Законодательство Украины

 

Рішення №406 від 09.09.2010

НКРЗ

Про розгляд проекту Порядку здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            09.09.2010 N 406
 
 
    Про розгляд проекту Порядку здійснення державного
      нагляду за ринком послуг поштового зв'язку
 
 
   На виконання статті 8 Закону України "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти за основу проект Порядку здійснення державного
нагляду за ринком послуг поштового зв'язку, що додається.
 
   2. Департаменту забезпечення діяльності розмістити проект
Порядку здійснення державного нагляду за ринком послуг поштового
зв'язку на веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.
 
 Голова                         В.Олійник
 
 
                   Додаток
                   до рішення НКРЗ
                   09.09.2010 N 406
 
 
               ПОРЯДОК
       здійснення державного нагляду за ринком
           послуг поштового зв'язку
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України
"Про поштовий зв'язок"  ( 2759-14 )  (далі - Закон),  інших
нормативно-правових актів  у  сфері  надання послуг поштового
зв'язку, визначає правові та організаційні засади здійснення
державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку.
 
   1.2. Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку
забезпечує Національна комісія з питань регулювання  зв'язку
України (далі - НКРЗ). Державний нагляд за ринком послуг поштового
зв'язку здійснює Державна інспекція зв'язку (далі - ДІЗ).
 
   1.3. Основними завданнями державного нагляду за ринком послуг
поштового зв'язку є:
   контроль за якістю надання послуг поштового зв'язку;
   контроль за наявністю передбачених законом ліцензій у сфері
надання послуг поштового зв'язку;
   перевірка додержання  операторами  поштового  зв'язку, їх
відокремленими підрозділами ліцензійних умов у сфері надання
послуг поштового зв'язку (далі - ліцензійні умови);
   контроль за додержанням операторами поштового зв'язку, їх
відокремленими  підрозділами  законодавства, стандартів, інших
нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв'язку;
   запобігання, виявлення та усунення правопорушень операторами
поштового зв'язку, їх відокремленими підрозділами при здійсненні
діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.
 
   1.4. Об'єктом державного нагляду є діяльність операторів
поштового зв'язку, їх відокремлених підрозділів.
 
   1.5. У разі потреби ДІЗ має право залучати до участі у
здійсненні заходів державного нагляду як фахівців працівників
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, органів державної податкової служби,
інших правоохоронних органів,  науково-дослідних  установ  та
організацій (за погодженням з їх керівниками).
   У разі необхідності ДІЗ може брати участь у проведенні
комплексних заходів державного нагляду спільно  з  органами,
повноваження яких на здійснення заходів державного нагляду чи
участь у комплексних заходах передбачені законом на підставі
спільного рішення та за зверненнями керівників відповідних органів
державного нагляду.
   У разі необхідності та наявності вмотивованого письмового
звернення відповідного  органу  співробітники  ДІЗ  в  межах
компетенції  можуть  бути залучені у якості спеціалістів до
проведення заходів державного нагляду, що здійснюються іншими
контролюючими органами.
 
   1.6. Для здійснення державного нагляду за ринком послуг
поштового зв'язку посадові особи ДІЗ мають право:
   1) доступу  в  установленому  законодавством  порядку на
територію і до приміщень операторів поштового зв'язку;
   2) перевіряти дотримання операторами поштового зв'язку, їх
відокремленими підрозділами вимог законодавства про  поштовий
зв'язок;
   3) видавати в межах своїх повноважень операторам поштового
зв'язку обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень
законодавства про поштовий зв'язок;
   4) притягувати  в  установленому  законом  порядку  до
адміністративної відповідальності осіб,  винних  у  порушенні
законодавства про поштовий зв'язок;
   5) безоплатно отримувати від операторів поштового зв'язку
необхідну для здійснення державного нагляду інформацію, пояснення,
довідки, документи та інші матеріали;
   6) інші права, передбачені законодавством.
 
   1.7. ДІЗ здійснює аналіз результатів державного нагляду за
ринком послуг поштового зв'язку та інформує НКРЗ про  його
результати.  Інформація  щодо  результатів державного нагляду
щоквартально публікується в офіційному бюлетені НКРЗ та  на
веб-сторінці ДІЗ.
 
      2. Організація державного нагляду за ринком
           послуг поштового зв'язку
 
   2.1. Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку
здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок,
здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих
на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про
поштовий зв'язок.
 
   2.2. ДІЗ організовує і здійснює заходи з  контролю  за
додержанням  операторами поштового зв'язку, їх відокремленими
підрозділами контрольних строків пересилання поштових відправлень
та  поштових  переказів,  в  тому числі, шляхом пересилання
контрольних листів до респондентів, які будуть брати участь у
контролі.
 
   2.3. Планові  перевірки операторів поштового зв'язку, їх
відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на
три роки відповідно до квартальних планів перевірок (додаток 1),
які затверджуються НКРЗ до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому.
 
   2.4. Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або
керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих
рішеннях.  Рішення  про  проведення  позапланової  перевірки
приймається:
   на підставі письмового звернення про порушення законодавства,
стандартів та інших нормативних документів у сфері надання послуг
поштового зв'язку;
   з метою перевірки виконання розпоряджень НКРЗ чи приписів ДІЗ
про усунення виявлених порушень;
   у разі виявлення  недостовірності  даних,  зазначених  у
документах обов'язкової звітності, поданих оператором поштового
зв'язку, або неподання таких документів.
   Під час  проведення  позапланової перевірки перевіряються
питання, які зазначені у посвідченні на проведення позапланової
перевірки.
   При встановленні під час позапланової  перевірки  фактів
порушень законодавства з питань, що не зазначені у посвідченні,
вони підлягають обов'язковій перевірці та відображенню в акті
перевірки.
   За розпорядженням Голови НКРЗ  ДІЗ  проводить  перевірку
достовірності відомостей у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії на надання послуг поштового  зв'язку  та
відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.
 
   2.5. Для  здійснення  планової,  позапланової  перевірки
оператора поштового зв'язку ДІЗ видає наказ, який має містити
відомості  про  найменування оператора поштового зв'язку, що
підлягає перевірці, предмет перевірки, термін її проведення,
передбачати створення комісії та визначати її склад.
   На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення
перевірки   оператора   поштового  зв'язку  (додаток  2)
(далі -  посвідчення), яке підписується керівником ДІЗ (його
заступником) або іншою посадовою особою, уповноваженою керівником
ДІЗ та засвідчується печаткою ДІЗ.
   Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку
здійснення перевірки.
   У разі  якщо  оператор  поштового зв'язку здійснює свою
діяльність в різних регіонах України до складу комісії можуть бути
включені посадові особи структурних підрозділів ДІЗ, що працюють у
відповідних регіонах, де проводиться перевірка. Члени комісії ДІЗ,
що  здійснюють  перевірку відокремленого підрозділу оператора
поштового зв'язку у визначеному у посвідченні  регіоні,  за
результатами перевірки складають довідки за формою акта перевірки,
які є невід'ємною частиною акта перевірки оператора поштового
зв'язку.
 
   2.6. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на
проведення перевірок (додаток N 3), сторінки якого мають бути
пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
 
   2.7. Строк проведення перевірки визначається в залежності від
кількості регіонів в яких здійснюється діяльність  оператора
поштового зв'язку і становить:
   для національного оператора - не більше 30 днів;
   для операторів поштового зв'язку, які здійснюють діяльність з
надання послуг поштового зв'язку у більше ніж 50 відсотках
регіонів України термін проведення планових перевірок - не більше
ніж 20 робочих днів, позапланових перевірок - не більше ніж 15
робочих днів;
   операторів поштового зв'язку, які здійснюють діяльність з
надання послуг поштового зв'язку у менш ніж 50 відсотках регіонів
України термін проведення планових перевірок - не більше ніж 15
робочих днів, позапланових перевірок - не більше ніж 10 робочих
днів.
   У разі  необхідності  термін  проведення  планової  або
позапланової перевірки може бути одноразово продовжений за наказом
керівника ДІЗ (його заступника) на строк до 5 робочих днів, про що
голова комісії повідомляє суб'єкта перевірки не пізніше останнього
дня перевірки, визначеного в посвідченні.
   У разі  продовження  терміну  проведення  планової  або
позапланової перевірки керівником ДІЗ (його заступником) або
уповноваженою посадовою особою ДІЗ  у  посвідченні  робиться
відповідний запис з посиланням на номер та дату наказу ДІЗ, який
засвідчується печаткою.
 
         3. Порядок проведення перевірок
 
   3.1. ДІЗ здійснює планові перевірки за умови письмового
повідомлення оператора поштового зв'язку про проведення перевірки
не пізніше ніж за п'ять днів до дня здійснення цієї перевірки.
Повідомлення  підписується  уповноваженою посадовою особою та
повинно містити інформацію про найменування оператора поштового
зв'язку, дату початку та дату закінчення здійснення планової
перевірки.
   Повідомлення надсилається рекомендованим листом за рахунок
коштів ДІЗ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій
особі оператора поштового зв'язку під розписку.
   У разі  проведення  перевірки  відокремленого  підрозділу
оператора  поштового  зв'язку ДІЗ повідомляє в установленому
законодавством  порядку  оператора,  а  також  відповідний
відокремлений підрозділ.
   Про проведення позапланової перевірки оператор  поштового
зв'язку, його відокремлені підрозділи повідомляються безпосередньо
перед її початком.
 
   3.2. На початку здійснення перевірки голова комісії ДІЗ
зобов'язаний пред'явити керівнику оператора поштового зв'язку,
його відокремленого підрозділу або уповноваженій  ним  особі
посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що
засвідчують особу голови комісії та членів комісії ДІЗ.
 
   3.3. Керівник (уповноважений представник) оператора поштового
зв'язку,  його  відокремленого підрозділу на зворотному боці
посвідчення на проведення перевірки робить запис у якому зазначає
про ознайомлення з посвідченням, призначення особи, відповідальної
за забезпечення проведення перевірки та  призначення  особи,
уповноваженої на підписання акта перевірки.
   Зроблений на  посвідченні   керівником   (уповноваженим
представником) оператора поштового зв'язку, його відокремленого
підрозділу запис засвідчується  його  підписом  та  печаткою
підприємства (за наявності).
   Датою початку проведення перевірки є  дата  ознайомлення
керівника  (уповноваженого  представника)  оператора поштового
зв'язку, його відокремленого підрозділу  з  посвідченням  на
проведення перевірки.
   У разі відмови у допуску комісії ДІЗ до проведення перевірки
керівник (уповноважений представник) оператора поштового зв'язку,
його відокремленого підрозділу робить запис на зворотному боці
посвідчення про причини відмови.
   У разі  відмови  оператора  поштового  зв'язку,  його
відокремленого підрозділу у допуску чи у разі фактичного недопуску
комісії ДІЗ до проведення перевірки з  дати  зазначеної  у
посвідченні, комісія складає акт про відмову оператора поштового
зв'язку, його відокремленого підрозділу у допуску комісії ДІЗ для
проведення перевірки (далі - акт про відмову у допуску), який
підписують голова та члени комісії.
   Акт про відмову у допуску повинен містити опис подій, фактів,
що свідчать про відмову оператора поштового  зв'язку,  його
відокремленого підрозділу у допуску комісії ДІЗ з посиланням на
докази (у разі їх наявності) та описом дій, спрямованих на
проведення  перевірки,  що  вживалися з боку комісії ДІЗ з
урахуванням вимог законодавчих актів.
 
   3.4. Голова комісії перед початком перевірки повинен зробити
запис у журналі реєстрації перевірок (за наявності), заповнюючи
всі передбачені графи, та засвідчити його своїм підписом. У разі
відсутності  журналу  реєстрації  перевірок  комісія  повинна
відобразити цей факт в акті перевірки.
 
   3.5. Оператор поштового зв'язку, його відокремлений підрозділ
під  час  перевірки зобов'язаний надавати усі необхідні для
проведення перевірки документи або засвідчені в установленому
порядку копії документів, що перевіряються, письмові пояснення,
засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності) оператора
поштового зв'язку, відповідного відокремленого підрозділу.
   Термін надання комісії необхідних для перевірки документів
визначається головою комісії.
   Оператор поштового зв'язку, його відокремлений  підрозділ
зобов'язаний  не  перешкоджати  діям комісії щодо проведення
перевірки та забезпечувати умови для її проведення.
   У разі  вчинення  оператором  поштового  зв'язку,  його
відокремленим підрозділом перешкод, які не дають  можливості
комісії ДІЗ здійснювати перевірку у повному обсязі, комісія
складає акт про вчинення оператором поштового зв'язку, його
відокремленим підрозділом перешкод (далі - акт про вчинення
перешкод) (додаток 9), який підписують голова та члени комісії.
Акт  про вчинення перешкод має містити опис факту вчинення
оператором поштового зв'язку, його відокремленим підрозділом дій,
що призвели до виникнення перешкод у проведенні комісією ДІЗ
перевірки у визначеному посвідченням обсязі.
   Комісія ДІЗ   ознайомлює   керівника   (уповноваженого
представника) оператора поштового зв'язку, його відокремленого
підрозділу зі складеним актом про вчинення перешкод.
 
