Законодательство Украины

 

Рішення №431 від 31.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            31.05.2010 N 431
 
 
           Про відмову в погодженні
          проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) розглянув проект наказу Міністерства промислової
політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів
(тільки регуляторів росту рослин)" /далі - проект Наказу/ та
відповідно  проект Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин) /далі - проект Ліцензійних умов/, а
також додані до них матеріали, надані на погодження листом
Мінпромполітики від 09.02.2010 N 14/5-3-208.
   За результатами проведеного аналізу встановлено, що  при
підготовці та поданні на погодження проекту Наказу розробником не
дотримано вимог статей 5 і 8 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ).
   Так, відповідно до статті 5 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
(  1160-15  ) забезпечення здійснення державної регуляторної
політики включає, зокрема, недопущення прийняття регуляторних
актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти, а також викладення положень регуляторного акта у
спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які
повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного
акта.
   У зв'язку з  цим  Держкомпідприємництво  надає  наступні
зауваження та пропозиції.
   До проекту Наказу.
   У преамбулі до проекту Наказу слово та цифру "до статті 8"
доцільно замінити словом та цифрою "до статті 6".
   У пункті  2  проекту  Наказу слова "забезпечити подання
Ліцензійних умов" необхідно замінити словами "забезпечити подання
цього наказу".
   Пунктом 4 проекту Наказу передбачається визнати таким, що
втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства промислової
політики  України від 31.01.2006 N 8/29 ( z0144-06 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів
росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17.02.2006 за N 144/12018.
   Відповідно до абзацу другого пункту 3.10 Порядку подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції  України  та  проведення  їх  державної  реєстрації,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005
N 34/5 ( z0381-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України  12.04.2005 за N 381/10661, нормативно-правові акти,
прийняті спільно або за погодженням з іншими органами, змінюються
або визнаються такими, що втратили чинність, спільно або за
погодженням з відповідними органами,  враховуючи  при  цьому
правонаступництво ліквідованих або реорганізованих органів, а
також відповідні зміни в законодавстві, пов'язані з необхідністю
такого узгодження.
   Отже, пункт 4 проекту Наказу потребує виключення.
   Поряд з цим повідомляємо про необхідність розроблення та
надання на затвердження до Держкомпідприємництва, у відповідності
до  вимог Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), проекту
спільного наказу Держкомпідприємництва та Мінпромполітики "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства промислової політики України від 31.01.2006 N 8/29"
(далі - проект Спільного наказу).
   Одночасно радимо звернути увагу розробника на те, що у
проекті Спільного наказу та проекті Наказу норми щодо набрання
чинності наказів мають бути обов'язково викладені  у  такій
редакції: "Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування".
   Слід зазначити, що для подання вищезазначеного Спільного
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України,
Міністерству промислової політики України необхідно надати до
Держкомпідприємництва повний комплект документів, передбачений
вищезгаданим Порядком, а саме: пояснювальну записку до проекту
Спільного наказу, а також аркуші погодження проекту Спільного
наказу Антимонопольним комітетом України, Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України, Міністерством охорони
здоров'я України.
   До проекту Ліцензійних умов.
   У пункті 1.1 проекту Ліцензійних умов доцільно зазначити
повну назву проекту Ліцензійних умов, а також скорочення у дужках
"(далі - Ліцензійні умови)".
   Оскільки у пункті 1.2 проекту Ліцензійних  умов  надано
скорочення у дужках (далі - пестициди та регулятори росту рослин),
то у пункті 1.4 проекту Ліцензійних умов доцільно зазначати дане
скорочення, а не повну назву виду господарської діяльності.
   У пункті 1.5 проекту Ліцензійних  умов  слова  "суб'єкт
господарської  діяльності"  необхідно  замінити  на  "суб'єкт
господарювання".
   Відповідно до  абзацу  четвертого  пункту  3.2  проекту
Ліцензійних умов передбачається, що для виробництва пестицидів та
регуляторів росту рослин суб'єкт господарювання повинен мати
документ, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання
або оренди ним виробничих приміщень.
   Вважаємо за доцільне в зазначеному абзаці встановити вимоги
до наявності у суб'єкта господарювання виробничих приміщень, а не
лише до наявності документа, що підтверджує право власності
суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих приміщень, копія
якого, засвідчена в установленому порядку, відповідно до пункту 30
Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого  виду  господарської  діяльності,  затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 04.07.2001 N 756
( 756-2001-п ), додається до заяви про видачу ліцензії.
