Законодательство Украины

 

Наказ №1167 від 14.09.2010

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Про затвердження Порядку представництва інтересів Міністерства економіки України в органах судової влади та інших державних органах

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.09.2010 N 1167
 
 
    Про затвердження Порядку представництва інтересів
       Міністерства економіки України в органах
       судової влади та інших державних органах
 
 
   З метою підвищення ефективності представництва  інтересів
Міністерства економіки України в органах судової влади та інших
державних органах під час розгляду правових питань і спорів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок представництва інтересів Міністерства
економіки України в органах судової влади та інших державних
органах (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Керівникам   структурних   підрозділів  Міністерства
забезпечити неухильне виконання цього Порядку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.П.Цушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   14.09.2010 N 1167
 
 
               ПОРЯДОК
       представництва інтересів Міністерства
      економіки України в органах судової влади
          та інших державних органах
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей  Порядок  розроблений  відповідно до Загального
положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального
органу  виконавчої  влади, державного підприємства, установи,
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.11.2008 N 1040 ( 1040-2008-п ), і визначає порядок
представництва інтересів  Міністерства   економіки   України
(далі - Міністерство) в органах судової влади та інших державних
органах під час розгляду правових питань і спорів та порядок
організації і ведення претензійно-позовної роботи у Міністерстві.
 
   1.2. Координація претензійної та ведення позовної роботи
покладаються на департамент правового забезпечення Міністерства
(далі - Департамент), який відповідно до Положення про департамент
правового забезпечення, затвердженого наказом Міністерства від
02.06.2010 N 610 ( v0610665-10 ) "Про затвердження положень про
структурні підрозділи Міністерства",  та  до  цього  Порядку
представляє  в  установленому законодавством порядку інтереси
Міністерства в судах, державних органах, підприємствах, установах,
організаціях під час розгляду правових питань і спорів.
   Департамент здійснює ведення претензійно-позовної роботи.
   Будь-які матеріали (документи) з питань претензійно-позовної
роботи, що опрацьовуються  в  Міністерстві,  погоджуються  з
Департаментом.
 
   1.3. Керівники   структурних  підрозділів  Міністерства
зобов'язані вживати заходів щодо недопущення фактів зволікань під
час  розгляду  претензій, безпідставних відмов у задоволенні
обґрунтованих вимог заявників претензій, доведення  до  суду
безспірних позовів, що тягне за собою додаткові фінансові витрати,
а також заходів щодо усунення причин та умов, які породжують
обґрунтовані претензії.
 
   1.4. Здійснення  контролю  за  дотриманням  структурними
підрозділами встановленого в Міністерстві порядку пред'явлення і
розгляду претензій покладається на Департамент.
 
   1.5. До претензійно-позовної роботи належать:
   одержання, підготовка та складання документів, необхідних для
пред'явлення і розгляду претензій та позовів;
   пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
   підготовка відзивів (пояснень, заперечень) та апеляційних
(касаційних) скарг  на  рішення  суду,  інших  процесуальних
документів;
   співпраця з органами прокуратури в організації забезпечення
судового захисту інтересів держави в особі Міністерства;
   представництво інтересів Міністерства в судах;
   здійснення організаційно-технічних  заходів  (реєстрація,
облік,  зняття   копій,   зберігання   та   відправлення
претензійно-позовних матеріалів);
   забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;
розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної
роботи;
   підготовка висновків  та  пропозицій  щодо  поліпшення
претензійно-позовної роботи.
 
   1.6. Порядок досудового врегулювання спорів  визначається
процесуальним законодавством України.
 
        2. Порядок пред'явлення претензій
 
   2.1. У разі порушення інтересів держави в особі Міністерства
керівники структурних  підрозділів  з  метою  безпосереднього
врегулювання спору та захисту інтересів організовують роботу щодо
надання письмової претензії.
 
   2.2. За наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали
для пред'явлення претензії готує структурний підрозділ відповідно
до покладених завдань (далі - відповідальний підрозділ) за участю
працівників Департаменту.
 
   2.3. У претензії зазначаються:
   повне найменування і поштові реквізити заявника претензії
(Міністерства) та юридичної особи, якій претензія пред'являється
(боржнику);
   дата пред'явлення та номер претензії;
   обставини, на підставі яких пред'явлено претензію, і докази,
що  підтверджують  ці обставини, з посиланням на відповідні
нормативні акти;
   вимоги заявника;
   сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає
грошовій оцінці;
   платіжні реквізити заявника претензії;
   перелік документів, що додаються до претензії, а також інших
доказів.
   Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах та належним чином засвідчених копіях. Документи, які є
у другої сторони, можуть не додаватися до претензії із зазначенням
про це у претензії.
 
