Законодательство Украины

 

Наказ №965 від 03.08.2010

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Про затвердження Порядку погодження департаментом правового забезпечення претендента на посаду керівника юридичної служби урядових органів у системі Мінекономіки, їх територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери упр...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            03.08.2010 N 965
 
 
        Про затвердження Порядку погодження
        департаментом правового забезпечення
      претендента на посаду керівника юридичної
     служби урядових органів у системі Мінекономіки,
      їх територіальних органів та підприємств,
      установ і організацій, що належать до сфери
           управління Міністерства
 
 
   Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про
юридичну службу Міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації, затвердженого
постановою  Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040
( 1040-2008-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок погодження департаментом  правового
забезпечення претендента на посаду керівника юридичної служби
урядових органів у системі Мінекономіки, їх територіальних органів
та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, що додається.
 
   2. Керівникам урядових органів у  системі  Мінекономіки,
самостійних структурних підрозділів Міністерства, на які покладено
функції щодо забезпечення контролю і координації  Діяльності
підприємств, довести цей наказ до відома відповідних керівників
підприємств.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Виконуючий обов'язки
 Міністра                       А.А.Максюта
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   03.08.2010 N 965
 
 
               ПОРЯДОК
        погодження департаментом правового
      забезпечення претендента на посаду керівника
      юридичної служби урядових органів у системі
       Мінекономіки, їх територіальних органів
    та підприємств, установ і організацій, що належать
         до сфери управління Міністерства
 
 
   1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників юридичних
служб урядових органів у системі Мінекономіки, їх територіальних
органів та підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери управління Міністерства (далі -установи).
 
   2. Подання  щодо  погодження  департаментом  правового
забезпечення (далі - департамент) претендента на посаду керівника
юридичної  служби  (далі  - претендент) вноситься керівником
відповідної  установи  до  департаменту  після  проходження
претендентом стажування або після висування з кадрового резерву,
або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством для
прийняття на посаду.
 
   3. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та
по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана
ним посада, посада, на яку рекомендується, стаж роботи за фахом,
рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити
доручену ділянку роботи, відомості про перебування в кадровому
резерві, проходження стажування чи про іншу процедуру, визначену
для прийняття на посаду, судимість або перебування під слідством.
Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну
посаду, у поданні зазначається, з якої причини не рекомендуються
особи, зараховані до кадрового резерву на дану посаду. До подання
додаються біографічна довідка, копії трудової книжки та диплома,
засвідчені кадровою службою відповідного органу або підприємства.
 
   4. Департамент попередньо розглядає документи, що надійшли на
погодження, і у разі необхідності не пізніше ніж на третій день з
моменту їх отримання  запрошує  претендента  на  співбесіду.
Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань положень
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
керівника юридичної служби, встановлення відповідності претендента
кваліфікаційним вимогам, вивчення його професійного рівня та
ділових якостей.
 
   5. Виявлення  невідповідності поданих документів вимогам,
встановленим нормативно-правовими актами,  або  невідповідності
претендента кваліфікаційним вимогам чи рівню фахової підготовки є
підставою для повернення матеріалів та відмови у погодженні
призначення його на посаду.
 
   6. За результатами співбесіди та аналізу поданих документів
департамент готує висновок щодо погодження призначення на посаду
керівника юридичної служби за формою, наведеною в додатку, який
упродовж семи календарних  днів  з  дня  отримання  подання,
зазначеного в пункті 2 цього Порядку, або проведення співбесіди
надсилається керівнику установи.
 
 Директор департаменту
 правового забезпечення                 Д.Г.Радов
 
 
                   Додаток
                   до Порядку погодження
                   департаментом правового
                   забезпечення претендента
                   на посаду керівника
                   юридичної служби урядових
                   органів у системі
                   Мінекономіки,
                   їх територіальних органів
                   та підприємств, установ
                   і організацій, що належать
                   до сфери управління
                   Міністерства
 
 
               ВИСНОВОК
        департаменту правового забезпечення
         щодо погодження призначення на
        посаду керівника юридичної служби
     ______________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
 
 
   Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
   Дата народження _____________________________________________
   Громадянство ________________________________________________
   Освіта ______________________________________________________
   Стаж роботи за фахом ________________________________________
   Назва підрозділу підприємства, установи, організації,  на
посаду керівника якого здійснюється погодження кандидатури _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з
якого року) ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Висновки: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Директор департаменту
 правового забезпечення  _________________ _____________________
               (підпис)    (ініціали, прізвище)Украина онлайн