   В абзаці п'ятому пункту 3.2 проекту Ліцензійних умов після
слова "агрохімікатів" доцільно доповнити словами у дужках "(тільки
регуляторів росту рослин)".
   Оскільки, відповідно до частини третьої статті 10 Закону
України "Про пестициди та агрохімікати" ( 86/95-ВР ) розфасування
пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності
дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг, то
у пункті 3.4 проекту Ліцензійних умов слова "відповідно до статті"
необхідно замінити словами "відповідно до вимог статті".
   Оскільки, відповідно до частини третьої статті 11 зазначеного
Закону ( 86/95-ВР ), продаж населенню пестицидів і агрохімікатів
здійснюється у дрібнофасованому вигляді  та  з  обов'язковою
наявністю інструкції  щодо  безпечного їх застосування, то у
пункті 3.5 проекту Ліцензійних умов слова "відповідно до статті"
необхідно замінити словами "відповідно до вимог статті".
   Пункти 6.2 та 6.4 проекту Ліцензійних  умов  потребують
приведення  у  відповідність до пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.03.96 N 354 (  354-96-п  )  "Про
затвердження  Порядку  вилучення,  утилізації,  знищення  та
знешкодження  непридатних  або  заборонених  до  використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них".
   У назві додатків 1-5 до проекту Ліцензійних умов необхідно
виключити слова та цифри "до пункту 1.6".
   У додатках 1 - 4 до проекту Ліцензійних умов слова "фізичної
особи" необхідно замінити словами "фізичної особи-підприємця".
   Оскільки, відповідно до частини третьої статті 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) у разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі
отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження, то у
додатку 1 до проекту Ліцензійних умов необхідно виключити слово
"представництв".
   Оскільки, відповідно  до  частини  дев'ятої  статті  14
зазначеного Закону ( 1775-14 ) у разі створення у ліцензіата нової
філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть
вид господарської діяльності, згідно з отриманою  ліцензією,
ліцензіат  повинен  подати  до  органу  ліцензування  заяву
встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи
відповідно до статті 10 цього Закону ( 1775-14 ), то у додатку 2
до  проекту  Ліцензійних  умов  необхідно  виключити  слово
"представництв", а також після слів "підтверджують створення"
доповнити словом "філії".
   У додатках 2-4 до проекту Ліцензійних умов не є доцільним
зазначати ідентифікаційних код органу, який видав ліцензію.
   Додатком 3  до  проекту  Ліцензійних умов передбачається
"перелік документів, що підтверджують зміни, які  підлягають
унесенню до ліцензії".
   Проте, зазначене суперечить Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
   Враховуючи зазначене,  повідомляємо  про   необхідність
доопрацювання  проекту Наказу та проекту Ліцензійних умов з
урахуванням зазначених зауважень та пропозицій.
   Додатково зазначаємо, що листом Держкомпідприємництва від
20.05.2010 N 6378 Міністерству промислової політики  України
пропонувалось розробити зміни до ліцензійних умов, встановивши, що
ліцензіат  повинен  дотримуватись   установленого   чинним
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу
відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником).
   Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) стосовно кожного проекту регуляторного
акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
   Аналіз регуляторного впливу  -  документ,  який  містить
обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття
регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний
акт  на  ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів
суб'єктів  господарювання,  громадян  та  держави,  а  також
обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики.
   Вимоги до  проведення аналізу впливу регуляторного акта,
проект якого розроблений  регуляторним  органом,  встановлені
Методикою проведення    аналізу    впливу   регуляторного
акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від
11 березня 2004 р. N 308 ( 308-2004-п ) (далі - Методика).
   Так, згідно з пунктами 10 і 11 Методики ( 308-2004-п )
прогнозні значення показників результативності регуляторного акта
встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності
актом, обов'язковими з яких повинні бути:
   розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів  і
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;
   кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на
яких поширюватиметься дія акта;
   розмір коштів  і  час,  що  витрачатимуться  суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням
вимог акта;
   рівень поінформованості  суб'єктів  господарювання  та/або
фізичних осіб з основних положень акта.
   Прогнозні значення показників результативності регуляторного
акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості
обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться
текстовий опис результативності акта.
   Отже, розділ 8 аналізу регуляторного впливу проекту Наказу
потрібно доопрацювати з урахуванням вимог Методики ( 308-2004-п ).
   Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в  погодженні  проекту  наказу  Міністерства
промислової політики України "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин)".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн