Законодательство Украины

 

Рішення №430 від 31.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            31.05.2010 N 430
 
 
           Про відмову в погодженні
          проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2009 р. N 502" /далі - проект постанови/ і
документи, що додаються до проекту постанови, надані на погодження
листом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 28.04.2010 N 1/02-2-08/2812.
   За результатами  здійсненого аналізу встановлено, що при
підготовці та поданні на погодження проекту постанови розробником
не дотримано вимог статті 4, 5 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
   Зокрема, для забезпечення здійснення державної регуляторної
політики абзац дев'ятий статті 5 вищезазначеного Закону України
( 1160-15 ) передбачає недопущення прийняття регуляторних актів,
які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти.
   Також, згідно статті 4 цього ж Закону України ( 1160-15 )
основним принципом державної регуляторної політики є доцільність -
обґрунтована необхідність державного регулювання господарських
відносин з метою вирішення існуючої проблеми.
   Так, відповідно до абзацу другого підпункту 1 пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від  21.05.2009  N  502
( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на
період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502) органам і
посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний
нагляд (контроль)  у  сфері  господарської  діяльності  до
31 грудня 2010 р. тимчасово  припинити  проведення  планових
перевірок  суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів
господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів
України  критеріїв  оцінки  ступеня  ризику  від провадження
господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з
високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду
(контролю) за додержанням санітарного і податкового законодавства,
правильністю  обчислення,  повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів,  державних  цільових  фондів  податків  і  зборів
(обов'язкових платежів).
   Слід зазначити, що у Держгірпромнагляду наявні  критерії
розподілу  суб'єктів  господарювання  за  ступенями  ризику,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009
N 413 ( 413-2009-п ) "Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається
періодичність проведення планових заходів державного  нагляду
(контролю)", що дає змогу перевіряти суб'єктів господарювання з
високим ступенем ризику, діяльність яких може призвести  до
виникнення найбільш негативних наслідків для держави, життя та
здоров'я людей.
   Проте, затверджена  Кабінетом Міністрів України Постанова
N 502 ( 502-2009-п ) була лише  першим  кроком  на  шляху
запровадження   програми   державної  підтримки  суб'єктів
господарювання під час дії світової фінансової кризи.
   На сьогоднішній  день  мораторій  на  здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх
посадовими чи службовими особами суб'єктів малого підприємництва
встановлено і на законодавчому рівні.
   Так, 15 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон
України  "Про внесення змін до деяких законів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу в Україні" ( 1759-17 ), який набрав
чинності 30.12.2009.
   Прикінцевими положеннями Закону ( 1160-15 ) визначено, до
1 січня 2011 року встановити мораторій на здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх
посадовими чи службовими особами суб'єктів малого підприємництва.
   Зазначимо, що Законом ( 1160-15 ) встановлюються виключення.
Так, мораторій не поширюється, зокрема, на проведення перевірок
суб'єктів  малого підприємництва господарська діяльність яких
віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого
затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).
   Стосовно запропонованих проектом постанови змін до абзацу
третього підпункту 1 пункту 1 щодо визначення такої підстави для
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), як
перевірка додержання суб'єктом господарювання вимог законодавчих
та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та
охорони праці", зазначимо наступне.
   Відповідно до пункту 1 Постанови N 502 ( 502-2009-п ) її дія
поширюється на органи і посадових осіб, уповноважених законами
здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської
діяльності.
   В той же час, являючись базовим, Закон України "Про основні
засади  державного  нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) (далі - Закон про контроль) визначає
правові та організаційні засади, основні принципи і порядок
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх
посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів
господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
   Відповідно до статті 1 Закону про контроль ( 877-16 )
державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів,
органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи
державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених
законом,  щодо  виявлення  та  запобігання  порушенням вимог
законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів
суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг,
прийнятного  рівня  небезпеки  для  населення,  навколишнього
природного середовища.
   Статтею 2 Закону про контроль ( 877-16 ) встановлено, що дія
цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
   Враховуючи вищевикладене та розпорядчий зміст Постанови N 502
( 502-2009-п ) вважаємо, що сфера дії зазначеної постанови
поширюється на всі органи державного нагляду (контролю), що
підпадають під сферу дії Закону про контроль ( 877-16 ).
   Слід зазначити,  що  Постанова  N  502  ( 502-2009-п )
розроблялась з урахуванням положень Закону про контроль, зокрема,
в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 були передбачені підстави
для здійснення позапланових заходів, державного нагляду (контролю)
визначені у статті 6 Закону про контроль ( 877-16 ). Зазначеною
статтею визначений вичерпний перелік підстав для  здійснення
позапланових заходів, проведення позапланових заходів з інших
підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше
не передбачається законом або міжнародним договором України, згода
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
   Такої підстави для здійснення позапланових заходів державного
нагляду  (контролю),  як  перевірка  додержання  суб'єктом
господарювання вимог законодавчих та інших нормативно-правових
актів з промислової безпеки та охорони праці, не передбачено
положеннями статті 6 Закону про контроль ( 877-16 ).
   Одночасно повідомляємо, що в умовах фінансової кризи найбільш
важливим є захист, підтримка та збереження суб'єктів малого
підприємництва, як найбільш вразливої частки економіки. Саме у
зв'язку з цим, в межах державної політики сприяння розвитку
підприємництва, в Україні і було впроваджено тимчасовий мораторій
на здійснення заходів державного нагляду (контролю).
   Також, вважаємо за необхідне наголосити, що  згідно  зі
статтею 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України.
   Враховуючи наведене,  вважаємо  встановлення  будь-яких
виключень з положень нормативно-правових актів, якими впроваджено
мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю),
недоцільним.
   Разом з цим зазначаємо, що проект постанови не внесено до
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що не
відповідає вимогам статті 4 вищезазначеного Закону ( 1160-15 ),
згідно з якою одним з основних принципів регуляторної політики є
передбачуваність  -  послідовність  регуляторної  діяльності,
відповідність її цілям державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.
   Також, відповідно до статті 7 Закону ( 1160-15 ) регуляторні
органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів
регуляторних актів на наступний календарний рік  не  пізніше
15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. Якщо
регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта,
який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган
повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих
днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення
проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше
дня оприлюднення цього проекту. Пропонуємо розробнику внести
проект постанови до зазначеного плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів.
   Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів
України  "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 502".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн