Законодательство Украины

 

Кодекс №1 від 04.04.1997

ПАРД

Дисциплінарний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ

 N 1 від 04.04.97
 
 
                   Затверджено
              рішенням III Загальних зборів ПАРД
              (протокол N 1 від 4 квітня 1997 р.)
              Із змінами та доповненнями,
              внесеними VIII Загальними зборами ПАРД
              (протокол N 1 від 14 травня 1999 р.)
 
 
           Дисциплінарний кодекс
    Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
 
 
   Дисциплінарний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і
депозитаріїв  (ПАРД)  розроблений  відповідно  до  чинного
законодавства  України. Дисциплінарні органи ПАРД зобов'язані
забезпечувати  неухильне  дотримання  членами  ПАРД  Статуту
( v0001378-96 ), кодексів, положень та правил асоціації, а також
положень чинного законодавства України про цінні папери.
 
             1. Визначення
 
   1.1. Відповідач: Юридична особа - член Асоціації, проти якої
порушене дисциплінарне провадження.
   1.2. Директор-контролер: член Ради директорів ПАРД, який
відповідає за   дотримання   членами   Асоціації   Статуту
( v0001378-96 ), кодексів, положень і правил Асоціації.
   1.3. Дисциплінарна колегія: Тимчасовий орган Асоціації, до
складу якого входять три члена Комісії з питань етики та вирішення
спорів (далі - Комісія з етики), обрані для слухання і вирішення
питання чи мали місце порушення Статуту ПАРД ( v0001378-96 ),
кодексів, положень чи правил, і визначення відповідних санкцій.
   1.4. Комісія з етики: Постійний орган Асоціації, склад,
формування  і повноваження якого визначаються Положенням про
Комісію з етики ПАРД ( vc001378-97 ).
   1.5. Дисциплінарне   провадження:  Процес  встановлення
Дисциплінарною колегією (або Радою директорів за апеляцією) факту
одного чи більше порушень Статуту Асоціації ( v0001378-96 ),
кодексів, положень чи правил; положень чинного законодавства про
цінні папери і винесення рішення з цього питання.
   1.6. Дисциплінарний  процес:  Слухання,  що  проводяться
Дисциплінарною колегією з метою встановлення фактів порушень
Статуту Асоціації ( v0001378-96 ), її кодексів, положень і правил;
положень  чинного  законодавства  і  необхідність  накладення
дисциплінарного стягнення.
   1.7. Призначені  представники: Одна чи більше осіб, які
представляють інтереси відповідача на всіх етапах дисциплінарного
процесу.
   1.8. Сторони: Відповідач(і) і Директор-контролер.
 
      2. Вимоги до членів дисциплінарної колегії
 
   2.1. Безсторонність членів дисциплінарної  колегії.  Член
Дисциплінарної колегії має право приймати участь у дисциплінарному
провадженні, виключно якщо:
   2.1.1. Він  не  працює безпосередньо чи по контракту з
будь-яким відповідачем, або будь-якою філією або юридичною особою,
що має відношення до відповідача.
   2.1.2. Він не має прямих чи опосередкованих  фінансових
інтересів у відповідача.
   2.1.3. Він не може отримати фінансову чи іншу вигоду в
прямому  чи опосередкованому вигляді від результатів рішення
Дисциплінарної колегії.
   2.1.4. Йому не відомі жодні факти або обставини, які можуть
перешкоджати прийняттю об'єктивних та неупереджених рішень.
 
   2.2. Постійним обов'язком усіх членів Дисциплінарної колегії
є інформування Директора-контролера і Комісії з  етики  про
існування будь-яких підстав для відводу, передбачених пунктом 3.1
цього Кодексу.
 
          3. Дисциплінарний висновок
 
   3.1. Підстави складання дисциплінарного висновку. У випадку
невиконання членом Асоціації своїх статутних обов'язків (п. 5.3
Статуту Асоціації  ( v0001378-96 ) Директор-контролер складає
дисциплінарний висновок.
 
   3.2. Процедура подання і зміст дисциплінарного висновку. Усі
дисциплінарні висновки подаються Директором-контролером Голові
Комісії з етики. Кожен висновок  повинен  містити  наступну
інформацію:
   3.2.1. Зведений перелік порушень, які мали місце і по яким
було подано висновок.
   3.2.2. Короткий виклад того, як фактично було  порушено
розслідування і як воно було проведене (включаючи назви фірм та
прізвища осіб, яких опитували під час розслідування).
   3.2.3. Детальний опис того, як сталося кожне порушення.
   3.2.4. Короткий опис показів свідків і письмових доказів, які
є підставою для дисциплінарного висновку.
   3.2.5. Рекомендація щодо  можливості  накладення  санкцій
(рекомендація не є обов'язковою до виконання);
   3.2.6. Копії всіх документарних доказів, які були підсумовані
відповідно до п. 3.1.4 цього Кодексу, необхідно включити в додаток
до даного висновку.
 
   3.3. Перегляд дисциплінарних висновків. У строк не пізніше
п'яти (5) робочих днів після отримання дисциплінарного висновку
Голова Комісії з етики повинен, виключно на основі перегляду
дисциплінарного висновку, визначити, чи існує достатньо фактичних
підстав для того, щоб його підтвердити.
   3.3.1. Якщо Голова Комісії з етики встановив, що існує
достатньо  фактичних  підстав  для  того,  щоб  підтвердити
дисциплінарний висновок, він повинен  порушити  дисциплінарне
провадження.
   3.3.2. Якщо Голова Комісії з етики встановив, що підстав для
підтвердження дисциплінарного висновку недостатньо, дисциплінарне
провадження не порушується. Голова Комісії подає таке рішення у
письмовому вигляді      відповідачу      (відповідачам),
Директору-контролеру і Раді директорів. Голова Комісії може подати
рішення виключно Директору-контролеру з тим, щоб той провів
додаткове розслідування, чи зібрав додаткові докази, і надіслав
Голові Комісії новий дисциплінарний висновок.
 
           4. Дисциплінарний процес
 
   4.1. Повідомлення відповідачів і підбір кандидатур до складу
Дисциплінарної  Колегії.  Після  винесення  рішення  Головою
Дисциплінарного  комітету  про  порушення  дисциплінарного
провадження, Голова Комісії з етики повинен:
   4.1.1. Поінформувати всіх відповідачів протягом двох (2-х)
робочих днів про рішення порушити дисциплінарне провадження і
одночасно надіслати примірник дисциплінарного висновку кожному
відповідачу, проти якого порушується провадження.
   4.1.2. Сформувати Дисциплінарну колегію шляхом підбору зі
складу Комісії з етики трьох неупереджених осіб та подати усім
сторонам інформацію у письмовій формі, яка містить прізвища, місця
роботи та посади осіб, обраних до дисциплінарної колегії.
   4.1.3. Відразу після останньої дати подання відводу членам
колегії поінформувати усі сторони про дату проведення першого
засідання колегії.
 
   4.2. Відвід членів колегії. Кожна сторона, яка приймає участь
у  дисциплінарному  процесі, має право на відвід з причин,
передбачених в п. п. 2.1.1 - 2.1.4 цього Кодексу.
   4.2.1. Відводи готуються у письмовому вигляді і подаються
Голові Комісії з етики протягом п'яти робочих днів з моменту, коли
було отримано повідомлення про підбір Дисциплінарної колегії.
Відводи повинні містити імена членів колегії, яким оголошено
відвід, і причини відводу.
   4.2.2. Голова Комісії з етики приймає остаточне рішення з
питань відводів.
 
   4.3. Процедура. Відповідно до даного кодексу Дисциплінарна
колегія може проводити розгляд у такому місці і порядку, який є на
її думку доцільним, виходячи з того, що дисциплінарні слухання
повинні завжди проводитися на справедливій та рівноправній основі,
поважаючи обидві сторони.
   4.3.1. Перед  наданням  усних  свідчень  кожному  свідку
роз'яснюється його обов'язок давати правдиві покази.
   4.3.2. Кожна сторона Дисциплінарного процесу  має  право
особисто з'являтися на розгляд для того, щоб давати свідчення, або
опитувати будь-яку іншу сторону чи свідка, або для того, щоб
вивчити усі відповідні документарні докази, які були пред'явлені
колегії.
   4.3.3. Усі члени Дисциплінарної колегії повинні бути присутні
при обговоренні та слуханні справи.
   4.3.4. Після закінчення слухання колегія приймає рішення на
закритому засіданні.
 
   4.4. Записи.  Засідання  дисциплінарної   колегії   і
апеляційні засідання повинні оформлятися протоколом.
   4.4.1 Будь-яка сторона дисциплінарного процесу має право
одержати копію протоколу засідання, на якому розглядалася її
провадження.
 
   4.5. Конфіденційність. Усі засідання дисциплінарної колегії,
обговорення,  а  також  будь-які  апеляційні  скарги  щодо
Дисциплінарного процесу вважаються закритими і конфіденційними.
   За письмовим клопотанням відповідача Дисциплінарна колегія
має право прийняти рішення про відкритий розгляд справи.
   4.5.1. Усі  записи,  свідчення,  протоколи,  документи,
інформація або докази, які були підготовлені чи використані у
зв'язку з будь-яким аспектом дисциплінарного процесу (включно з
апеляцією) вважаються конфіденційними, крім випадків, передбачених
цим Кодексом.
   4.5.2. Жодна інформація, яка має відношення до будь-якої
частини дисциплінарного процесу, не може бути оприлюднена третій
стороні, окрім випадків:
   - попередньої згоди сторін - учасниць процесу;
   - винесення судової ухвали;
   - надання, у передбачених діючим законодавством випадках,
інформації Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку.
   4.5.3. Дане положення про конфіденційність не поширюється на
повідомлення про порушення дисциплінарного процесу відповідно до
Розділу 7 цього Кодексу.
 