   3.6. При здійсненні заходів державного нагляду обов'язковій
перевірці підлягають:
   наявність в оператора поштового зв'язку оригіналу ліцензії на
провадження певного виду господарської діяльності у сфері надання
послуг поштового зв'язку або довідки про прийняття заяви на
переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності,  якщо  в  період  проведення  перевірки  триває
переоформлення ліцензії;
   наявність копій ліцензії, які видає НКРЗ, що підтверджують
право відокремлених підрозділів оператора поштового зв'язку на
провадження певного виду господарської діяльності у сфері надання
послуг поштового зв'язку;
   включення до єдиного державного реєстру операторів поштового
зв'язку;
   своєчасність переоформлення ліцензій за наявності визначених
законодавством підстав;
   наявність технологічного документу, який визначає порядок
утворення мережі поштового зв'язку, надання послуг з пересилання
поштових відправлень (поштових переказів) та його відповідність
нормативно-правовим актам в сфері надання  послуг  поштового
зв'язку;
   3.6.1. Діяльність  оператора  поштового  зв'язку,  його
відокремленого підрозділу може перевірятись з наступних питань:
   своєчасність та повнота подання звітності у сфері надання
послуг поштового зв'язку відповідно до законодавства України;
   достовірність відомостей,  наведених  у  документах,  що
подавались для отримання ліцензії;
   своєчасність подання повідомлення до НКРЗ про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії;
   дотримання вимог нормативно-правових актів, стандартів, інших
нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв'язку, у
тому числі щодо:
   дотримання Правил  надання  послуг  поштового  зв'язку
( 270-2009-п );
   дотримання тарифів на послуги поштового зв'язку;
   дотримання контрольних  строків  пересилання   поштових
відправлень та поштових переказів;
   дотримання правил перевезення пошти;
   здійснення обліку поштових відправлень, поштових переказів;
   використання спеціалізованих форм бланків, книг, ярликів, що
застосовуються у поштовому зв'язку та технічних умов щодо їх
виготовлення;
   функціонування мережі та об'єктів поштового зв'язку ;
   дотримання умов застосування засобів поштового зв'язку, в
тому  числі  щодо  їх стандартизації та сертифікації, вимог
метрологічного забезпечення у сфері надання послуг поштового
зв'язку;
   виготовлення та застосування штампів та поштових пристроїв,
що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку із
позначкою (логотипом) оператора поштового зв'язку, наявність в
об'єктах поштового зв'язку оператора поштового зв'язку спеціальних
поштових  пристроїв  (календарних   штемпелів,   гербових,
контрольно-гербових, страхових  печаток, штампів для нанесення
службових позначок на поштові відправлення та супровідні документи
до них) та інших пристроїв, необхідних для оформлення, приймання,
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових
переказів) відповідно до переліку послуг поштового зв'язку, що
надаються цими об'єктами поштового зв'язку;
   дотримання показників якості послуг поштового зв'язку;
   організації місць (пунктів) міжнародного поштового обміну (у
разі надання оператором поштового зв'язку послуг з пересилання
міжнародних поштових відправлень), дотримання правил  обробки
(приймання) та відправляння міжнародної пошти, порядку митного
контролю та митного оформлення міжнародних поштових відправлень;
   забезпечення схоронності  поштових відправлень і грошових
коштів при наданні послуг поштового зв'язку та поштової безпеки;
   забезпечення таємниці поштових відправлень, у тому числі
листування та  іншої  письмової  кореспонденції,  електронних
повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку;
   дотримання порядку обліку, розгляду та прийняття рішень за
зверненнями користувачів послуг поштового зв'язку відповідно до
вимог Законів України "Про поштовий зв'язок"  ( 2759-14 ),  "Про
захист прав споживачів"  ( 1023-12 ),  "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), інших нормативно - правових актів;
   забезпечення у встановленому порядку доступу користувачів до
інформації та відомостей щодо надання послуг поштового зв'язку
згідно з законодавством;
   дотримання операторами поштового зв'язку обмежень щодо послуг
поштового зв'язку, виключне право на надання яких має національний
оператор поштового зв'язку;
   своєчасність виконання розпоряджень НКРЗ, приписів ДІЗ щодо
усунення порушень у сфері надання послуг поштового зв'язку;
   інші питання, відповідно до законодавства, які визначаються
ДІЗ.
   Щодо діяльності національного оператора поштового зв'язку
перевіряється дотримання вимог законодавства, окрім наведених, з
питань:
   забезпечення надання універсальних послуг поштового зв'язку
на всій території України;
   дотримання нормативів пересилання внутрішніх простих листів
масою до 50 грамів та простих поштових карток в тому числі шляхом
пересилання контрольних листів, поштових карток;
   видання, введення  в  обіг та організація розповсюдження
поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення
їх з обігу;
   розміщення та використання поштових скриньок для збирання
листів і поштових карток на всій території держави відповідно до
нормативів,  встановлених  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої влади у галузі зв'язку;
   використання маркувальних машин та надання дозволу на їх
використання іншим фізичним та юридичним особам;
   виконання нормативів з пересилання простих листів із поштових
скриньок.
 
