Законодательство Украины

 

Кодекс №1 від 04.04.1997

ПАРД

Кодекс честі Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ

 N 1 від 04.04.97
 
                       Затверджено
                    III загальними зборами ПАРД
                    від 4 квітня 1997 р.
                    протокол N 1
 
 
              Кодекс честі
    Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Кодекс  честі  Професійної асоціації реєстраторів і
депозитаріїв (далі - Асоціації) призначений для виконання її
членами та органами управління статутних положень щодо захисту
прав власників цінних паперів (п. 2.1.3), сприяння розвитку
добросовісної конкуренції між суб'єктами ринку цінних паперів в
галузі ведення реєстрів власників цінних паперів і обліку руху
цінних паперів (п. 2.1.4) ( v0001378-96 ).
   1.2. Мета Кодексу честі - запровадити норми поведінки, які
базуються на загальноприйнятих у світі морально-етичних принципах
честі та порядності.
   1.3. Додержання положень Кодексу честі є обов'язковим для
всіх працівників підприємств - членів Асоціації, а також для її
штатних працівників.
   1.4. Кодекс честі відображає прагнення Асоціації та її членів
зайняти належне місце на ринку цінних паперів України та поступово
перерости у саморегулівну організацію. У зв'язку з цим Кодекс
честі буде періодично переглядатись та вдосконалюватись.
 
   2. Ставлення членів Асоціації до інвесторів та емітентів
 
   2.1. Член Асоціації повинен дотримуватись всіх положень,
передбачених чинним законодавством,  стосовно  інвесторів  та
емітентів.
   2.2. Член Асоціації повинен коректно, дбайливо та чемно
ставитись  до  інвесторів,  пояснювати  їм  правила  ведення
реєстраторського та депозитарного обліку, допомагати у заповненні
документів системи реєстру та депозитарних документів.
   2.3. Інвестори мають бути правдиво і максимально  повно
інформовані про стан їх особових рахунків.
   2.4. Члени Асоціації забезпечують повну  конфіденційність
інформації про інвесторів та цінні папери, що їм належать, крім
випадків, передбачених чинним законодавством.
   2.5. Члени  Асоціації  доводять до відома інвесторів та
емітентів інформацію про зміни до затверджених ними порядку
ведення  реєстру  або внутрішнього положення про депозитарну
діяльність, які сталися після одержання відповідних дозволів.
   2.6. Члени Асоціації надають громадськості і публікують у
засобах  масової  інформації  лише  перевірену,  правдиву  і
неперекручену інформацію.
   2.7. Члени Асоціації ніколи не порушують ні умов угод,
підписаних з клієнтами (емітентами та депонентами), ані наданих їм
зобов'язань чи обіцянок.
   2.8. Кожний член Асоціації несе повну відповідальність за
правильне ведення справ з клієнтами, не має права перекладати цю
відповідальність на когось іншого, давати клієнту інформацію чи
рекомендації, які можуть привести до збитків клієнта.
   2.9. Члени Асоціації повинні надавати правдиву звітність,
особливо яка стосується порушень ними порядку ведення реєстру та
правил депозитарного обліку.
 
