Законодательство Украины

 

Закон №2442-VI від 06.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін до законодавчих актів
    з питань загальної середньої та дошкільної освіти
      щодо організації навчально-виховного процесу
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У Законі України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):
 
   1) у статті 9:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
   "1. Відповідно до освітнього рівня, який  забезпечується
загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь - початкова школа,
що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь - основна
школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь -
старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як
правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей
учнівського контингенту існують різні  типи  загальноосвітніх
навчальних  закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть
функціонувати разом або самостійно.
 
   До загальноосвітніх навчальних закладів належать:
 
   школа I-III ступенів;
 
   спеціалізована школа (школа-інтернат)  I-III  ступенів  з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
 
   гімназія (гімназія-інтернат)  -  навчальний заклад II-III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до
профілю;
 
   колегіум (колегіум-інтернат)  -  навчальний заклад II-III
ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного
профілю;
 
   ліцей (ліцей-інтернат) - навчальний заклад III ступеня з
профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати
освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
 
   школа-інтернат I-III ступенів - навчальний заклад з частковим
або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують
соціальної допомоги;
 
   спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку;
 
   санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого
лікування;
 
   школа соціальної реабілітації - навчальний заклад для дітей,
які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для
хлопців і дівчат);
 
   вечірня (змінна) школа II-III ступенів - навчальний заклад
для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною
формою навчання;
 
   навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей
з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами
розвитку";
 
   у частині третій:
 
   абзац перший  після  слова  "(заочною)" доповнити словом
"дистанційною", а після слів "окремих предметів" -  словами
"спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами";
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
   "Загальноосвітні навчальні  заклади   для   задоволення
допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб
громадян можуть входити до складу освітніх округів, спілок, інших
об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи
дошкільної, загальної      середньої,      позашкільної,
професійно-технічної  та вищої освіти різних типів і рівнів
акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту,
підприємств і громадських організацій. Положення про освітній
округ затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
   2) у частині першій статті 12:
 
   в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
 
   в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";
 
   3) у частині другій статті 15:
 
   в абзаці другому слова "Воно становить  таку  кількість
навчальних годин на рік" виключити;
 
   абзаци третій - восьмий виключити;
 
   4) у статті 16:
 
   частину другу виключити;
 
   в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих - дванадцятих
класах" замінити словами "у п'ятих - одинадцятих класах".
 
   2. У Законі України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):
 
   1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";
 
   2) абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами
"(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
набрання чинності цим Законом:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 6 липня 2010 року
     N 2442-VIУкраина онлайн