Законодательство Украины

 

Наказ №338 від 03.08.2010

Держспоживстандарт

Про деякі питання функціонування системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            03.08.2010 N 338
 
 
       Про деякі питання функціонування системи
       управління якістю центрального апарату
          Держспоживстандарту України
 
 
   Для забезпечення належного функціонування системи управління
якістю центрального апарату Держспоживстандарту України відповідно
до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" та
у зв'язку з кадровими змінами Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Раду з питань функціонування системи управління
якістю центрального апарату Держспоживстандарту України.
 
   2. Призначити   головними   уповноваженими  з  питань
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України заступників Голови Держспоживстандарту
України Віткіна Л.М. та Олійник Д.І.
 
   3. Затвердити склад Ради з питань функціонування системи
управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту України
(Додаток 1).
 
   4. Затвердити Положення про Раду з питань функціонування
системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту
України (Додаток 2).
 
   5. Затвердити склад внутрішніх аудиторів системи управління
якістю центрального   апарату   Держспоживстандарту  України
(Додаток 3).
 
   6. Затвердити склад робочої групи з функціонування системи
управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту України
(Додаток 4).
 
   7. Затвердити та ввести в дію документацію системи управління
якістю Держспоживстандарту  України,  яка  відповідає  вимогам
ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" відповідно
до переліку (Додаток 5).
 
   8. Генеральному директору ДП "УкрНДНЦ" забезпечити проведення
навчання  працівників  Держспоживстандарту  України   щодо
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України з 1 по 3 вересня 2010 року у залі
засідань Держспоживстандарту, 11-й поверх.
   За результатами навчання видати  посвідчення  працівникам
Держспоживстандарту про проходження навчання.
 
   9. Першим заступникам Голови, заступникам Голови, керівникам
структурних підрозділів центрального апарату Держспоживстандарту
України  взяти  участь  та  забезпечити  участь  працівників
Держспоживстандарту України у навчанні.
 
   10. Начальнику  Управління  організаційного  забезпечення
забезпечити роботу технічних засобів (проектора, комп'ютера) для
проведення навчання.
 
   11. Контроль за функціонуванням системи управління якістю
Держспоживстандарту  України  покласти  на заступників Голови
Держспоживстандарту України - головних уповноважених з питань
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України Віткіна Л.М. та Олійник Д.І.
 
   12. Вважати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Держспоживстандарту України:
   від 11.06.2008 N 189 ( v0189609-08 ) "Про функціонування
системи   управління   якістю   у  центральному  апараті
Держспоживстандарту";
   від 23.11.2009  N  419  "Про  внесення  змін до наказу
Держспоживстандарту від 11 червня 2009 року N 189";
   від 10.02.2010  N  37  "Про  внесення  змін до наказів
Держспоживстандарту від 11 червня 2008 року N 189  та  від
23 листопада 2009 року N 419".
 
   13. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Держспоживстандарту України Олійник Д.І.
 
   14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                       О.Поволоцький
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   03.08.2010 N 338
 
 
               СКЛАД
          Ради з питань функціонування
       системи управління якістю центрального
        апарату Держспоживстандарту України
 
 
   1. Голова Держспоживстандарту України, голова Ради з питань
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України (далі - Рада з питань функціонування
СУЯ Комітету).
 
   2. Заступники Голови Держспоживстандарту України, головні
уповноважені з питань функціонування системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту  України,  заступники
голови Ради з питань функціонування СУЯ Комітету.
 
   3. Перші  заступники,  заступники  Голови  та  керівники
структурних підрозділів Держспоживстандарту України, члени Ради з
питань функціонування СУЯ Комітету.
 
   4. Представники ДП "УкрНДНЦ" та ДП "НДІ "Система".
 
   5. Співробітник  відділу  координації,  моніторингу  та
впровадження систем управління якістю Держспоживстандарту України,
секретар Ради з питань функціонування СУЯ Комітету.
 
 Заступник Голови                    Л.М.Віткін
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   03.08.2010 N 338
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Раду з питань функціонування
     системи управління якістю центрального апарату
          Держспоживстандарту України
 
 
   1. Рада з питань функціонування системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту України (далі - Рада з
питань  функціонування  СУЯ  Комітету)  є  дорадчим  органом
Держспоживстандарту України.
 
   2. Рада  з  питань функціонування СУЯ Комітету у своїй
діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
Положенням про Держспоживстандарт України ( 225/2003 ), наказами
Держспоживстандарту України та цим Положенням.
 
   3. Головним  завданням Ради з питань функціонування СУЯ
Комітету є організація функціонування та постійне удосконалення
системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту
України (далі - СУЯ Комітету).
 
   4. Рада з питань функціонування СУЯ Комітету відповідно до
покладеного на неї завдання:
   - організовує проведення аналізу відповідності діяльності
Держспоживстандарту України  вимогам  національного  стандарту
ДСТУ ISO 9001-2009 "Системи управління якістю. Вимоги" та здійснює
підготовку заходів щодо приведення її у відповідність з цими
вимогами;
   - координує діяльність з розробки та актуалізації документів
СУЯ Комітету;
   - ініціює запровадження кращого міжнародного досвіду з питань
управління якістю в діяльності Держспоживстандарту України.
 
   5. Рада з питань функціонування СУЯ Комітету має право:
   - одержувати  інформацію  від  структурних  підрозділів
центрального апарату  Держспоживстандарту  України  з  питань
функціонування системи управління якістю;
   - заслуховувати звіти головних  уповноважених  з  питань
функціонування СУЯ Комітету та внутрішніх аудиторів для оцінювання
результатів функціонування СУЯ Комітету, здійснювати контроль за
їх діяльністю;
   - ініціювати підготовку структурними підрозділами апарату
Держспоживстандарту проектів документів системи управління якістю,
розглядати  та  вносити  їх  на  затвердження  керівництву
Держспоживстандарту України.
 
   6. До складу Ради з питань функціонування СУЯ Комітету
входять голова, заступники голови Координаційної ради - головні
уповноважені  з питань функціонування СУЯ Комітету, секретар
Координаційної ради та  її  члени.  Склад  Ради  з  питань
функціонування   СУЯ   Комітету   затверджується   наказом
Держспоживстандарту України.
 
   7. Заступники голови Ради з питань  функціонування  СУЯ
Комітету,  які  призначені головними уповноваженими з питань
функціонування СУЯ Комітету:
   - розробляють та затверджують програму проведення внутрішніх
аудитів СУЯ Комітету, здійснюють контроль за її виконанням;
   - вносять Голові Держспоживстандарту України пропозиції щодо
кандидатур внутрішніх аудиторів  для  оцінювання  результатів
функціонування та поліпшення СУЯ Комітету;
   - розробляють коригуючі заходи та  приймають  відповідні
рішення за підсумками проведення аудитів СУЯ Комітету;
   - проводять аналіз результативності та ефективності процесів
СУЯ Комітету, приймають рішення за підсумками цього аналізу;
   - координують діяльність, спрямовану на  організацію  та
проведення навчання фахівців Держспоживстандарту України з питань
управління якістю;
   - забезпечують  встановлення, впровадження та підтримання
процесів, необхідних для системи управління якістю;
   - щоквартально інформують Голову Держспоживстандарту України,
а раз на півроку - колегію про функціонування системи управління
якістю і необхідність її удосконалення;
   - забезпечують взаємодію  Держспоживстандарту  України  з
зовнішніми сторонами з питань, пов'язаних з системою управління
якістю.
 
   8. Засідання Координаційної ради проводиться не рідше, ніж
один раз на квартал і є правочинним, якщо в ньому бере участь не
менше, ніж половина її членів. Головує на засіданнях голова Ради з
питань  функціонування  СУЯ Комітету або за його дорученням
заступник голови Ради з питань функціонування СУЯ Комітету.
   Рішення Ради з питань функціонування СУЯ Комітету приймаються
голосуванням більшістю голосів її членів, які  присутні  на
засіданні Ради з питань функціонування СУЯ Комітету. У разі
рівного розподілу голосів при голосуванні, голос головуючого на
засіданні Ради з питань функціонування СУЯ Комітету є вирішальним.
   Питання, які потребують  оперативного  вирішення,  можуть
розглядатися шляхом опитування членів Ради з питань функціонування
СУЯ Комітету та готуватися в установленому порядку.
   Рішення Ради з питань функціонування СУЯ Комітету готуються у
вигляді протоколів, які підписує головуючий та секретар засідання
Ради з питань функціонування СУЯ Комітету.
   Рішення Ради з питань функціонування СУЯ Комітету обов'язково
подаються на розгляд Голові Держспоживстандарту України.
 
   9. Секретар Ради з питань функціонування СУЯ Комітету готує
документи для засідань Ради з питань функціонування СУЯ Комітету
та  забезпечує  протокольне оформлення рішень Ради з питань
функціонування СУЯ Комітету на засіданні.
   Секретарем Ради з питань функціонування СУЯ Комітету є за
посадою керівник підрозділу з питань координації, моніторингу та
впровадження систем управління якістю Держспоживстандарту України.
 
   10. Робоча група з функціонування СУЯ Комітету (далі - Робоча
група) є робочим органом Ради з питань функціонування СУЯ Комітету
та:
   - забезпечує встановлення, впровадження,  підтримання  та
взаємодію процесів, необхідних для ефективного функціонування
системи управління;
   - підтримує взаємодію процесів, необхідних для ефективного
функціонування системи управління якістю структурних підрозділів
центрального апарату Держспоживстандарту України;
   - розробляє та подає в установленому порядку на затвердження
Голові Держспоживстандарту України документацію системи управління
якістю.
   Керівник Робочої групи організовує засідання Робочої групи за
необхідністю.
 
   11. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради з
питань функціонування СУЯ Комітету здійснюють ДП "УкрНДНЦ" та
ДП "НДІ "Система".
 
 Заступник Голови                    Л.М.Віткін
 
 
                   Додаток 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   03.08.2010 N 338
 
 
               СКЛАД
     внутрішніх аудиторів системи управління якістю
     центрального апарату Держспоживстандарту України
 
 
 Грень        - начальник відділу міжнародного
 Тарас Богданович   співробітництва Управління міжнародного
            співробітництва
 
 Діанова       - головний спеціаліст відділу аналізу,
 Наталія Юріївна    стратегічного прогнозування та планування
            Управління стратегічного планування та
            якості
 
 Котляр       - головний спеціаліст відділу контролю
 Тетяна Олегівна    непродовольчих товарів Департаменту
            споживчої політики
 
 Кухар        - головний спеціаліст відділу нормотворчої
 Олена Анатоліївна   роботи і звернень громадян Юридичного
            управління
 
 Лєбєдєва      - головний спеціаліст відділу контролю
 Тетяна Іванівна    продовольчих товарів Департаменту споживчої
            політики
 
 Листовнича     - головний спеціаліст сектору упровадження
 Вікторія Вікторівна  технічних регламентів Управління технічного
            регулювання
 
 Солонинка      - заступник начальника Управління
 Антоніна Василівна  стратегічного планування та якості -
            начальник відділу координації, моніторингу
            та впровадження систем управління якістю
 
 Шофаренко      - головний спеціаліст відділу класифікації
 Яна Миколаївна    Департаменту стандартизації та метрології
 
 Заступник Голови                    Л.М.Віткін
 
 
                   Додаток 4
 
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   03.08.2010 N 338
 
 
               СКЛАД
       робочої групи з функціонування системи
       управління якістю центрального апарату
          Держспоживстандарту України
 
 
 Віткін         - заступник Голови Держспоживстандарту
 Леонід Михайлович    України, головний уповноважений з питань
             функціонування системи управління якістю
             центрального апарату Держспоживстандарту
             України, керівник робочої групи
 
 Олійник        - заступник Голови Держспоживстандарту
 Даниїла Іллівна     України, головний уповноважений з питань
             функціонування системи управління якістю
             центрального апарату Держспоживстандарту
             України, заступник керівника робочої
             групи
 
   Члени робочої групи:
 
 Андрійчук       - заступник начальника Управління
 Олена Миколаївна     міжнародного співробітництва - начальник
             відділу СОТ та євроінтеграції
 
 Ахмадов        - головний спеціаліст відділу
 Руслан Сулейманович   забезпечення діяльності Голови
             та колегії Комітету Управління
             організаційного забезпечення
 
 Бурлаков        - головний спеціаліст відділу
 Олександр Михайлович   координації, моніторингу та впровадження
             систем управління якістю Управління
             стратегічного планування та якості
 