   2.4. Претензія після правової  оцінки  Департаментом  та
візування її керівниками заінтересованих структурних підрозділів
підписується Міністром (заступником Міністра згідно з розподілом
обов'язків),  реєструється  в  журналі  обліку  претензій та
надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом  чи
вручається під розписку.
 
   2.5. Претензія повинна бути розглянута боржником у місячний
строк, який обчислюється з дня одержання претензії, якщо інше не
визначено законодавством.
 
   2.6. Якщо  претензія відповідачем відхилена повністю або
частково без належних підстав, залишена без відповіді, претензійні
матеріали  з  висновками  та  документами,  що обґрунтовують
безпідставність  цього  відхилення,  передаються  відповідному
структурному підрозділу Департаменту для підготовки позову.
   Необхідна кількість екземплярів документів визначається в
кожному окремому випадку залежно від кількості відповідачів та
ведення позовного провадження.
 
         3. Порядок розгляду претензій
 
   3.1. У разі надходження претензії до Міністерства Міністр
(заступник Міністра згідно з розподілом обов'язків) розглядає її
та дає доручення підпорядкованому йому структурному підрозділу для
виконання,  а  також залучає як співвиконавців до виконання
доручення не  підпорядковані  йому  безпосередньо  структурні
підрозділи.
   Відповідальний підрозділ  виконує  доручення  разом  із
структурним підрозділом Департаменту.
 
   3.2. Під час перевірки матеріалів претензії слід з'ясовувати
такі обставини:
   наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість
претензії;
   правильність складання розрахунку;
   наявність правових підстав для визнання  або  відхилення
претензії.
 
   3.3. Претензія  підлягає  розгляду в строки, встановлені
законодавством.
   Якщо до претензії не додано всіх документів, необхідних для
її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку
їх подання, який не може бути менше ніж п'ять днів, не враховуючи
часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії
зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення
строку їх подання.
   Витребувані додаткові  документи повинні бути такими, що
безпосередньо стосуються розгляду претензії  та  відсутні  в
Міністерстві.
   Якщо витребувані документи в установлений строк не надійшли,
претензія розглядається за наявними документами.
 
   3.4. Під  час  розгляду  претензії структурні підрозділи
проводять звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що
забезпечують урегулювання спору в досудовому порядку.
 
   3.5. Відповідальний  підрозділ  за результатами перевірки
претензійних матеріалів у встановлений строк складає письмовий
висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог.
   Висновок з  претензійними  матеріалами  передається  до
Департаменту.
   Департамент з урахуванням висновку готує проект відповіді про
відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.
 
   3.6. У проекті відповіді про відхилення претензії повністю
або частково повинні бути вказані мотиви, з яких претензія
відхиляється, з посиланням на нормативно-правові акти. У разі
необхідності до нього додаються документи,  що  спростовують
претензійні вимоги повністю або частково.
 
   3.7. Проект відповіді на претензію повинен містити:
   повне найменування і поштові реквізити  Міністерства  та
заявника претензії, якому надсилається відповідь;
   дату та номер відповіді;
   дату та номер претензії, на яку дається відповідь;
   у разі коли претензію визнано повністю або частково - визнану
суму, номер і дату платіжного доручення на перерахування цієї суми
чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає
грошовій оцінці;
   у разі  коли  претензію  відхилено   повністю   або
частково - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні
акти і  документи,  що  обґрунтовують  відхилення  (часткове
відхилення) претензії;
   перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
 
   3.8. У разі коли претензію відхилено повністю або частково,
заявникові повертаються оригінали документів, а також надсилаються
документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у
заявника претензії.
 
   3.9. У разі визнання претензії повністю або частково у
проекті відповіді про визнання претензії визначаються строк і
спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, зміна
продукції тощо).
   Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано
платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково,  у
платіжній вимозі-дорученні вказується визнана сума.
   Фінансово-господарський департамент  надає   Департаменту
платіжне доручення про перерахування заборгованості, а відповідний
структурний підрозділ -  копію  документа  про  відправлення
матеріальних цінностей залежно від способу визнання претензійних
вимог.
 