   4.6. Повноваження Дисциплінарної колегії. Відповідно до п.
4.3 Дисциплінарна колегія повинна визначити  усі  процедурні
питання.
   4.6.1. Застосування правил. Дисциплінарна колегія має право
визначати відповідність усім правилам Асоціації.
   4.6.2. Рішення колегії. Усі рішення Дисциплінарної колегії
приймаються більшістю голосів.
   4.6.3. Свідки та документація. Дисциплінарна колегія вправі,
через керівництво компаній - членів Асоціації, направляти виклики
члену ПАРД для участі у засіданні колегії і вимагати подання
будь-якої  інформації чи документів, що мають відношення до
дисциплінарного процесу.
 
   4.7. Свідчення. Будь-яка сторона має право подавати на розсуд
колегії як свідчення будь-які документи та інформацію, які мають
відношення до питань, що вирішуються Дисциплінарною колегією.
Вага, що надається свідченню, повністю покладається на розсуд
Дисциплінарної колегії.
   4.7.1. Записані телефонні переговори стосовно операцій з
цінними паперами можуть бути запропоновані як свідчення.
   4.7.2. Примірники  всіх  документів  і  записів,  які
передбачається подати Дисциплінарній  колегії  як  свідчення,
необхідно надіслати протилежній стороні щонайменше за сім (7)
календарних днів до дати слухання, на якому  передбачається
використати дані свідчення.
 
   4.8. Повідомлення.  Не може бути односторонньої передачі
повідомлень - в усній чи письмовій формі - між будь-якою стороною
та будь-яким членом дисциплінарної колегії стосовно дисциплінарних
питань, що розглядаються.
   4.8.1. Усі повідомлення Комісії з етики або Дисциплінарній
колегії подаються у письмовій формі тільки через голову Комісії з
етики.
   4.8.2. Голова Комісії з етики повинен негайно  надавати
примірники  усіх  письмових повідомлень членам Дисциплінарної
колегії та всім сторонам, що приймають участь у слуханні, або їх
призначеним представникам.
 
   4.9. Рада Директорів може встановлювати спрощену процедуру
для окремих видів порушень.
 
        5. Рішення Дисциплінарної колегії
 
   5.1. Рішення. Усі рішення Дисциплінарної колегії або Ради
директорів стосовно апеляції приймаються у письмовій формі, як
зазначено в даному кодексі, відразу ж після завершення всіх
обговорень.
   5.1.1. Усі дисциплінарні рішення повинні бути  підписані
кожним членом колегії або секретарем Ради директорів, якщо вони
стосуються апеляційної скарги.
   5.1.2. Голова  Комісії з етики повинен своєчасно надати
примірник будь-якого рішення усім сторонам дисциплінарного процесу
і/або їх призначеним представникам.
   5.1.3. У п'ятиденний термін з дня прийняття Дисциплінарною
колегією рішення про накладання санкцій відповідне повідомлення
надсилається до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
 
   5.2. Зміст рішень. Усі дисциплінарні рішення повинні містити
наступні складові:
   5.2.1. Зведений перелік виявлених порушень, а також порушень,
які були відхилені колегією.
   5.2.2. Короткий  виклад  того,  як  було  започатковано
розслідування і як воно проходило.
   5.2.3. Короткий опис того, як трапилось порушення, що було
доведене.
   5.2.4. Аналіз свідчень (письмових чи усних), що підтверджують
висновок про доведене порушення.
   5.2.5. Формулювання відповідних санкцій, які накладаються
колегією.
   5.2.6. Будь-яка окрема думка, що була подана у письмовій
формі будь-яким членом Дисциплінарної колегії або Ради директорів.
   5.2.7. Коротке  письмове пояснення будь-якої поправки до
рішення Дисциплінарної колегії, чи санкції, що вносяться Радою
директорів по апеляційній скарзі.
 