 Васильчук       - провідний спеціаліст відділу
 Ірина Миколаївна     координації, моніторингу та впровадження
             систем управління якістю Управління
             стратегічного планування та якості
 
 Гаврилова       - завідувач сектору зв'язків з
 Ірина Володимирівна   громадськістю та засобами масової
             інформації
 
 Гірна         - головний спеціаліст відділу
 Оксана Ярославівна    класифікації Департаменту стандартизації
             та метрології
 
 Грень         - начальник відділу міжнародного
 Тарас Богданович     співробітництва Управління міжнародного
             співробітництва
 
 Губарєва        - провідний спеціаліст відділу
 Вікторія Володимирівна  координації, моніторингу та впровадження
             систем управління якістю Управління
             стратегічного планування та якості
 
 Двірник        - головний спеціаліст відділу
 Наталія Анатоліївна   законодавчої метрології Департаменту
             стандартизації та метрології
 
 Діанова        - головний спеціаліст відділу аналізу,
 Наталія Юріївна     стратегічного прогнозування та
             планування Управління стратегічного
             планування та якості
 
 Дімова         - провідний спеціаліст відділу аналізу,
 Надія Іванівна      стратегічного прогнозування та
             планування Управління стратегічного
             планування та якості
 
 Доільніцін       - провідний спеціаліст відділу
 Євгеній Олександрович  стандартизації Департаменту
             стандартизації та метрології
 
 Дрималик        - головний спеціаліст відділу
 Ольга Зиновіївна     сертифікації та оцінки відповідності
             Управління технічного регулювання
 
 Дужак         - провідний спеціаліст відділу нагляду
 Тетяна Георгіївна    продовольчої продукції Управління
             державного та метрологічного нагляду
 
 Жмурко         - заступник начальника Управління
 Тетяна Олександрівна   державного та метрологічного нагляду -
             начальник відділу нагляду непродовольчої
             продукції
 
 Залізняк        - начальник відділу бухгалтерського
 Андрій Володимирович   обліку та звітності - головний бухгалтер
             Управління фінансів
 
 Зборовська       - провідний спеціаліст відділу СОТ та
 Тамара Едуардівна    євроінтеграції Управління міжнародного
             співробітництва
 
 Коваль         - провідний спеціаліст відділу
 Аліна Олександрівна   класифікації Департаменту стандартизації
             та метрології
 
 Ковальська       - головний спеціаліст відділу
 Надія Віталіївна     нормотворчої роботи і звернень громадян
             Юридичного управління
 
 Ковальчук       - головний спеціаліст сектору
 Леся Петрівна      інформаційних технологій Управління
             організаційного забезпечення
 
 Котляр         - головний спеціаліст відділу контролю
 Тетяна Олегівна     непродовольчих товарів Департаменту
             споживчої політики
 
 Красоха        - головний спеціаліст відділу науково-
 Лілія Миколаївна     дослідних робіт у сфері метрології
             Департаменту стандартизації та
             метрології
 
 Лаба          - начальник Управління державного
 Володимир Степанович   та метрологічного нагляду
 
 Лєбєдєва        - головний спеціаліст відділу контролю
 Тетяна Іванівна     продовольчих товарів Департаменту
             споживчої політики
 
 Листовнича       - головний спеціаліст сектору
 Вікторія Вікторівна   упровадження технічних регламентів
             Управління технічного регулювання
 
 Орестова        - провідний спеціаліст Відділу кадрового
 Тетяна Василівна     забезпечення
 
 Пазерська       - головний спеціаліст відділу
 Тетяна Володимирівна   сертифікації та оцінки відповідності
             Управління технічного регулювання
 
 Радченко        - головний спеціаліст відділу
 Олена Василівна     бухгалтерського обліку та звітності
             Управління фінансів
 
 Русавська       - спеціаліст I категорії відділу
 Ірина Олександрівна   законодавчої метрології Департаменту
             стандартизації та метрології
 
 Сіндякова       - головний спеціаліст відділу
 Ірина Миколаївна     документального забезпечення Управління
             організаційного забезпечення
 
 Солонинка       - заступник начальника Управління
 Антоніна Василівна    стратегічного планування та якості -
             начальник відділу координації,
             моніторингу та впровадження систем
             управління якістю
 