        3. Стосунки між членами Асоціації
 
   3.1. Члени Асоціації розуміють, що Асоціація не є місцем, де
вони можуть просувати та обстоювати свої індивідуальні позиції та
інтереси, а організацією, що служить спільним інтересам усіх
членів, яких в першу чергу стосується піклування про інтереси
інвесторів.
   3.2. Члени Асоціації уникають, наскільки це можливо, взаємних
конфліктів. В разі їх виникнення вони намагаються врегулювати їх
шляхом переговорів.
   3.3. Члени Асоціації ніколи не порушують умов письмової чи
усної угоди, досягнутої з іншим членом Асоціації чи учасником
ринку цінних паперів.
   3.4. Член Асоціації не має права своїми діями шкодити ділової
репутації іншого члена Асоціації або іншого учасника ринку цінних
паперів. Члени Асоціації за законом відповідальні за неправомірне
використання чужих позначень та рекламних матеріалів без дозволу
уповноваженої на те особи.
   3.5. Члени Асоціації за законом відповідальні за неправомірне
збирання, розголошення, схилення до розголошення та неправомірне
використання комерційної таємниці. Беручи до уваги той факт, що
кожен член Асоціації має свою комерційну таємницю, члени Асоціації
не намагаються порушувати право інших членів на конфіденційність
інформації.
   3.6. В рекламних повідомленнях та виступах члени Асоціації
використовують правдиву інформацію, не користуються жодними даними
чи засобами, які б завідомо шкодили іншим членам Асоціації, і
ніколи не  зводять  наклеп  на  своїх  конкурентів  чи  їх
співробітників,  поводять  себе  коректно та неупереджено по
відношенню до своїх конкурентів.
   3.7. Порівняльна реклама членів Асоціації не може містити
інформацію про порівняння з послугами інших членів Асоціації.
   3.8. Члени Асоціації за законом відповідальні за створення
перешкод у процесі конкуренції, а саме шляхом:
   - поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або
неповних відомостей про конкурента, які завдали або можуть завдати
шкоди його діловій репутації;
   - надання послуг з примусовим асортиментом, не потрібних
клієнту;
   - спонукання конкурента безпосередньо або через посередника
до відмови від встановлення договірних зв'язків з клієнтом;
   - схилення клієнта безпосередньо або через посередника до
відмови від встановлення договірних зв'язків з конкурентом.
   3.9. Члени Асоціації за законом відповідальні за досягнення
неправомірних переваг у конкуренції, пов'язаних з отриманням таких
відносно конкурента шляхом рішень та дій державних органів,
наділених відповідною компетенцією.
   3.10. Виступаючи з повідомленнями чи заявами, члени Асоціації
чітко зазначають, що вони роблять це від свого імені, а не від
імені Асоціації. Таке право мають лише представники органів
Асоціації.
   3.11. Члени Асоціації дорожать репутацією Асоціації і всіх її
членів, і тому надають один одному допомогу на рівноправних
засадах.
 
     4. Взаємини між членами та органами Асоціації
 
   4.1. Всі органи Асоціації створюються відповідно до  її
Статуту ( v0001378-96 ) та відповідних положень, що регулюють
роботу органів Асоціації, на основі довіри, виявленої її членами
до цих органів. Члени Асоціації ставляться до її органів з повагою
та підтримують їх.
   4.2. Рішення  органів  Асоціації  трактуються її членами
відповідно до  чинного  законодавства,  Статуту  Асоціації
( v0001378-96 ) і цього Кодексу.
   4.3. Члени Асоціації рекомендують до органів Асоціації своїх
кандидатів  із  числа своїх співробітників, які відповідають
професійним та моральним вимогам. Якщо член Асоціації дізнається
про порушення своїм співробітником чинного законодавства, положень
Статуту Асоціації або цього Кодексу, він пропонує відкликати його
з посади в органі Асоціації.
   4.4. Питання про порушення цього Кодексу членом Асоціації
розглядається відповідним комітетом Асоціації. Небажання приймати
участь у розслідуванні справи, що порушена проти члена Асоціації,
вважається порушенням цим членом цього Кодексу.
   4.5. Органи Асоціації повинні уважно ставитись до всіх членів
Асоціації, їх потреб та пропозицій, регулярно інформувати їх про
рішення органів Асоціації, новітні законодавчі та нормативні акти
стосовно реєстраторської та депозитарної діяльності, плани роботи.
 
