду;
 
   затверджує в  установленому порядку структуру та штатний
розпис Фонду, положення про його структурні підрозділи, склад
робочих груп, комісій, експертних та консультативних рад, які
утворюються при Фонді, положення про них;
 
   звітує щороку про  діяльність  Фонду,  несе  персональну
відповідальність перед Президентом України за виконання покладених
на Фонд завдань;
 
   здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.
 
   10. Положення про Фонд, граничну чисельність його працівників
затверджує Президент України.
 
   11. Працівники Фонду є державними службовцями.
 
   12. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн