Законодательство Украины

 

Кодекс №6 від 07.02.1997

Асоціація "Перша фондова торговельна система"

Дисциплінарний кодекс

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


     АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"

 N 6 від 07.02.97
   м.Київ
 
 
                  Затверджено
                  рішенням Ради Асоціації "ПФТС"
 
 
           Дисциплінарний кодекс
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
   N 8 ( v0008211-02 ) від 12.03.2002 )
 
   ( Нову редакцію Дисциплінарного кодексу див. в Рішенні
        Асоціації "Перша фондова торговельна система"
    N 4 ( v0004211-08 ) від 20.03.2008 )
 
 
 
             1. Визначення
 
   1.1. Відповідач: Фірма - член Асоціації, проти якої порушене
дисциплінарне провадження.
   1.2. Директор-контролер: Працівник ПФТС, який відповідає за
дотримання членами Асоціації Статуту, положень і правил Асоціації.
   1.3. Дисциплінарна колегія: Тимчасовий орган Асоціації, до
складу якого входять три члени Дисциплінарного комітету, вибрані
для слухання і вирішення питання, чи мали місце порушення Статуту
ПФТС, положень чи правил, і визначення відповідних санкцій.
   1.4. Арбітражно-дисциплінарний  комітет:  Постійний  орган
Асоціації, склад, формування і повноваження якого визначаються
Положенням про Арбітражно-дисциплінарний комітет ПФТС.
   1.5. Дисциплінарне   провадження:  Процес  встановлення
Дисциплінарною колегією (або Радою Асоціації за апеляцією) факту
одного чи більше порушень Статуту Асоціації, положень чи правил;
положень чинного законодавства про цінні папери і винесення
рішення з цього питання.
   1.6. Дисциплінарний  процес:  Слухання,  що  проводяться
Дисциплінарною колегією з метою встановити факти порушень Статуту
Асоціації, її положень і правил; положень чинного законодавства
про  цінні  папери і необхідність накладення дисциплінарного
стягнення.
   1.7. Призначені  представники: Одна чи більше осіб, які
представляють інтереси відповідача та Директора-контролера на всіх
етапах дисциплінарного процесу.
   1.8. Сторони:  Відповідач(і)  і  Асоціація  у  особі
Директора-контролера.
 
      2. Вимоги до членів Дисциплінарної колегії
 
   2.1. Безсторонність  членів  Дисциплінарної колегії. Член
Дисциплінарної колегії має право приймати участь у дисциплінарному
слуханні виключно якщо:
   2.1.1. Він не працює безпосередньо чи по  контракту  з
будь-яким відповідачем або будь-якою філією або юридичною особою,
що має відношення до відповідача;
   2.1.2. Він  не має прямих чи опосередкованих фінансових
інтересів у відповідача;
   2.1.3. Він не може отримати фінансову чи іншу вигоду в
прямому чи опосередкованому вигляді від результатів  рішення
Дисциплінарної колегії;
   2.1.4. Йому не відомі жодні факти або обставини, які можуть
перешкоджати прийняттю об'єктивних та неупереджених рішень.
   2.2. Постійним обов'язком усіх членів Дисциплінарної колегії
є інформування Директора-контролера і Арбітражно-дисциплінарного
комітету про існування будь-яких підстав для відводу, передбачених
пунктом 3.1 цього Кодексу.
 
          3. Дисциплінарний висновок
 
   Підстави складання  дисциплінарного  висновку.  У випадку
виявлення обставин, передбачених п. 4.7 Статуту Асоціації, або у
випадку невиконання членом Асоціації своїх статутних обов'язків
(п.  5.3  Статуту  Асоціації)  Директор-контролер  складає
дисциплінарний висновок. Підставою для складення дисциплінарного
висновку також може бути відповідне подання Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про порушення дисциплінарного
провадження у відношенні члена Асоціації за встановленими цим
державним органом фактами порушення вимог чинного законодавства
про цінні папери.
   3.2. Процедура подання і зміст дисциплінарного висновку. Усі
дисциплінарні висновки подаються Директором-контролером голові
Арбітражно-дисциплінарного  комітету.  Кожен  висновок повинен
містити наступну інформацію:
   3.2.1. Зведений перелік порушень, які мали місце і по яких
було подано висновок;
   3.2.2. Короткий  виклад того, як фактично було порушено
розслідування і як воно було проведене (включаючи назви фірм та
прізвища осіб, яких опитували під час розслідування);
   3.2.3. Детальний опис того, як сталося кожне порушення;
   3.2.4. Короткий опис показів свідків і письмових доказів, які
є підставою для дисциплінарного висновку;
   3.2.5. Рекомендація  щодо  можливості  накладення санкцій
(рекомендація не є обов'язковою до виконання);
   3.2.6. Копії всіх документарних доказів, які були підсумовані
відповідно до п. 3.1.4 цього Кодексу, необхідно включити в додаток
до даного висновку.
   3.3. Перегляд дисциплінарних висновків. У строк не пізніше
п'яти (5) робочих днів після отримання дисциплінарного висновку
Голова  Комітету  повинен,  виключно  на  основі  перегляду
дисциплінарного висновку, визначити, чи існує достатньо фактичних
підстав для того, щоб його підтвердити.
   3.3.1. Якщо  Голова  Арбітражно-дисциплінарного  комітету
встановив, що існує достатньо фактичних підстав для того, щоб
підтвердити  дисциплінарний висновок, Голова Комітету повинен
порушити дисциплінарне провадження.
   3.3.2. Якщо  Голова  Арбітражно-дисциплінарного  комітету
встановив, що підстав для підтвердження дисциплінарного висновку
недостатньо, дисциплінарне провадження не порушується. Голова
Комітету подає таке рішення у письмовому вигляді відповідачу
(відповідачам), Директору-контролеру і Раді Асоціації. Голова
Комітету може подати рішення виключно Директору-контролеру, з тим,
щоб той провів додаткове розслідування чи зібрав додаткові докази
і надіслав Голові Комітету новий дисциплінарний висновок.
   3.3.3. Рішення Голови Арбітражно-дисциплінарного комітету про
непідтвердження дисциплінарного висновку може бути  оскаржено
Директором-контролером  до  Арбітражно-дисциплінарного комітету
Асоціації. Рішення Комітету за цим питанням є остаточним.
   3.3.4. За дисциплінарними висновками, складеними на підставі
подання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Голова Арбітражно-дисциплінарного комітету порушує дисциплінарне
провадження без розгляду такого висновку.
 
