Законодательство Украины

 

Кодекс України №2768-III від 25.10.2001

Верховна Рада України

Земельний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

   3. Районні державні адміністрації на їх території передають
земельні ділянки із земель державної власності у власність або у
користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх
потреб та за межами населених пунктів для:
 
   а) сільськогосподарського використання;
 
   б) ведення водного господарства, крім випадків, передбачених
частиною сьомою цієї статті; ( Пункт "б" частини третьої статті
122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV ( 3404-15 )
від 08.02.2006 )
 
   в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів
територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень,
підприємств торгівлі тощо), крім випадків, визначених частиною
сьомою цієї статті. ( Пункт "в" частини третьої статті 122 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV ( 3404-15 ) від
08.02.2006 )
( Частина третя статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   4. Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки
на їх території із земель державної власності у власність або у
користування  у межах міст обласного значення та за межами
населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених
частинами третьою, сьомою цієї статті.
( Частина четверта статті 122 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
передають  земельні ділянки із земель державної власності у
власність або у користування у межах їх територій для всіх потреб,
крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті.
( Частина п'ята статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим передає земельні
ділянки  із  земель  державної власності у власність або у
користування у межах міст республіканського (Автономної Республіки
Крим) значення та за їх межами для всіх потреб, крім випадків,
визначених частинами третьою, сьомою цієї статті.
( Частина шоста статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   7. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із
земель державної власності у власність або у користування у
випадках, визначених статтями 149, 150 цього Кодексу.
( Частина сьома статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або
         комунальної власності у користування
 
   1. Надання  земельних  ділянок державної або комунальної
власності у користування здійснюється на підставі рішень органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
 
   Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
   зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до
закону;
 
   надання у  користування земельних ділянок, межі яких не
встановлені в натурі (на місцевості).
 
   Надання у  користування  земельної  ділянки,  межі  якої
встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового
призначення здійснюється на підставі технічної документації із
землеустрою  щодо  складання  документа,  що посвідчує право
користування земельною ділянкою.

 
   2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом
землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про
надання  дозволу на його розробку до відповідної сільської,
селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
державної адміністрації.
 
   У клопотанні зазначаються  орієнтовний  розмір  земельної
ділянки  та її цільове призначення. До клопотання додаються
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та
розмір  земельної  ділянки,  письмова згода землекористувача,
засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
 
   3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає
клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його
наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність  місця розташування земельної ділянки вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної
документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання  та охорони земель адміністративно-територіальних
утворень, проектів землеустрою щодо  впорядкування  території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 
   Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування
об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього
Кодексу.
 
   Умови і  строки  розроблення  проектів  землеустрою щодо
відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним
замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки подається Комісії з розгляду питань,  пов'язаних  з
погодженням документації із землеустрою.
 
   Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає
відповідному органу виконавчої  влади  чи  органу  місцевого
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у
його погодженні. У разі відмови у погодженні  проекту  він
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
 
   Підставою відмови  у  погодженні проекту може бути лише
невідповідність його положень вимогам законів  та  прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
 
   У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної
документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного
органу земельних ресурсів для  здійснення  такої  експертизи
відповідно до закону.
 
   5. У разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі
земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови
вилучення (викупу)  цієї ділянки погоджені згідно з вимогами
статті 151 цього Кодексу, які під час  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект
погодженню не підлягає.
 
   6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування  у двотижневий строк з дня отримання проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки,  а  в  разі
необхідності  здійснення  обов'язкової  державної  експертизи
землевпорядної документації згідно із законом - після отримання
[an error occurred while processing this directive]
позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання
земельної ділянки у користування.
 
   7. Якщо земельна ділянка надається у користування Кабінетом
Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки подається  відповідно  до  Ради  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають
його і в місячний строк подають зазначений проект із своїми
пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
 
   8. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк
подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
 
   9. Рішенням про надання земельної ділянки у користування за
проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
 
   затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки;
 
   вилучення земельних  ділянок  у  землекористувачів  із
затвердженням  умов  вилучення  земельних  ділянок  (у  разі
необхідності);
 
   надання земельної ділянки особі у користування з визначенням
умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у
разі   необхідності)   вимог  щодо  відшкодування  втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 
   10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.
 
   11. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у наданні земельної ділянки у користування або
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.
( Стаття 123 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1119-IV
( 1119-15 ) від 11.07.2003; в редакції Законів N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 )
 
   Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
 
   1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, здійснюється на підставі
рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної
ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору
оренди земельної ділянки.
 
   2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, здійснюється за результатами
[an error occurred while processing this directive]
проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами
другою, третьою статті 134 цього Кодексу.
 
   3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам,
визначеним частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу,
здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.
 
   4. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у
власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором
оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Підставою для
укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про
відчуження права оренди.
( Стаття 124 із змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
 
   Право власності на земельну ділянку, а також право постійного
користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту
державної реєстрації цих прав.
( Стаття 125 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від
05.03.2009 )
 
   Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну
         ділянку
 
   1. Право  власності  на  земельну  ділянку посвідчується
державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї
статті.
 
   2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із
земель приватної власності  без  зміни  її  меж,  цільового
призначення, посвідчується:
 
   а) цивільно-правовою  угодою  щодо  відчуження  земельної
ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі
набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
 
   б) свідоцтвом про право на спадщину.
 
   3. Право  постійного  користування  земельною  ділянкою
посвідчується державним актом на право постійного користування
земельною ділянкою.
 
   4. Форми державних актів на право власності на земельну
ділянку, право  постійного  користування  земельною  ділянкою
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором
оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
 
   6. При набутті права власності на земельну ділянку  на
підставі документів, визначених частиною другою цієї статті,
державний акт на право власності на земельну  ділянку,  що
відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся
перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому
випадку відчуження земельної ділянки.
 
   На державному акті про право власності на земельну ділянку
нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює
державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять
відмітку про відчуження  земельної  ділянки  із  зазначенням
документа, на підставі якого відбулося відчуження.
 
   Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх
обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку
на  підставі  документа  про  її  відчуження, складеного та
посвідченого в порядку, встановленому законом,  протягом  14
календарних днів з дня подання до цього органу зазначеного
документа. Забороняється вимагати для здійснення відмітки та
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень
документи, не передбачені цією статтею.
 
   У разі зміни співвласника або  набуття  права  спільної
власності на земельну ділянку орган, який здійснює державну
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, також вносить
зміни до державного акта на право власності на землю щодо
співвласників земельної ділянки.
 
   7. Відчуження частини земельної ділянки з виділенням її в
окрему земельну ділянку здійснюється після отримання її власником
державного акта, що посвідчує право власності на сформовану нову
земельну ділянку.
 
   8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну
ділянку було посвідчено право власності на декілька земельних
ділянок, відчуження однієї з цих ділянок здійснюється після
виготовлення державного акта, що посвідчує право власності на
кожну з цих ділянок.
 
   9. Державний акт на право власності та право постійного
користування земельною ділянкою видається на  одну  земельну
ділянку.
 
   Право постійного користування на декілька земельних ділянок,
наданих під будівництво та обслуговування лінійних  об'єктів
(доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв'язку), може
посвідчуватися одним державним актом.
( Стаття 126 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від
05.03.2009 )
 
               Глава 20
 
       Продаж земельних ділянок або прав на них
       на підставі цивільно-правових договорів
 
( Назва глави 20 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 )
 
 
   Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної
         власності або прав на них
 
   1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок
Сторінки:1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Украина онлайн