Законодательство Украины

 

Указ №747/2010 від 02.07.2010

Президент України

Про Координаційний центр з упровадження економічних реформ

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
           Про Координаційний центр
        з упровадження економічних реформ
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 760/2010 ( 760/2010 ) від 07.07.2010 )
 
 
 
   З метою забезпечення впровадження програмних положень щодо
здійснення у 2010-2014 роках в Україні  економічних  реформ,
спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на сталий
економічний розвиток держави як передумову зростання добробуту
населення, та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити Координаційний центр з упровадження економічних
реформ (далі - Координаційний центр) як консультативно-дорадчий
орган при Президентові України.
 
   2. Установити, що основним завданням Координаційного центру є
сприяння впровадженню положень Програми економічних реформ на
2010-2014  роки  "Заможне  суспільство,  конкурентоспроможна
економіка, ефективна влада" ( n0004100-10 ) (далі - Програма).
 
   Координаційний центр  відповідно до визначеного основного
завдання:
 
   проводить аналіз  і  моніторинг  упровадження  Кабінетом
Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої
влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим,  органами
місцевого самоврядування положень Програми ( n0004100-10 ), готує
регулярні звіти про хід реалізації передбачених нею реформ;
 
   здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та
іноземних учених, фахівців, зокрема іноземних експертів, експертну
оцінку проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо їх
відповідності положенням Програми ( n0004100-10 );
 
   готує пропозиції  щодо актуалізації заходів і механізмів
здійснення економічних   реформ,   передбачених   Програмою
( n0004100-10 ), та вносить їх на розгляд Президентові України,
Комітету з економічних реформ.
 
   Координаційний центр має право в установленому порядку:
 
   запитувати та одержувати від державних органів,  органів
місцевого  самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян
інформацію, документи і матеріали, що стосуються  здійснення
економічних реформ у державі;
 
   залучати, в тому числі на договірній основі, до виконання
окремих робіт і завдань, вивчення окремих питань працівників
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, зокрема
експертів міжнародних  фінансових  організацій,  представників
громадських об'єднань;
 
   користуватися інформаційними базами даних державних органів,
державними, в тому числі  урядовими,  системами  зв'язку  і
комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними
засобами;
 
   створювати, в тому числі разом із Комітетом з економічних
реформ, робочі групи, координувати та контролювати їх діяльність,
забезпечувати взаємодію між такими групами,  передавати  для
розгляду цим Комітетом проміжні та кінцеві напрацювання спільних
із ним робочих груп.
 
   Вищим керівним органом Координаційного центру, який визначає
основні напрями діяльності Координаційного центру, спрямовує його
роботу на виконання основного завдання, забезпечує його взаємодію
з Комітетом з економічних реформ, здійснює контроль за діяльністю
Координаційного центру, є Колегія Координаційного центру (далі -
Колегія).
 
   До складу Колегії входять Прем'єр-міністр України та Голова
Верховної Ради України (за згодою) - співголови Колегії, Перший
заступник  Глави  Адміністрації  Президента  України, який є
виконавчим секретарем Комітету з економічних реформ (заступник
співголови  Колегії), Глава Адміністрації Президента України,
Віце-прем'єр-міністр України, до  компетенції  якого  належать
питання здійснення економічних реформ, а також уповноважений
коаліцією депутатських  фракцій  у  Верховній  Раді  України
представник (секретар Колегії).
 
   Співголови, заступник співголови, секретар та інші члени
Колегії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 
   Посадовою особою, що здійснює адміністративні та виконавчі
функції в Координаційному центрі, є адміністративний керівник
Координаційного центру (далі - адміністративний керівник).
 
   Адміністративний керівник підпорядковується Колегії.
 
   Адміністративний керівник та інші працівники Координаційного
центру призначаються на посади і звільняються з посад за рішеннями
Колегії, які оформляються розпорядженнями Глави Адміністрації
Президента України.
 
   Положення про Координаційний центр, структура та гранична
чисельність його працівників затверджуються Президентом України за
поданням Колегії.
 
   Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення
діяльності  Координаційного  центру  здійснюється  Державним
управлінням справами.
 
   3.   Затвердити   граничну   чисельність  працівників
Координаційного центру в кількості 35 штатних одиниць.
( Стаття 3 в редакції Указу Президента N 760/2010 ( 760/2010 ) від
07.07.2010 )
 
   4. Дозволити  Кабінету  Міністрів  України  залучати  в
установленому порядку працівників Координаційного  центру  до
розроблення  та  експертизи  проектів  законів  та  інших
нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження положень
Програми ( n0004100-10 ).
 
   5. Кабінету  Міністрів  України, центральним та місцевим
органам виконавчої влади:
 
   активізувати роботу контрольних підрозділів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, забезпечивши її спрямування на
здійснення контролю заходів з упровадження положень  Програми
( n0004100-10 );
 
   забезпечити безперешкодне  надання  Координаційному центру
необхідної інформації, документів і матеріалів, які стосуються
здійснення економічних реформ у державі, насамперед інформації,
документів і матеріалів із контролю за  виконанням  Програми
( n0004100-10  ), одержаних у процесі діяльності контрольних
підрозділів.
 
   6. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці
працівників Координаційного центру.
 
   7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 2 липня 2010 року
     N 747/2010Украина онлайн