   3.9. Відповідь  на претензію підписує Міністр (заступник
Міністра згідно з розподілом обов'язків) після візування її
керівником  відповідального  структурного  підрозділу,  іншими
заінтересованими підрозділами та Департаментом.
   Разом з проектом відповіді Міністрові надаються письмовий
висновок відповідального структурного підрозділу, який перевіряв
претензію, та необхідні документи, що підтверджують підстави
відхилення чи визнання претензії.
 
   3.10. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або
цінним листом чи вручається під розписку.
 
   3.11. Претензія, всі копії документів, копія відповіді та
докази її відправлення (квитанція про рекомендований або цінний
лист чи розписка про вручення) передаються до Департаменту, де
підшиваються в окрему претензійну справу.
 
   3.12. Результати розгляду претензії вносяться до журналу
обліку претензій.
 
   3.13. Залишення претензії без відповіді не допускається.
 
          4. Ведення позовної роботи
 
   4.1. Позовну  роботу,  що  включає  підготовку  позовів,
матеріалів  для  пред'явлення  позовів,  відзивів  (пояснень,
заперечень),  апеляційних  та  касаційних  скарг  на рішення
(постанови, ухвали) суду, інших процесуальних документів, здійснює
Департамент за участю структурних підрозділів, до повноважень яких
належать питання, що потребують вирішення в судовому порядку.
 
   4.2. Міністерство звертається з позовом до суду за захистом
своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом
інтересів, а також для вжиття передбачених законодавством заходів,
спрямованих на запобігання правопорушенням, а також у випадках,
установлених законом.
 
   4.3. Департамент здійснює правову оцінку позовних матеріалів
(документів) щодо їх обґрунтованості та законності.
   У процесі підготовки позовної заяви, заперечень (відзиву) на
позов, апеляційної, касаційної скарги на вимогу Департаменту та у
встановлений ним строк структурні підрозділи зобов'язані надати
письмові пояснення, інші необхідні матеріали (оригінали документів
та належним чином засвідчені копії), що стосуються предмета
судової справи, у тому числі робити запити до інших державних
органів, організацій, підприємств у разі необхідності.
 
   4.4. Якщо наданих  структурними  підрозділами  матеріалів
виявиться недостатньо чи вони будуть неналежним чином оформлені,
Департамент має право встановити строк для надання належним чином
оформлених документів. У разі невиконання звернення Департаменту
директор  Департаменту  вносить  пропозиції  Міністрові  щодо
притягнення  винних  посадових  осіб  зазначених  структурних
підрозділів до дисциплінарної відповідальності.
 
   4.5. Позовна  заява  оформлюється  відповідно  до  вимог
процесуального законодавства України.
 
   4.6. Позовна  заява  підписується Міністром або особами,
уповноваженими на представництво інтересів  Міністерства,  за
належним чином оформленими довіреностями.
 
   4.7. Позовна заява надсилається до суду рекомендованим або
цінним листом, а також з описом, у разі потреби, або здається до
канцелярії суду з отриманням відмітки про реєстрацію позовної
заяви.
 
   4.8. Після одержання ухвали суду про відкриття (порушення)
провадження у справі, про забезпечення позову, а також з інших
питань Департамент виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені
судом.
   У разі коли виконання вимог ухвали не належить до компетенції
Департаменту, виконання вимог ухвали здійснюється відповідним
структурним підрозділом.
 
   4.9. Департамент забезпечує в установленому законодавством
порядку представництво інтересів Міністерства під час розгляду
справи в суді.
   У разі необхідності представництво інтересів Міністерства
здійснюється Департаментом із  залученням  працівників  інших
структурних підрозділів Міністерства за погодженням з керівником
відповідного структурного підрозділу та належним чином оформленою
довіреністю.
   Планування та звітність із питань представництва інтересів
здійснюються у порядку, який визначається директором Департаменту.
 
   4.10. Особа, яка представляє інтереси Міністерства, перед
судовим засіданням узгоджує свою позицію з директором Департаменту
чи  заступником директора Департаменту - начальником відділу
правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших
органах.
 
   4.11. Судове рішення аналізується Департаментом разом із
заінтересованим структурним підрозділом.
   За результатами  аналізу  судового  рішення Департаментом
приймається рішення щодо:
   доцільності подання до суду заяви про перегляд судового
рішення в апеляційному (касаційному) порядку чи у зв'язку з
винятковими обставинами або нововиявленими обставинами тощо;
   ініціювання відшкодування збитків за рахунок винних осіб;
   необхідності виконання судового рішення.
 