 Тюхтій         - головний спеціаліст відділу
 Наталія Володимирівна  міжнародного співробітництва Управління
             міжнародного співробітництва
 
 Хлібійчук       - головний спеціаліст відділу нагляду
 Артем Олександрович   непродовольчої продукції Управління
             державного та метрологічного нагляду
 
 Чупилка        - провідний спеціаліст відділу
 Інна Михайлівна     документального забезпечення Управління
             організаційного забезпечення
 
 Швець         - головний спеціаліст відділу фінансів
 Марина Вікторівна    Управління фінансів
 
 Шофаренко       - головний спеціаліст відділу
 Яна Миколаївна      класифікації Департаменту стандартизації
             та метрології
 
 Шполяр         - провідний спеціаліст відділу контролю
 Єлизавета Олексіївна   реклами Департаменту споживчої політики
 
 
 Заступник Голови                    Л.М.Віткін
 
 
                   Додаток 5
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   03.08.2010 N 338
 
 
               ПЕРЕЛІК
       документації системи управління якістю
    центрального апарату Держспоживстандарту України,
      яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009
        "Системи управління якістю. Вимоги"
 
 
------------------------------------------------------------------
| 1  |        2        |      3      |
|------+--------------------------------+------------------------|
| N  |    Назва документа     | Позначення документа |
| з/п |                |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 1. |Політика у сфері якості     |ПЯ-5.3-01        |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 2. |Настанова з якості       |НЯ-4.2.2-01       |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 3. |Методика управління       |МЯ-4.2.3-01       |
|   |документацією          |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 4. |Методика управління протоколами |МЯ-4.2.4-01       |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 5. |Методика проведення внутрішнього|МЯ-8.2.2-01       |
|   |аудиту             |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 6. |Методика управління       |МЯ-8.3-01        |
|   |невідповідною послугою     |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 7. |Методика проведення       |МЯ-8.5.2-01, 8.5.3-01  |
|   |коригувальних та запобіжних дій |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 8. |Методика розроблення та     |МП-7.5.1-01       |
|   |погодження нормативно-правових |            |
|   |актів              |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 9. |Методика опрацювання запитів  |МП-7.5.1-02       |
|   |громадян та центральних органів |            |
|   |виконавчої влади        |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 10. |Методика у сфері управління   |МП-7.5.1-03       |
|   |якістю             |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 11. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-04       |
|   |стандартизації         |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 12. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-05       |
|   |метрології           |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 13. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-06       |
|   |технічного регулювання     |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 14. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-07       |
|   |споживчої політики, захисту прав|            |
|   |споживачів та реклами      |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 15. |Методика забезпечення діяльності|МП-7.5.1-08       |
|   |Голови та колегії Комітету   |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 16. |Методика ведення діловодства  |МП-7.5.1-10       |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 17. |Методика стратегічного     |МП-7.5.1-12       |
|   |прогнозування та планування   |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 18. |Методика діяльності з питань СОТ|МП-7.5.1-13       |
|   |та європейської інтеграції   |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 19. |Методика діяльності у сфері   |МП-7.5.1-14       |
|   |міжнародного співробітництва  |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 20. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-15       |
|   |інформаційних технологій    |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 21. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-16       |
|   |зв'язків із громадськістю та  |            |
|   |ЗМІ               |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 22. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-17       |
|   |правового забезпечення та роботи|            |
|   |із зверненнями громадян     |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 23. |Методика діяльності у сфері   |МП-7.5.1-18       |
|   |планово-фінансової політики та |            |
|   |бухгалтерського обліку     |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 24. |Методика діяльності у сфері   |МП-7.5.1-19       |
|   |державного нагляду       |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 25. |Методика процесу надання послуг |МП-7.5.1-20       |
|   |діяльності у сфері державного  |            |
|   |фінансового контролю      |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 26. |Методика управління персоналом |МП-6.2-01        |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 27. |Методика матеріально-технічного |МП-6.3-01        |
|   |забезпечення та контролю за   |            |
|   |використанням державного майна |            |
|------+--------------------------------+------------------------|
| 28. |Методика забезпечення      |МП-6.4-01        |
|   |виробничого середовища     |            |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови                    Л.М.ВіткінУкраина онлайн