      4. Порядок оформлення результатів перевірок
 
   4.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання оператором поштового зв'язку,  його  відокремленим
підрозділом  законодавства про поштовий зв'язок (далі - акт
перевірки) згідно з додатком N 4 у двох примірниках. Один
примірник  акта  надається оператору поштового зв'язку, його
відокремленому підрозділу, який перевірявся, другий - зберігається
в ДІЗ.
   В акті повинно бути зазначено про стан виконання вимог
законодавства оператором поштового зв'язку, його відокремленим
підрозділом, а в разі невиконання - опис виявленого порушення з
посиланням на конкретні пункти, частини, статті законів, інших
нормативно-правових актів.
   У разі наявності передбачених законодавством обставин акт
повинен містити відомості про можливі наслідки  зафіксованих
комісією ДІЗ порушень (анулювання ліцензії, адміністративні та
фінансові санкції).
   До акта  перевірки  можуть  додаватися  засвідчені  в
установленому порядку, у тому числі печаткою (за наявності) та
підписом  керівника (уповноваженої особи) оператора поштового
зв'язку, його відокремленого підрозділу копії документів, довідки,
пояснення, що підтверджують факти, викладені в акті перевірки.
   4.1.1. Примірники акта перевірки не пізніше останнього дня
перевірки, зазначеного в посвідченні, підписуються головою і
членами комісії та передаються  для  ознайомлення  керівнику
(уповноваженому представнику) оператора поштового зв'язку, його
відокремленого підрозділу.
   4.1.2. Керівник  (уповноважений  представник)  оператора
поштового зв'язку, його відокремленого підрозділу на  одному
примірнику акта перевірки особисто засвідчує, що ознайомлений з
актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис,
дату, печатку (за наявності) і того самого дня повертає цей
примірник голові комісії.
   Якщо керівник (уповноважений представник) оператора поштового
зв'язку, його відокремленого підрозділу не погоджується з актом
перевірки, він робить у ньому застереження про наявність зауважень
та/або пояснень та підписує його.
   Письмові зауваження та/або пояснення керівник (уповноважений
представник) оператора поштового зв'язку, його відокремленого
підрозділу зобов'язаний подати (надіслати поштою з повідомленням
про вручення) не пізніше трьох робочих днів із дня підписання акта
із зауваженнями.
   Зауваження та/або пояснення оператора поштового зв'язку, його
відокремленого підрозділу щодо результатів державного нагляду
подані в установлений строк є невід'ємною частиною акта перевірки.
   4.1.3. У  разі  відмови  керівника (уповноваженої особи)
оператора поштового зв'язку, його відокремленого підрозділу від
ознайомлення з актом перевірки або підписання акта перевірки
голова комісії робить відповідний запис в обох примірниках акта
перевірки про те, що ця особа відмовилася від ознайомлення з актом
перевірки або з актом ознайомлена, але від підпису відмовилася.
Цей запис засвідчується підписами голови та членів комісії.
   Один примірник акта перевірки з відповідним записом протягом
трьох робочих днів після підписання акта перевірки ДІЗ направляє
рекомендованим листом з повідомленням про вручення оператору
поштового зв'язку, його відокремленому підрозділу.
   У цьому випадку зауваження та/або пояснення до акта перевірки
не приймаються.
   4.1.4. У разі виявлення за результатами перевірки чи в ході
проведення інших заходів, відповідно до законодавства, фактів
вчинення  адміністративного  правопорушення  посадовою  особою
оператора  поштового  зв'язку, його відокремленого підрозділу
вповноважені посадові особи ДІЗ складають протокол про вчинення
адміністративного правопорушення (додаток 6).
   Розгляд справи за складеним  протоколом  здійснюється  в
порядку,  передбаченому  Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) уповноваженими посадовими
особами ДІЗ або судом. За результатами розгляду справи виноситься
постанова за справою про адміністративне правопорушення у сфері
надання послуг поштового зв'язку (додаток N 7).
 