   4.12. У разі надходження копії позовної заяви, пред'явленої
до Міністерства, копії апеляційної (касаційної) скарги на судове
рішення, поданої до суду іншою стороною, Департамент надсилає
відзив (пояснення, заперечення) до суду, що розглядає справу.
 
   4.13. Заперечення, відзив, пояснення, апеляційні та касаційні
скарги повинні бути оформлені відповідно до вимог процесуального
законодавства України.
 
   4.14. У процесі підготовки відзиву (пояснення, заперечення)
на вимогу Департаменту та у встановлений ним строк структурні
підрозділи зобов'язані надати письмовий висновок щодо предмета та
суті спору (законності, обґрунтованості позовних вимог), усі
необхідні матеріали (оригінали та належним чином засвідчені копії
документів), що обґрунтовують (підтверджують) позицію Міністерства
у справі.
 
      5. Аналіз претензійної та позовної роботи
 
   5.1. Департамент аналізує стан претензійної та  позовної
роботи за рік, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цієї
роботи.
 
   5.2. Аналіз може здійснюватися шляхом наведення найбільш
характерних претензій, позовів, причин та умов їх виникнення.
 
   5.3. За  результатами  аналізу  складається  висновок, у
заключній частині якого викладаються пропозиції щодо  вжиття
конкретних  заходів  та  здійснення  організаційних  дій для
вдосконалення претензійно-позовної роботи,  усунення  порушень
законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків,
відшкодування шкоди, заподіяної Міністерству, за рахунок винних
осіб.
 
          6. Реєстрація та зберігання
         претензійно-позовних матеріалів
 
   6.1. Претензійні  та  позовні   матеріали,   одержані
Міністерством,  реєструються  загальним  відділом  як  вхідна
кореспонденція,  а  ті,  що  надсилаються,  -  як  вихідна
кореспонденція.
 
   6.2. Особа,  яка  працює  з кореспонденцією, повинна до
претензійних та позовних матеріалів додати конверт, який містить
штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом
своєчасності чи несвоєчасності їх відправки.
 
   6.4. Канцелярією після реєстрації претензійних та позовних
матеріалів і резолюції керівництва Міністерства в той же день
передаються ці  документи  до  Департаменту  і  структурного
підрозділу, якому доручено перевірку претензії або підготовку
відзиву (пояснення, заперечення) на позовну заяву. Відповідальний
підрозділ здійснює їх реєстрацію у відповідному журналі обліку та
первинну правову оцінку, формує претензійні та позовні справи,
готує відповіді на одержані матеріали.
 
   6.5. З метою отримання повної та оперативної інформації про
стан ведення претензійно-позовної роботи у Департаменті ведеться
Єдиний реєстр судових справ на відповідний рік (далі - Реєстр)
(додаток).
 
   6.6. Особи,  уповноважені  на  представництво  інтересів
Міністерства, зобов'язані своєчасно вносити до Реєстру інформацію
про хід та результати розгляду справ за участю Міністерства, інші
необхідні  дані  та  несуть  персональну відповідальність за
своєчасність і достовірність унесеної інформації до Реєстру.
 
   6.7. Претензійні та позовні матеріали Міністерства, а також
матеріали, що надійшли до Міністерства, зберігаються в окремих
папках.
 
   6.8. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються
Департаментом протягом трьох років до передачі їх на збереження до
архіву. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій
послідовності, у якій вони були зареєстровані.
 
 Директор департаменту
 правового забезпечення                 Д.Г.Радов
 
 
                   Додаток
                   до Порядку представництва
                   інтересів Міністерства
                   економіки України в органах
                   судової влади
                   та інших державних органах
 
 
             ЄДИНИЙ РЕЄСТР
          судових справ на ____ рік
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Позивач/ |Короткий|Дата, час|Процесуальні документи,|Представник |Інформація,|
|  суду  |відповідач/| зміст |судового | подані Мінекономіки у |Мінекономіки| рішення |
|      |третя особа| вимог |засідання| справі (заперечення, |      | суду у  |
|      |      |    |     | пояснення, клопотання,|      | справі  |
|      |      |    |     |  заяви, апеляційні  |      |      |
|      |      |    |     |  скарги, касаційні  |      |      |
|      |      |    |     |   скарги тощо)   |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------Украина онлайн