Законодательство Украины

 

Кодекс №6 від 25.04.1997

Асоціація "Перша фондова торговельна система"

Кодекс професійної відповідальності членів Асоціації Позабіржова Фондова Торговельна Система

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


     АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"

              К О Д Е К С
 
 від 25.04.97 N 6
   м.Київ
 
 vd970425 vn6
 
 
                      Затверджено
                  Загальними Зборами  Асоціації
                  Позабіржова Фондова Торговельна
                  Система 25 квітня 1997 року
 
 
    Кодекс професійної відповідальності членів Асоціації
       Позабіржова Фондова Торговельна Система
 
              Київ - 1997
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням
                   Асоціації "ПФТС"
       N 6 ( v0006211-01 ) від 20.04.2001 )
 
               Розділ I
            Загальні положення
 
            Стаття 1. Визначення
 
   1.1. "Уповноважена Особа (УО)": Працівник чи службова особа
Члена ПФТС, уповноважена вводити інформацію в  ПФТС,  вести
переговори і укладати  угоди по цінних паперах. УО підлягає
реєстрації Асоціацією.
   1.2. "Член ПФТС": будь-яка українська юридична особа, яка має
право здійснювати підприємницьку діяльність з цінними паперами в
Україні і прийнята в Асоціацію згідно її Статуту, положень і
правил.
   1.3. "ДКЦПФР": Державна Комісія з цінних паперів та фондового
ринку України.
   1.4. "Торговельна  Система":  електронний фондовий ринок,
створений Асоціацією для торгівлі допущеними Цінними Паперами
Членами ПФТС.
   1.5. "Допущені Цінні Папери" ("ЦП"): цінні папери, допущені
Асоціацією до котування у Торговельній Системі.
   1.6. "Клієнт": будь-яка юридична особа, яка не є Членом ПФТС,
або фізична особа, з якою Член ПФТС має ділові стосунки стосовно
ЦП і виступає як агент або діє від свого імені.
   1.7. "Правила", якщо не зазначено іншого, включають Статут,
положення ( n0001699-97 ) і правила ПФТС, включно з цим Кодексом
Професійної Відповідальності; Торговими  Правилами,  з  усіма
додатками до них; Арбітражним Кодексом; Дисциплінарним Кодексом;
всі пояснення у письмовій формі стосовно вищезазначених положень,
правил і кодексів, які приймаються радою Асоціації; а також
будь-які закони України про цінні папери або відповідні правила та
положення ДКЦПФР.
   1.8. "Рада": Рада Асоціації, яка складається з представників
фірм - Членів ПФТС.
   1.9. "Позабіржова  підприємницька  діяльність  з  цінними
паперами": будь-яка діяльність з ЦП, яка здійснюється  поза
системами фондових бірж, визнаних українським законодавством по
цінних паперах або правилами та положеннями ДКЦПФР.
   1.10 Етичні принципи професійної діяльності - це основні
засади здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
України, що є обов'язковими для усіх членів ПФТС. ( Статтю 1
доповнено пунктом 1.10 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 6
( v0006211-01 ) від 20.04.2001 )
 
      Стаття 2. Повноваження та цілі діяльності
 
   2.1. Асоціація  прийняла   цей   Кодекс   Професійної
Відповідальності  (далі  -  Кодекс) згідно з повноваженнями,
наданим їй Статутом та, зокрема, цілями і видами діяльності, які
зазначені у Статті 2 Статуту.
   2.2. Цей Кодекс  приймається,  зокрема,  для  досягнення
наступних цілей Асоціації як саморегулівної організації:
   а) встановлення і впровадження етичних норм, які поширюються
на Членів ПФТС і Уповноважених Осіб, які проводять торгівлю ЦП на
ПФТС;
   б) захист і чесне ведення справ з інвесторами, які проводять
торгівлю Цінними Паперами через Членів ПФТС;
   в) розвиток  ефективних  систем,  процедур та експертної
діяльності, які поширюються на всіх Членів ПФТС так само як і на
Уповноважених Осіб - торговців ЦП у Торговельній Системі ПФТС;
   г) ефективне і надійне функціонування Торговельної Системи;
   д) оперативне  надання  інформацій  по  котуваннях  та
транзакціях, які були введені Членами ПФТС у Торговельну Систему;
   е) застосування  стандартів,  процедур  і  технологій,
спрямованих на швидке і ефективне виконання розрахунків  по
транзакціях з ЦП;
   є) підтримання цілісності ринку і довіри громадськості до
способу проведення Членами ПФТС позабіржових операцій з цінними
паперами у Торговельній Системі.
   2.3. Рада має повноваження застосовувати, тлумачити, вносити
зміни і доповнення де цього Кодексу Професійної Відповідальності
для  того,  щоб  практика ведення Членами ПФТС позабіржової
діяльності  з  ЦП,  була  справедливою,  прийнятною  і
недискримінаційною.
   2.4. Дисциплінарні органи ПФТС при винесенні рішення по
справі мають право, спираючись на вимоги чинного законодавства,
правил, положень та стандартів ПФТС, надавати тлумачення цього
Кодексу, інших правил ПФТС які використовуються при розгляді
справи. Таке тлумачення не може носити обов'язкового характеру при
винесенні дисциплінарними органами ПФТС рішень по інших справах,
окрім випадків, коли визначене тлумачення отримає такий статус від
Ради чи уповноваженого нею органу. ( Статтю 2 доповнено пунктом
2.4 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 6 ( v0006211-01 ) від
20.04.2001 )
 