           4. Дисциплінарний процес
 
   4.1. Повідомлення відповідачів і підбір кандидатур до складу
Дисциплінарної  колегії.  Після  винесення  рішення  Головою
Арбітражно-дисциплінарного комітету про порушення дисциплінарного
провадження Голова Дисциплінарного комітету повинен:
   4.1.1. Поінформувати всіх відповідачів протягом двох (2-х)
робочих днів про рішення порушити дисциплінарне провадження і
одночасно надіслати примірник дисциплінарного висновку кожному
відповідачу, проти якого порушується провадження;
   4.1.2. Сформувати Дисциплінарну колегію шляхом підбору зі
складу Арбітражно-дисциплінарного комітету трьох   неупереджених
осіб та подати усім сторонам інформацію у письмовій  формі, яка
містить прізвища, місця роботи  та  посади  осіб, обраних до
Дисциплінарної колегії.
   4.1.3. Відразу після останньої дати подання відводу членам
колегії поінформувати усі сторони про дату проведення першого
засідання колегії.
   4.2. Відвід членів колегії. Кожна сторона, яка приймає участь
у  дисциплінарному  процесі, має право на відвід з причин,
передбачених в п.п. 2.1.1 - 2.1.4 цього Кодексу.
   4.2.1. Відводи готуються у письмовому вигляді і подаються
Голові Арбітражно-дисциплінарного комітету протягом п'яти робочих
днів з моменту, коли було отримано повідомлення про підбір
Дисциплінарної колегії. Відводи повинні містити імена членів
колегії, яким оголошено відвід, і причини відводу.
   4.2.2. Голова Арбітражно-дисциплінарного комітету  приймає
остаточне рішення з питань відводів.
   4.3. Процедура. Відповідно до даного Кодексу Дисциплінарна
колегія може проводити розгляд у такому порядку, який є, на її
думку, доцільним, виходячи з того, що дисциплінарні слухання
повинні завжди проводитися на справедливій та рівноправній основі,
поважаючи обидві сторони.
   4.3.1. Перед  наданням  усних  свідчень  кожному  свідку
роз'яснюється його обов'язок давати правдиві покази.
   4.3.2. Кожна  сторона  дисциплінарного процесу має право
особисто з'являтися на розгляд для того, щоб давати свідчення, або
опитувати будь-яку іншу сторону чи свідка, або для того, щоб
вивчити усі відповідні документарні докази, які були пред'явлені
колегії.
   4.3.3. Усі члени Дисциплінарної колегії повинні бути присутні
при обговоренні та слуханні справи.
   4.3.4. Після закінчення слухання колегія приймає рішення на
закритому засіданні.
   4.4. Записи. Засідання Дисциплінарної колегії і апеляційні
засідання  підлягають фіксації шляхом складення протоколу чи
використання технічних засобів (звуко- чи відеозапису тощо).
   4.4.1. Будь-яка сторона дисциплінарного процесу має право
одержати копію протоколу засідання, на якому розглядалася її
справа.
   4.5. Конфіденційність. Усі засідання Дисциплінарної колегії,
обговорення,  а  також  будь-які  апеляційні  скарги  щодо
дисциплінарного процесу вважаються закритими і конфіденційними.
   4.5.1. Усі  записи,  свідчення,  протоколи,  документи,
інформація або докази, які були підготовлені чи використані у
зв'язку з будь-яким аспектом дисциплінарного процесу (включно з
апеляцією), вважаються конфіденційними.
   4.5.2. Жодна інформація, яка має відношення до будь-якої
частини дисциплінарного процесу, не може бути оприлюднена третій
стороні, окрім випадків:
   - попередньої згоди сторін - учасниць процесу;
   - винесення судової ухвали;
   - надання, у передбачених діючим законодавством випадках,
інформації Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку.
   4.5.3. Дане положення про конфіденційність не поширюється на
повідомлення про порушення дисциплінарного процесу відповідно до
Розділу 7 цього Кодексу.
   4.6. Повноваження Дисциплінарної колегії. Відповідно до п.
4.3 Дисциплінарна колегія повинна визначити  усі  процедурні
питання.
   4.6.1. Застосування правил. Дисциплінарна колегія має право
визначати відповідність усім правилам Асоціації.
   4.6.2. Рішення колегії. Усі рішення Дисциплінарної колегії
приймаються більшістю голосів.
   4.6.3. Свідки та документація. Дисциплінарна колегія вправі
через керівництво компаній - членів Асоціації направляти виклики
на засідання колегії будь-якій уповноваженій особі, співробітнику
чи представнику керівництва фірми і вимагати подання будь-якої
інформації чи документів, що мають відношення до розглядуваної
справи.
   4.7. Свідчення. Будь-яка сторона має право подавати на розсуд
колегії як свідчення будь-які документи та інформацію, які мають
відношення до питань, що вирішуються Дисциплінарною колегією.
Вага, що надається свідченню, повністю покладається на розсуд
Дисциплінарної колегії.
   4.7.1. Записані телефонні переговори стосовно транзакцій з
цінними паперами можуть бути запропоновані як свідчення відповідно
до положення п. 10 Торгових Правил.
   4.7.2. Примірники  всіх  документів  і  записів,  які
передбачається  подати  Дисциплінарній  колегії як свідчення,
необхідно надіслати протилежній стороні щонайменше за сім (7)
календарних  днів до дати слухання, на якому передбачається
використати дані свідчення.
   4.8. Повідомлення.  Не може бути односторонньої передачі
повідомлень - в усній чи письмовій формі - між будь-якою стороною
та будь-яким членом дисциплінарної колегії стосовно дисциплінарних
питань, що розглядаються.
   4.8.1. Усі повідомлення Арбітражно-дисциплінарному комітету
або колегії подаються у письмовій формі тільки через Голову
Дисциплінарного комітету.
   4.8.2. Голова Арбітражно-дисциплінарного комітету  повинен
негайно надавати примірники усіх письмових повідомлень членам
Дисциплінарної колегії та всім сторонам, що приймають участь у
слуханні, або їх призначеним представникам.
   4.9. Рада Асоціації може встановлювати спрощену процедуру для
окремих видів порушень.
   4.10. У випадках розгляду справ, дисциплінарне провадження за
якими порушено на підставі подання Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, у слуханнях може приймати участь
уповноважений представник зазначеного державного органу.
 