    5. Ставлення членів Асоціації до своїх працівників
 
   5.1. Члени  Асоціації  постійно  дбають  про  підвищення
кваліфікації своїх працівників таким чином, щоб вона відповідала
вимогам розвинутого ринку цінних паперів.
   5.2. Члени  Асоціації  створюють  у  своїх  організаціях
доброзичливий клімат, встановлюють правила коректної та ввічливої
поведінки в своїх організаціях
   5.3. Оплата праці працівників організацій - членів Асоціації
встановлюється згідно з принципами індивідуального підходу та
справедливої винагороди.
   5.4. Члени Асоціації  вимагають  від  своїх  працівників
висококваліфікованої та відповідальної праці, ніколи не дають їм
вказівок, які б могли у роботі з клієнтами завідомо шкодити
останнім, особливо внаслідок надання клієнту неправдивої, неповної
та перекрученої інформації.
   5.5. Члени Асоціації слідкують за тим, щоб їх працівники не
виконували жодну роботу і не обіймали жодної посади, за яких може
виникнути конфлікт інтересів, і не допускають, щоб працівник міг
би одержати невиправданий зиск,  користуючись  конфіденційної
інформацією. Працівники, в свою чергу, мають інформувати своїх
керівників про можливість виникнення таких ситуацій.
   5.6. Член Асоціації повинен ознайомити своїх працівників з
цим Кодексом і змінами та доповненнями до нього. Член Асоціації
також  має розробити і впровадити внутрішні інструкції, які
забезпечують дотримання положень цього Кодексу та контроль за їх
виконанням.
   5.7. Член Асоціації не користується інформацією про іншого
члена Асоціації, яка могла б дійти до нього від працівника, що
раніше працював у останнього.
 
      6. Стосунки членів Асоціації та її органів з
            державними органами
 
   6.1. Асоціація,  її  члени  та  органи тісно та плідно
співпрацюють з Державної комісією з цінних паперів та фондового
ринку, іншими державними органами з питань підготовки законодавчих
та нормативних актів, які зачіпають інтереси реєстраторів та
депозитаріїв, інших питань державного регулювання ринку цінних
паперів, розв'язання конфліктних ситуацій між учасниками ринку
цінних паперів.
   6.2. Органи Асоціації акумулюють думки та пропозиції членів
Асоціації з питань розвитку ринку цінних паперів та подають їх до
державних органів.
   6.3. Ні Асоціація, ні її органи, ні її члени ніколи не
використовують свої стосунки з державними органами з  метою
отримання індивідуальних переваг.
   6.4. Члени Асоціації ніколи не здійснюють дій, які можуть
трактуватись або бути сприйнятими як натяк щодо корупції посадових
осіб державних органів.
   6.5. Члени Асоціації надають державним органам лише правдиву,
неперекручену і перевірену інформацію.
 
     7. Контроль за виконанням вимог Кодексу честі
            членами Асоціації
 
   7.1. Всі члени Асоціації розуміють, що найефективнішою формою
контролю є самоконтроль, тому вони слідкують за  виконанням
законодавства, Статуту Асоціації ( v0001378-96 ) та цього Кодексу.
В разі виявлення будь-яких недоліків члени Асоціації приймають
дійові заходи для їх усунення в найкоротший термін і обмеження
негативних наслідків.
   7.2. Члени Асоціації повідомляють Комісію з питань етики та
вирішення спорів про випадки та факти порушень цього Кодексу.
   7.3. Комісія з етики здійснює нагляд за додержанням положень
Кодексу честі членами ПАРД, розглядає порушення його положень і
приймає рішення щодо накладання дисциплінарних стягнень.
   7.4. У своїй діяльності Комісія з етики керується чинним
законодавством України, Статутом ( v0001378-96 ) і Кодексом честі
ПАРД, цим Положенням, а також іншими нормативними документами
ПАРД, що мають відношення до діяльності Комісії з етики. За
невиконання положень Кодексу честі ПАРД на члена або орган ПАРД
накладаються дисциплінарні стягнення. При повторному порушенні
Кодексу честі та за наявності фактів, що підтверджують порушення
Закону України "Про захист від  недобросовісної  конкуренції"
( 236/96-ВР ) та інших законів та нормативних актів, органи
управління ПАРД подають заяву до суду з метою порушення справи.
При повторному порушенні Кодексу честі та за наявності фактів, що
підтверджують  порушення  Закону  України  "Про  захист  від
недобросовісної  конкуренції",  органи  управління  Асоціації
порушують справу у суді.Украина онлайн