   Стаття 3. Застосування Кодексу Професійної Відповідальності
 
   3.1. Цей Кодекс професійної відповідальності застосовується
до всіх членів ПФТС так само, як і до їх уповноважених осіб та
керівних посадових осіб членів ПФТС. ( Пункт 3.1 статті 3 в
редакції Рішення Асоціації "ПФТС" N 6 ( v0006211-01 ) від
20.04.2001 )
   3.2. Дія  цього Кодексу не поширюється на фізичних або
юридичних осіб, які мають інвестиційні стосунки з Членом ПФТС, але
не мають відношення до його щоденного управління та діяльності.
 
 
     Стаття 4. Етичні принципи професійної діяльності
 
   4.1. Етичними принципами професійної діяльності, якими мають
керуватись усі члени ПФТС є:
   - добросовісність;
   - законність;
   - пріоритет інтересів клієнтів;
   - професіоналізм;
   - незалежність.
   4.2. Добросовісність.
   Усі члени ПФТС здійснюючи професійну діяльність на ринку
цінних паперів України повинні:
   - своєчасно і у повному обсязі виконувати усі прийняті на
себе зобов'язання;
   - вживати  заходів  для  справедливого  і цивілізованого
вирішення спорів, що виникають у  зв'язку  із  провадженням
професійної діяльності на ринку цінних паперів;
   - не допускати зловживань наданими їм правами з  метою
ураження інтересів своїх клієнтів, інших членів ПФТС.
   4.3. Законність.
   При здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів
України усі члени ПФТС зобов'язані неухильно дотримуватися вимог
законів України, інших нормативно-правових актів України, правил,
положень та стандартів ПФТС.
   4.4. Пріоритет інтересів клієнтів.
   Усі члени ПФТС зобов'язані пильно і  ретельно  захищати
інтереси своїх клієнтів, вживати усіх дозволених законодавством
України і правилами ПФТС заходів для утвердження інтересів клієнта
як першочергових.
   4.5. Професійність.
   Член ПФТС зобов'язаний забезпечити провадження діяльності на
ринку цінних паперів України, виключно на професійній основі і не
допускати  до роботи співробітників, що не мають необхідної
кваліфікації   визначеної   Законами   України,   іншими
нормативно-правовими актами України, правилами і положеннями ПФТС.
   4.6. Незалежність.
   Член ПФТС при здійсненні професійної діяльності на ринку
цінних паперів України, участі в роботі будь-яких органів ПФТС
повинен не допускати упередженості, здатної заподіяти шкоди,
інтересам його клієнтів, інших членів ПФТС,  іншим  особам,
інтересам ПФТС взагалі.
( Кодекс доповнено статтею 4 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
N 6 ( v0006211-01 ) від 20.04.2001 )
 
    Стаття 5. Кваліфікаційні норми Уповноважених Осіб
 
   5.1. До повноважень Асоціації щодо регулювання діяльності
своїх членів належить встановлення на підставі чинних законодавчих
актів єдиних обов'язкових для виконання правил, стандартів і вимог
щодо здійснення операцій на ринку цінних паперів, кваліфікаційних
вимог до спеціалістів, а також здійснення контролю за дотриманням
своїми членами таких правил, стандартів і вимог законодавства про
цінні папери, реалізація інших повноважень,  у  тому  числі
делегованими Асоціації державними органами. ( Пункт 5.1 статті 5 в
реадкції Рішення Асоціації "ПФТС" N 6 ( v0006211-01 ) від
20.04.2001 )
 
          Стаття 6. Офіційний Реєстр
 
   6.1. Асоціація зобов'язується вести Офіційний Реєстр, до
якого будуть включені всі Уповноважені Особи на даний момент та за
минулий час.
   6.2. Кожен Член ПФТС відповідає за надання Асоціації -
відповідно до її запиту - останньої за часом інформації для
поновлення даних в Офіційному Реєстрі.
 