        5. Рішення Дисциплінарної колегії
 
   5.1. Рішення. Усі рішення Дисциплінарної колегії або Ради
Асоціації стосовно апеляції приймаються у письмовій формі, як
зазначено в даних правилах, відразу ж після завершення всіх
обговорень.
   5.1.1. Усі  дисциплінарні рішення повинні бути підписані
кожним членом колегії або секретарем Ради Асоціації, якщо вони
стосуються апеляційної скарги.
   5.1.2. Голова Арбітражно-дисциплінарного комітету  повинен
своєчасно  надати примірник будь-якого рішення усім сторонам
дисциплінарного процесу і/або їх призначеним представникам.
   5.2. Зміст рішень. Усі дисциплінарні рішення повинні містити
наступні складові:
   5.2.1. Зведений перелік виявлених порушень, а також порушень,
які були відхилені колегією;
   5.2.2. Короткий  виклад  того,  як  було  започатковано
розслідування і як воно проходило;
   5.2.3. Короткий опис того, як трапилось порушення, що було
доведене;
   5.2.4. Аналіз свідчень (письмових чи усних), що підтверджують
висновок про доведене порушення;
   5.2.5. Формулювання відповідних санкцій, які накладаються
колегією.
   5.2.6. Будь-яка окрема думка, що була подана у письмовій
формі будь-яким членом Дисциплінарної колегії або Ради Асоціації.
   5.2.7. Коротке  письмове пояснення будь-якої поправки до
рішення Дисциплінарної колегії, чи санкції, що вносяться Радою
Асоціації по апеляційній скарзі.
 
              6. Санкції
 
   6.1. Дозволені  санкції.  Дисциплінарне рішення, прийняте
будь-якою Дисциплінарною колегією (або Радою Асоціації  щодо
апеляційної скарги), може містити наступні санкції:
   6.1.1. Письмове попередження;
   6.1.2. Грошовий штраф в користь Асоціації (до 20000 гривень);
   6.1.3. Тимчасове переведення реєстрового торговця в режим
нереєстрового торговця;
   6.1.4. Тимчасове  призупинення  користування  торговельною
системою;
   6.1.5. Висновок про необхідність виключення з Асоціації;
   6.1.6. Позбавлення Кваліфікаційного свідоцтва строком до 6
місяців з наступною перездачею кваліфікаційного іспиту.
   6.2. Призупинення  і  виключення.  Правила  і  процедури
призупинення і виключення з членів Асоціації рекомендуються Радою
Асоціації і затверджуються Загальними Зборами.
   6.3. Виконання рішень. У разі  винесення  Дисциплінарною
колегією Асоціації у відношенні члена Асоціації рішення, яке
передбачає майнову відповідальність (сплатити штраф, сплатити
прострочені членські внески тощо), якщо таке рішення не виконано
відповідачем у встановлений термін, це рішення може бути передано
Директором-контролером до третейського суду ПФТС для затвердження
та виконання в примусовому порядку.
 
   6.4.  Порядок передачі Дисциплінарного рішення майнового
характеру  на  розгляд Третейського суду ПФТС з метою його
затвердження.
 