   4.2. За наявності підстав для анулювання ліцензії, визначених
Законом України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) установлених за наслідками перевірки,
комісія складає відповідний акт (далі - акт про підстави для
анулювання ліцензії).
   Акт про підстави  для  анулювання  ліцензії  складається
одночасно з актом перевірки та повинен містити посилання на нього,
а також факти, що є підставою для анулювання ліцензії. Акт про
підстави для анулювання ліцензії підписується головою та членами
комісії ДІЗ. Акт про підстави для  анулювання  ліцензії  є
невід'ємним додатком акту перевірки.
   У разі виявлення за наслідками  перевірки  підстав  для
недійсності чи анулювання ліцензії, винесення розпоряджень про
усунення порушень ліцензійних умов, визначених Законом України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), ДІЗ направляє до НКРЗ відповідні пропозиції та копії
відповідних актів і матеріалів перевірки.
 
   4.3. З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених в ході
перевірки оператора поштового  зв'язку,  його  відокремленого
підрозділу  порушень,  НКРЗ видає розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов (далі - розпорядження) (додаток N 8), а
уповноважені посадові особи ДІЗ видають припис про усунення
порушень законодавства про поштовий зв'язок (далі - припис)
(додаток N 5).
   Припис може бути видано оператору поштового зв'язку, його
відокремленому підрозділу також за результатами розгляду звернення
фізичної або юридичної особи, що надійшло до НКРЗ або ДІЗ.
   Розпорядження - обов'язкове для виконання письмове рішення
щодо усунення виявлених порушень ліцензійних умов у визначені
строки.
   Припис - обов'язкова для виконання письмова вимога щодо
усунення порушень вимог законодавства про поштовий зв'язок у
визначені строки.
 
   4.4. Розпорядження видається оператору поштового зв'язку не
пізніше двадцяти робочих днів з дня складання акта перевірки.
Припис складається та підписується посадовою особою ДІЗ, яка
здійснювала перевірку та не пізніше десяти робочих днів з дня
складення акта (завершення розгляду звернення  фізичної  або
юридичної особи), видається оператору поштового зв'язку, його
відокремленому підрозділу.
   У разі наявності з боку оператора поштового зв'язку, його
відокремленого підрозділу письмових зауважень та/або пояснень до
акта  перевірки,  термін  видання  розпорядження або припису
обчислюється  з  моменту   отримання   ДІЗ   відповідних
заперечень/зауважень. Розпорядження або припис складається у двох
примірниках: один  примірник  надається  керівнику  оператора
поштового  зв'язку,  його  відокремленого  підрозділу  або
уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з
підписом керівника (уповноваженої особи) про його отримання та
термінів достатніх для усунення порушень ліцензійних умов, вимог
законодавства про поштовий зв'язок, залишається у ДІЗ.
   Припис виданий відокремленому підрозділу оператора поштового
зв'язку надається одночасно з надісланням його копії відповідному
оператору поштового зв'язку.
   У разі відмови керівника оператора поштового зв'язку, його
відокремленого підрозділу або уповноваженої  ним  особи  від
отримання  розпорядження  або  припису,  відповідний документ
направляється рекомендованим листом з описом вкладення, на його
копії, що залишається в ДІЗ, робиться відмітка про вихідний номер
і дату направлення.
 