 
              Розділ II
       Ведення Членами ПФТС ділової діяльності
 
    Стаття 7. Ведення Членами ПФТС ділової діяльності
            (загальні вимоги)
 
   7.1. Асоціація визнає динамічний характер організованого ПФТС
позабіржового ринку цінних паперів. Торговельна Система, для того,
щоб  залишатися  життєздатною,  повинна  еволюціонувати  і
функціонувати так, щоб задовольняти потреби ділового/фінансового
характеру приватних інвесторів, Членів  ПФТС  та  емітентів.
Асоціація також повинна виконувати наказ своїх засновників - бути
ефективною саморегулівною організацією через  встановлення  і
впровадження високих стандартів етики підприємництва для всіх
своїх Членів, які користуються Торговельною Системою для ведення
підприємницької діяльності з цінними паперами. Для виконання у
повній мірі власних обов'язків як оператора електронного фондового
ринку, а також саморегулівної організації, Асоціація прикладатиме
зусилля, спрямовані на зміцнення довіри інвесторів до надійності
Торговельної Системи, а також чесного ведення ділової діяльності
її Членами, які користуються нею  у  своїй  підприємницькій
діяльності з цінних паперів.
   7.2. Таким чином, Кодекс Професійної Відповідальності повинен
носити достатньо широкий діапазон застосування, для досягнення
цілей, пов'язаних з функціонуванням системи, а також здійснення
функції  саморегулювання,  які  покладені  на  Асоціацію  її
засновниками і відображені у Статуті цієї організації.
 
   7.3. Подібним чином, кожен Член Асоціації та Уповноважена
особа повинні дотримуватися високих стандартів підприємницької
етики, а також чесних та справедливих підприємницьких принципів у
торгівлі цінними паперами з іншими Членами ПФТС та Клієнтами.
   7.3.1. Невідповідність будь-якому  з  положень  Статуту
організації, Положень,  або Правил має вважатися поведінкою,
несумісною з високими стандартами підприємницької етики, а також
справедливими і чесними принципами торгівлі.
   7.3.2. Рада Асоціації може встановлювати примірний перелік
діянь, які вважатимуться порушеннями норм цього Кодексу.
 
             Стаття 8. Нагляд
 
   8.1. Кожен Член ПФТС відповідає за професійну підготовку та
нагляд за діяльністю своїх Уповноважених Осіб з метою забезпечення
виконання ними усіх положень цього Кодексу, що стосуються ведення
торгівлі з Цінними Паперами.
   8.2. Кожен Член ПФТС повинен призначити одну особу для
виконання функцій контролера. Ця особа відповідає за професійну
підготовку Уповноважених Осіб цього Члена, моніторинг дотримання
ними правил ПФТС.
   8.3. Членам  ПФТС  рекомендується  розробляти  (і  при
необхідності  поновлювати)  письмові  процедури  нагляду  для
забезпечення моніторингу та забезпечення дотримання Уповноваженими
Особами положень цього Кодексу, які стосуються їхньої діяльності з
ЦП.
   8.4. Кожен Член ПФТС повинен слідкувати за можливими змінами
у положеннях і правилах Асоціації або їх трактуванні і вживати
заходи для організації навчання для Уповноважених Осіб з цих
питань.
 
        Стаття 9. Облікова картка Клієнта
 
   9.1. До проведення першої операції з ЦП Клієнта Члену ПФТС
рекомендується отримати певну загальну інформацію про:
   а) загальний фінансовий стан Клієнта;
   б) посаду чи діяльність Клієнта;
   в) інвестиційні цілі;
   г) здатність приймати ринковий ризик;
   д) здатність виконувати зобов'язання по розрахунках; а також,
   е) якщо Клієнт є юридичною особою - імена,  посади  і
повноважні документи усіх осіб, які мають право вести справи від
імені цієї юридичної особи.
   9.2 Облікова картка клієнта може містити:
   а) положення, які визначають розгляд спорів між Членом ПФТС і
Клієнтом в арбітражі Асоціації.
   б) положення, які дають повноваження  на  передачу  або
утримання ЦП Клієнта у номінальній власності Члена ПФТС;
   в) положення, які надають повноваження Члену ПФТС  щодо
розпорядження рахунком Клієнта.
 
