Законодательство Украины

 

Наказ №98 від 02.08.2010

Держатомрегулювання України

Про внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 23 січня 2006 року N 9

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             02.08.2010 N 98
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 серпня 2010 р.
                   за N 699/17994
 
 
          Про внесення змін до наказу
     Держатомрегулювання від 23 січня 2006 року N 9
 
 
   Відповідно до статті 23 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), постанови
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 року  N  845
( 845-2005-п ) "Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання
працівників Державного  комітету  ядерного  регулювання,  які
безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної
та радіаційної безпеки" (із змінами) та з метою приведення
нормативно-правових актів Державного комітету ядерного регулювання
України у відповідність до законодавства Н А К А З У Ю:
 
   1. Назву та пункт 1 наказу Державного комітету ядерного
регулювання України від 23 січня 2006 року N 9 ( z0089-06 ) "Про
затвердження Положення про проведення кваліфікаційної атестації
посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України,
які безпосередньо виконують функції з державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 1 лютого 2006 року за N 89/11963, після слів
"Державного  комітету ядерного регулювання України" доповнити
словами "та його територіальних органів (державних інспекцій з
ядерної та радіаційної безпеки).".
 
   2. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  проведення
кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного  комітету
ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції
з державного регулювання  ядерної  та  радіаційної  безпеки,
затвердженого наказом Держатомрегулювання від 23 січня 2006 року
N 9 ( z0089-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2006 року за N 89/11963, що додаються.
 
   3. Відділу кадрів (Корнієвська О.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної
безпеки України Гашева М.Х.
 
   5. Наказ  набирає  чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
 Голова                        О.Миколайчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   02.08.2010 N 98
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 серпня 2010 р.
                   за N 699/17994
 
 
               ЗМІНИ
   до Положення про проведення кваліфікаційної атестації
        посадових осіб Державного комітету
     ядерного регулювання України, які безпосередньо
      виконують функції з державного регулювання
         ядерної та радіаційної безпеки
              ( z0089-06 )
 
 
   1. Назву Положення ( z0089-06 ) після слів "Державного
комітету ядерного регулювання України" доповнити словами "та його
територіальних  органів  (державних  інспекцій  з ядерної та
радіаційної безпеки)".
 
   2. У  тексті  Положення  (  z0089-06  )  після  слова
"Держатомрегулювання" у всіх відмінках слово "України" виключити.
 
   3. У преамбулі:
 
   3.1. Абзац другий після слів "(далі - Держатомрегулювання)"
доповнити словами "та його територіальних органів (державних
інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки)".
 
   3.2. Абзац   третій   після  слів  "посадових  осіб
Держатомрегулювання" доповнити словами "та його територіальних
органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки).".
 
   4. У підпункті 1.1.1 пункту 1.1 глави 1 слова "не раніше ніж
через два місяці й" виключити.
 
   5. У главі 2:
 
   5.1. Пункт  2.1  після  слів  "Державні  інспектори
Держатомрегулювання" доповнити словами "та його територіальних
органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки)".
 
   5.2. Абзац перший пункту 2.4 викласти в такій редакції:
   "2.4. За результатами проведення конкурсів конкурсні комісії
можуть рекомендувати Голові Держатомрегулювання або керівникам
територіальних  органів  (державних  інспекцій  з ядерної та
радіаційної безпеки) призначити особу на  посаду  державного
інспектора:".
 
   5.3. Пункт 2.7 після слів "спеціального навчання особи"
доповнити словами "заступник Голови Держатомрегулювання, керівник
територіального  органу  (державної  інспекції  з ядерної та
радіаційної безпеки) або".
 
   5.4. Пункт 2.10 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Спеціальне навчання осіб, призначених на посади державних
інспекторів, та перевірка набутих ними знань і навичок для
державних інспекторів територіальних органів (державних інспекцій
з ядерної та радіаційної безпеки) проводиться безпосередньо в
своїх територіальних органах.".
 
   5.5. Пункт 2.11 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Первинна кваліфікаційна атестація  державних  інспекторів
територіальних  органів  (державних  інспекцій  з ядерної та
радіаційної безпеки)  проводиться  в  комісії,  утвореній  у
Держатомрегулюванні  для  організації та проведення первинної
кваліфікаційної атестації державних інспекторів.".
 
   5.6. В абзаці третьому пункту 2.26 слова "і присвоюється
відповідний ранг державного службовця" виключити.
 
   5.7. У пункті 2.27 слова "(з урахуванням вимог пункту 1.1.1
цього Положення)." замінити словами "(не пізніше ніж через шість
місяців після проведення первинної атестації).".
 
   5.8. Пункт   2.28  після  слів  "рекомендує  Голові
Держатомрегулювання"  доповнити  словами  "або   керівнику
територіального  органу  (державної  інспекції  з ядерної та
радіаційної безпеки)".
 
   5.9. Пункт  2.29   після   слів   "Рішення   Голови
Держатомрегулювання"   доповнити  словами  "або  керівнику
територіального органу (державної  інспекції  з  ядерної  та
радіаційної безпеки)".
 
   6. У главі 3:
 
   6.1. У пункті 3.3:
   слова "однією комісією, яка утворюється" замінити словами
"комісіями, які утворюються";
   після першого абзацу доповнити пункт 3.3 новими абзацами
другим - п'ятим такого змісту:
   "Чергова кваліфікаційна атестація та атестація  державних
службовців Держатомрегулювання проводяться однією комісією.
   Державні інспектори  територіальних  органів  (державних
інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки) атестацію проходять у
два етапи.
   Першим етапом  є  проходження  чергової  кваліфікаційної
атестації в комісії,  утвореній  у  Держатомрегулюванні  для
проведення  чергової  кваліфікаційної  атестації та атестації
державних службовців Держатомрегулювання.
   Другим етапом є проходження ними атестації як державних
службовців безпосередньо у своїх територіальних органах.".
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим.
 
   6.2. Пункт   3.9   після  слів  "рекомендує  Голові
Держатомрегулювання"  доповнити  словами  "або   керівнику
територіального  органу  (державної  інспекції  з ядерної та
радіаційної безпеки)".
 
   6.3. У пункті 3.12:
   після слів "рекомендує Голові Держатомрегулювання" доповнити
пункт словами "або керівнику територіального органу (державної
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки)";
   слова "забезпечити  проведення  підвищення  кваліфікації
посадової особи," виключити.
 
   6.4. Пункт   3.16   після   слів   "приймає  Голова
Держатомрегулювання"  доповнити  словами   "або   керівник
територіального  органу  (державної  інспекції  з ядерної та
радіаційної безпеки)".
 
   6.5. Пункт  3.18   після   слів   "Рішення   Голови
Держатомрегулювання"   доповнити  словами  "або  керівника
територіального органу (державної  інспекції  з  ядерної  та
радіаційної безпеки)".
 
 Начальник Відділу кадрів              О.КорнієвськаУкраина онлайн