   5.3. Дії  Дисциплінарної  колегії  в  разі  виявлення
дисциплінарного порушення або ознак правопорушення.
   5.3.1. В  разі  виявлення  в  ході  розгляду  справи
дисциплінарного порушення в діях члена ПАРД, а також в разі
виявлення ознак правопорушення, Дисциплінарна колегія має право:
   5.3.2. На безперешкодне отримання інформації від членів ПАРД,
з  метою  здійснення  перевірки  на предмет виявлення інших
правопорушень, а також ознак правопорушень.
   5.3.3. В  разі  виявлення порушення в діях члена ПАРД,
Дисциплінарна колегія може звернутись до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Державна комісія) з
пропозицією щодо накладення санкцій або з проханням призупинити
або анулювати дозвіл на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів. В разі виявлення ознак правопорушення в діях
члена ПАРД, Дисциплінарна колегія зобов'язана у дводенний термін
повідомити про це Державну комісію.
   5.3.4. Застосувати санкції відповідно до характеру порушення
та згідно з п.6 ДК ПАРД. У разі застосування ПАРД санкції до свого
члена або у разі звернення до Державної комісії про зупинення або
скасування дозволу на провадження діяльності на ринку цінних
паперів, ПАРД повинен надіслати члену письмове повідомлення про
виявлене порушення з обгрунтуванням причин застосування санкції.
Короткий  опис  цього повідомлення надсилається до Державної
комісії, яка інформує про це громадськість. Член ПАРД може
оскаржити рішення ПАРД щодо нього до Державної комісії.
 
              6. Санкції
 
   6.1. Дозволені санкції. Дисциплінарне  рішення,  прийняте
будь-якою Дисциплінарною колегією (або Радою директорів щодо
апеляційної скарги) може містити наступні санкцій:
   6.1.1. Попередження - виноситься, коли порушення незначне або
зроблено ненавмисно.
   6.1.2. Догана  -  офіційна  "ганьба"  у  письмовій  або
протокольній формі.
   6.1.3. Випробувальний строк - визначений період часу, на
протязі якого нові порушення будуть причиною для більш суворих
стягнень, включаючи виключення з членства. Випробувальний строк
часто буває пов'язаним з доганою, але права членства залишаються.
   6.1.4. Штраф - сплачується до загального фонду ПАРД (до 5000
гривень).
   6.1.5. Призупинення членства - визначений період часу, на
протязі якого права членства тимчасово припиняються. Призупинення
може застосовуватися до якихось прав члена асоціації.
   6.1.6. Виключення - повна втрата членства. Для того, щоб
знову стати членом ПАРД, треба пройти процедуру прийняття до
асоціації з самого початку. Порушення, яке  стало  причиною
виключення, береться до уваги при розгляді заяви про вступ до
Асоціації.
 
       7. Оприлюднення Дисциплінарних рішень
 
   7.1. Внутрішнє поширення інформації про рішення.  Голова
Комісії з етики повинен надіслати примірники дисциплінарних рішень
усім відповідачам, Президенту Асоціації, Директору-контролеру, а
також усім членам Комісії з етики і Ради директорів.
 
            8. Апеляційна скарга
 
   8.1. Подання  апеляційної  скарги.  Будь-який відповідач,
відносно якого було прийнято дисциплінарне рішення, може протягом
10 робочих днів з моменту отримання такого рішення подати апеляцію
виключно таким способом:
   8.1.1. Рішення  колегії  можуть  бути  оскаржені в Раді
директорів шляхом подання письмової апеляційної скарги голові
Комісії з етики і в адміністрацію Асоціації. Голова Комісії з
етики повинен надіслати по одному примірнику апеляційної скарги
кожному відповідачу і Директору-контролеру не пізніше двох днів з
моменту надходження скарги.
   8.1.2. Протилежна сторона може надіслати письмове подання у
відповідь на апеляційну скаргу не пізніше 10 днів з моменту
одержання апеляційної скарги від Голови Комісії з етики.
   8.1.3. Письмове подання повинно містити або посилатися тільки
на ті свідчення чи докази, які були подані Дисциплінарній колегії
на розгляд.
   8.1.4. Рішення Дисциплінарної колегії та рішення Ради можуть
бути оскаржені у відповідності з діючими положеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   8.2. Остаточний характер рішення. Крім і в межах випадків, що
визначені діючим законодавством  України,  усі  дисциплінарні
рішення, які не підлягають оскарженню, або не були оскаржені
протягом періоду, встановленого п. 8.1.2 цього Кодексу, вважаються
остаточними.
   8.2.1. Остаточні рішення не можуть оскаржуватися в жоден
орган Асоціації чи в жоден державний чи судовий орган, включаючи
Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку.
   8.2.2. Всі  дисциплінарні  рішення  і  санкції  стають
обов'язковими до виконання з моменту, коли вони  вважаються
остаточними.
   8.2.3. Рада директорів може переглянути остаточне рішення за
власною ініціативою.
 
   8.3. Межі перегляду в порядку апеляції Радою директорів.
Додаткові свідчення або докази на апеляції можуть розглядатися
тільки за рішенням Ради директорів.
Украина онлайн