         Стаття 10. Недозволені операції
 
   10.1. Члену ПФТС забороняється здійснювати будь-які операції
для Клієнта без попереднього дозволу Клієнта в усній чи письмовій
формі.
   10.2.  Члену  ПФТС  забороняється  користуватися  правом
розпорядження по рахунку Клієнта за відсутності попереднього
дозволу з боку Клієнта у письмовій формі.
   10.3. Члену ПФТС забороняється здійснювати діяльність, що
створює перешкоди у досягненні Асоціацією своєї статутної мети,
реалізації статутних завдань, виконанні рішень органів управління
ПФТС. ( Статтю 10 доповнено пунктом 10.3 згідно з Рішенням
Асоціації "ПФТС" N 6 ( v0006211-01 ) від 20.04.2001 )
   10.4. Член ПФТС повинен утримуватись від здійснення дій,
відповідність яких правилам, положенням та  стандартам  ПФТС
викликає  сумнів  чи  має  неоднозначне  тлумачення  такої
відповідності. У таких випадках член ПФТС має звернутися до Ради
чи іншого компетентного органу ПФТС для отримання роз'яснення.
(  Статтю  10  доповнено  пунктом  10.4  згідно з Рішенням
Асоціації "ПФТС" N 6 ( v0006211-01 ) від 20.04.2001 )
 
    Стаття 11. Рекомендації Членів ПФТС своїм Клієнтам
 
   11.1. Член ПФТС не може рекомендувати Клієнту купувати,
продавати чи обмінювати будь-які ЦП, до тих пір, поки цей Член не
матиме достатньо підстав для того, щоб впевнитися, що дана
рекомендація або транзакція відповідає інтересам Клієнта.
   11.2. Інформація, яка була зібрана на момент  відкриття
рахунку Клієнта (відповідно до п.8.1 ), має бути використана для
того,  щоб  оцінити  відповідність  будь-яких  інвестиційних
рекомендацій, представлених Клієнту, його інвестиційним цілям.
   11.3. Член ПФТС, який управляється, управляє або знаходиться
під спільним управлінням разом з емітентом ЦП, що рекомендовані
Клієнту, повинен поінформувати Клієнта про такі відносини до
моменту виконання доручення по ЦП за рахунок Клієнта.
   11.4. Жоден Член ПФТС не має права надавати Клієнту гарантії
уникнення збитків у будь-яких рекомендаціях інвестування у ЦП.
 
    Стаття 12. Прийом і виконання розпоряджень Клієнта
 
   12.1. Приймаючи доручення на купівлю/продаж ЦП Член ПФТС
зобов'язаний додержуватися такого порядку:
   а) у випадку отримання доручення на продаж він повинен
отримати необхідні документи або іншу інформацію від Клієнта, що
підтверджує  право  власності  Клієнта на цінні папери, які
пропонуються для продажу;
   б) у випадку отримання доручення на купівлю, він повинен
отримати необхідні документи або інформацію для  того,  щоб
перевірити спроможність клієнта сплатити вартість запропонованої
кількості цінних паперів;
   в) одержати від Торговельної системи інформацію про ціну
останньої угоди по цим ЦП, а також про будь-які тверді пропозиції
купівлі або продажу, які відображені у Торговій системі по таким
ЦП;
   г) передати Клієнтові ринкову інформацію, про яку йдеться
вище в п.11.1 (в), і визначити, чи  Клієнт бажає  встановити
обмеження на ціну або будь-які інші умови у дорученні.
   12.2. Для визначення виконання Членом ПФТС своїх зобов'язань
при прийомі і виконанні доручень враховуються наступні фактори:
   1) коньюнктура ринку ЦП на момент виконання доручення Клієнта
(тобто наявність пропозицій купівлі чи продажу в Торговельній
системі, які виставлені активними учасниками ринку та ціни на
угоди, які були укладені нещодавно та мають порівнювані обсяги);
   2) останні цінові тенденції по ЦП, виходячи із даних звітів
по укладених в Торговельній системі угодах;
   3) загальні ринкові умови на момент виконання доручення;
   4) обсяг доручення Клієнта на тлі кількості акцій, які
котуються будь-яким ділером в Торговельній системі на момент
виконання доручення;
   5) будь-які умови, що прикладаються до доручення Клієнта;
   6) заходи, вжиті Членом ПФТС для того, щоб отримати найкращу
ціну виконання доручення Клієнта.
   12.3. Член ПФТС, що отримав доручення з обмеженням ціни від
Клієнта, не може здійснювати операцію за власний рахунок чи
рахунок будь-якого співробітника фірми - Члена ПФТС (привілей
клієнта), або за рахунок іншого клієнта (перевага клієнта) по цих
самих ЦП і за ціну, і у кількості, які дорівнюють або кращі за
ціну або кількість, що вказані в дорученні Клієнта.
   12.4. При виконанні доручення Клієнта по ЦП Член ПФТС не
повинен запрошувати іншого торговця ЦП як  посередника  для
виконання доручення, якщо такі дії можуть привести до підвищення
загальних витрат клієнта.
   12.5. Стосовно грошей і ЦП:
   а) Член ПФТС повинен адаптувати свої внутрішні правила і
бухгалтерські процедури у такий спосіб, щоби мати можливість
визначити і відокремити гроші і ЦП клієнтів від грошей і ЦП Члена
ПФТС, а також забезпечити
   б) своєчасну передачу грошей і ЦП Клієнтам та іншим Членам
відповідно до положень цього Кодексу.
 
     Стаття 13. Шахрайство, омана та фальсифікація
 
   13.1. Член ПФТС не має права використовувати Торговельну
систему з метою здійснення будь-яких транзакцій по ЦП  або
спонукати іншу особу до купівлі чи продажу ЦП за допомогою
шахрайства, фальсифікації чи введення в оману. Член ПФТС не має
права  (1)  створювати  штучний  вигляд діяльності, або (2)
маніпулювати ринковою ціною на певні ЦП.
   13.2. Учасник  не  має права використовувати Торговельну
систему для фальсифікації або оманливого вигляду фактичного ринку
ЦП, або для маніпуляції з ціною або стабілізації ціни на певні ЦП
на штучному ціновому рівні, а саме, здійснювати наступні операції:
   а) фіктивні угоди, які не призвели до зміни права власності
на ЦП;
   б) вводити багаторазові чи фіктивні звіти про угоду в ПФТС.
   13.3. Член ПФТС не має права брати участь або мати прямі чи
опосередковані  фінансові  інтереси  у будь-яких проектах чи
об'єднаннях, які створені з метою маніпулювання ринковою ціною ЦП.
   13.4. Член ПФТС не має права поширювати неправдиву інформацію
стосовно ЦП.
 
   Стаття 14. Ведення бухгалтерського обліку та звітності
 
   14.1. Член ПФТС повинен вести і зберігати бухгалтерський
облік, звітність та інші документи (у паперовій або електронній
формі), які мають відношення до торгівлі ЦП, в тому числі,
документи, необхідні для підтвердження виконаних угод між Членами
ПФТС і їх клієнтами, протягом п'яти років.
 
              Розділ III
          Норми рекламної діяльності
 
          Стаття 17. Загальні норми
 
   17.1. Усі зв'язки Членів ПФТС з громадськістю, що мають на
меті сприяння позабіржовій діяльності і торгівлі ЦП, повинні
здійснюватись  на  засадах  справедливої і сумлінної ділової
практики.
   17.2. Членам   ПФТС   забороняється  публікувати  або
розповсюджувати будь-які повідомлення, що мають на меті сприяння
отриманню доручень з будь-яких ЦП, якщо цьому Члену відомо або має
бути відомо, що ці повідомлення містять неправильний виклад
фактів. Членам ПФТС також забороняється замовчування певного
суттєвого факту або певної умови у розповсюдженні повідомлень,
якщо  таке  замовчування призвело до неправильного розуміння
повідомлення або склало помилкове  враження  про  вигідність
інвестування у конкретні ЦП.
   17.3 Членам ПФТС забороняється використовувати перебільшену,
неперевірену або оманливу інформацію по ЦП, яка використовується у
зв'язках з громадськістю. Член ПФТС повинен висвітлювати ризики,
що притаманні інвестуванню в ЦП.
   17.4. При розробці конкретних інвестиційних рекомендацій Член
ПФТС повинен розкривати факти існування будь-якої з ситуацій, що
наведені нижче:
   а) цей Член ПФТС протягом останніх двох років брав участь в
розміщенні ЦП (або інших цінних паперів, які конвертуються або
обмінюються на ЦП, про які йдеться);
   б) існує залежний зв'язок між Членом ПФТС і  емітентом
рекомендованих до продажу ЦП;
   в) існують будь-які інші конфлікти інтересів між Членом ПФТС
(включаючи його співробітників) і емітентом ЦП.
 
 "Українська Інвестиційна Газета", 29.02.2000 р. N 8 (229).Украина онлайн