   6.4.1. Контроль  за  дотриманням  відповідачем  терміну,
встановленого для виконання Дисциплінарного рішення майнового
характеру, здійснює Директор-контролер.
   6.4.2. У  випадку  невиконання  Дисциплінарного  рішення
відповідачем у встановлений термін Директор-контролер подає від
імені Асоціації "ПФТС" позовну заяву до Третейського суду ПФТС про
примусове стягнення відповідних коштів з відповідача. Позовна
заява повинна відповідати вимогам,  встановленим  Арбітражним
кодексом Асоціації "ПФТС". До позовної заяви додаються:
   - Матеріали  дисциплінарного  провадження  (дисциплінарна
справа);
   - Дисциплінарне рішення;
   - Інші документи та докази, що підтверджують позов.
   Документи подаються  в  оригіналах  чи  належним  чином
засвідчених копіях.
   6.4.3. Розгляд справи здійснюється в порядку, передбаченому
п.8.5 Арбітражного кодексу ( v0003211-96 ) Асоціації "ПФТС" та
нормами Арбітражного кодексу Асоціації "ПФТС".
   6.4.4. Результатом розгляду справи є винесення Третейським
судом рішення, яке є обов'язковим до виконання та може бути
виконане примусово відповідно до чинних нормативних актів України.
   6.4.5. Оскарження рішення Третейського  суду  може  бути
здійснено  в  порядку,  передбаченому  Арбітражним  кодексом
( v0003211-96 )  Асоціації "ПФТС" та  чинним  законодавством
України.
( Розділ 6 доповнено пунктом 6.4 згідно з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 8 ( v0008211-02 ) від 12.03.2002 )
 
       7. Оприлюднення дисциплінарних рішень
 
   7.1. Внутрішнє поширення інформації про рішення.  Голова
Арбітражно-дисциплінарного комітету повинен надіслати примірники
дисциплінарних рішень усім відповідачам, Президенту Асоціації,
Директору-контролеру, а також усім членам Дисциплінарного комітету
і Ради Асоціації.
   7.2. Зовнішнє поширення інформації про рішення. Короткий опис
дисциплінарного рішення та накладених санкцій після дати, коли
закінчилося право на апеляцію, друкується у наступному бюлетені
Асоціації чи поширюється іншими способами. У випадку подання
апеляційної скарги факт такого подання необхідно включити в опис
дисциплінарного рішення. Примірник дисциплінарного рішення може
надсилатися на вимогу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до діючого законодавства України.
 
            8. Апеляційна скарга
 
   8.1. Подання апеляційної  скарги.  Будь-який  відповідач,
відносно якого було прийнято дисциплінарне рішення, може протягом
10 робочих днів з моменту отримання такого рішення подати апеляцію
виключно таким способом:
   8.1.1. Рішення колегії можуть бути оскаржені в Раду Асоціації
шляхом подання письмової апеляційної скарги Голові Дисциплінарного
комітету і в адміністрацію Асоціації. Голова Дисциплінарного
комітету повинен надіслати по одному примірнику апеляційної скарги
кожному відповідачу і Директору-контролеру не пізніше двох днів з
моменту надходження скарги.
   8.1.2. Протилежна сторона може надіслати письмове подання у
відповідь на апеляційну скаргу не пізніше 10 днів з моменту
одержання апеляційної скарги від Голови Дисциплінарного комітету.
   8.1.3. Письмове подання повинно містити або посилатися тільки
на ті свідчення чи докази, які були подані Дисциплінарній колегії
на розгляд.
   8.1.4. Рішення Ради Асоціації за апеляційними скаргами та за
наслідками  розгляду  висновків  Дисциплінарних  колегій  про
необхідність виключення з Асоціації може бути оскаржене в судовому
порядку. ( Пункт 8.1.4 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 8
( v0008211-02 ) від 12.03.2002 )
 
   8.2. Остаточний характер рішення. Крім і в межах випадків, що
визначені діючим законодавством  України,  усі  дисциплінарні
рішення, які не підлягають оскарженню або не були оскаржені
протягом періоду, встановленого п. 8.1.2 цього Кодексу, вважаються
остаточними.
   8.2.1. Остаточні рішення не можуть оскаржуватися в жоден
орган Асоціації.
   8.2.2. Всі  дисциплінарні  рішення  і  санкції  стають
обов'язковими  до виконання з моменту, коли вони вважаються
остаточними.
   8.2.3. Рада Асоціації може переглянути остаточне рішення за
власною ініціативою, а також ініціативою державних контролюючих
органів, у тому числі Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
   8.2.4. Остаточне рішення може бути оскаржено поза межами
Асоціації у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому
числі до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   8.3. Межі перегляду в порядку апеляції Радою. Додаткові
свідчення або докази на апеляції можуть розглядатися тільки за
рішенням Ради.Украина онлайн