   4.5. Оператор  поштового  зв'язку,  його  відокремлений
підрозділ, який одержав розпорядження або припис, зобов'язаний у
встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути виявлені
порушення та в письмовій формі сповістити про це ДІЗ.
   4.5.1. Ненадання  оператором  поштового  зв'язку,  його
відокремленим підрозділом до ДІЗ у встановлений у розпорядженні
або приписі термін інформації про усунення порушень є підставою
для проведення щодо нього позапланової перевірки.
   У разі виявлення за результатами проведення позапланової
перевірки факту невиконання оператором поштового зв'язку, його
відокремленим підрозділом виданого розпорядження або припису,
комісія відображає його в акті позапланової перевірки та здійснює
передбачені законом заходи.
 
      5. Права та обов'язки операторів поштового
      зв'язку при здійсненні державного нагляду
 
   5.1. Під  час  здійснення в установленому законодавством
порядку державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку
оператори поштового зв'язку мають право:
   5.1.1. вимагати від посадових осіб ДІЗ додержання вимог
законодавства;
   5.1.2. не допускати посадових осіб  ДІЗ  до  здійснення
державного нагляду, якщо він здійснюється з порушенням вимог щодо
періодичності проведення заходів державного нагляду, передбачених
законодавством;
   5.1.3. бути присутніми під час здійснення перевірки;
   5.1.4. вимагати нерозголошення комерційної таємниці, іншої
інформації з обмеженим доступом суб'єкта господарювання;
   5.1.5 одержувати та ознайомлюватися з актами перевірки;
   5.1.6 надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження
або заперечення до акта перевірки.
 
   5.2. Оператори поштового зв'язку при здійсненні державного
нагляду зобов'язані:
   допускати голову  та  членів комісії на територію та в
приміщення для проведення перевірки;
   визначати особу, відповідальну за проведення перевірки;
   надавати комісії усі необхідні для проведення  перевірки
документи або засвідчені в установленому порядку копії документів,
що перевіряються,  письмові  пояснення,  засвідчені  підписом
керівника та печаткою (за наявності) оператора поштового зв'язку,
його відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи, та
забезпечувати умови для її проведення;
   надавати на вимогу комісії  засвідчені  в  установленому
порядку,  у тому числі печаткою (за наявності) та підписом
керівника (уповноваженого  представника)  оператора  поштового
зв'язку, його відокремленого підрозділу, копії документів, що
підтверджують факти, викладені в акті перевірки;
   виконувати приписи ДІЗ та розпорядження НКРЗ про усунення
порушень, виявлених під час перевірки;
   одержувати примірник   акта  перевірки,  припису  або
розпорядження.
 
         6. Права та обов'язки комісії
 
   6.1. Під час здійснення в установленому порядку державного
нагляду за ринком послуг поштового зв'язку голова та члени комісії
мають право:
   доступу у встановленому законодавством порядку на територію і
до приміщень операторів поштового зв'язку, їх  відокремлених
структурних підрозділів;
   ознайомлюватись з необхідними  для  проведення  перевірки
документами, отримувати їх копії, у тому числі засвідчені;
   безоплатно отримувати від операторів поштового зв'язку, їх
відокремлених підрозділів необхідні інформацію, пояснення, у тому
числі письмові, підписані їх керівником та засвідчені печаткою;
   застосовувати засоби фото-, відео- та аудіозапису;
   вимагати від операторів поштового зв'язку, їх відокремлених
підрозділів усунення виявлених порушень вимог законодавства;
   вимагати припинення  дій,  які  перешкоджають  здійсненню
перевірки;
   надавати (надсилати) обов'язкові для виконання приписи про
усунення порушень і недоліків;
   накладати штрафні санкції;
   вживати інші заходи, передбачені законодавством.
 
   6.2. Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у своїй роботі вимогами законодавства;
   об'єктивно відображати стан справ щодо додержання оператором
поштового  зв'язку,  його  відокремленим  підрозділом  вимог
законодавства, в тому числі ліцензійних умов;
   забезпечувати збереження державної  таємниці,  комерційної
таємниці, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом
оператора поштового зв'язку;
   повно, об'єктивно  та  неупереджено здійснювати державний
нагляд у межах повноважень, передбачених законом;
   дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з операторами
поштового зв'язку;
   не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю
та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних
ситуацій і пожеж.
 
   6.3. У разі виявлення під час здійснення державного нагляду
правопорушень, що можуть містити ознаки злочину, НКРЗ або ДІЗ
передає матеріали до правоохоронних  органів  відповідно  до
законодавства.Украина онлайн