Законодательство Украины

 

Рішення №428 від 28.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            28.05.2010 N 428
 
 
    Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Р О З Г Л Я Н У В:
 
   проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Положення про організацію та проведення аукціонів з
продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу
та вугілля" (далі - проект Постанови), а також документи, що
надані до нього листом Мінпаливенерго від 14.04.2010 N 08/31-667.
   За результатами здійснення аналізу проекту Постанови  та
відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог
статей 4, 5, 7, 8 і 9 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) В С Т А Н О В И В:
 
   проектом Постанови пропонується внести зміни  до  діючої
редакції Положення про організацію та проведення аукціонів з
продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу
та вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.04.2000 N 599 ( 599-2000-п ) (далі  -  Положення),
передбачивши, що стартові ціни для нафти, газового конденсату та
скрапленого газу визначаються на підставі даних Держмитслужби, а
стартова ціна для нафти сирої та газового конденсату формується із
урахуванням надбавки за якість для нафти  сирої  у  розмірі
17 доларів США за 1 тону без ПДВ та надбавки за якість для
газового конденсату 47 доларів США за 1 тону без ПДВ за курсом НБУ
на дату реєстрації заявок на проведення аукціону.
   Проте проект  Постанови  не  може  бути  погодженим  у
запропонованій  редакції з огляду на те, що розробником не
дотримано відповідності даного проекту Наказу статтям 4, 7 та 8
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), а також Методики проведення
аналізу регуляторного   впливу,   затвердженої   постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. N 308 ( 308-2004-п )
(далі - Методика).
   Розробнику слід враховувати, що аналіз регуляторного впливу -
це документ, який дозволяє однозначно об'єктивно та обґрунтовано
оцінити ефективність запропонованого  державного  регулювання,
неможливість  вирішення існуючої проблеми за допомогою інших
альтернативних способів, та зробити висновок щодо забезпечення
максимально можливих позитивних результатів від дії цього акта за
рахунок  мінімально  необхідних  витрат  ресурсів  суб'єктів
господарювання, громадян та держави.
   Під час опрацювання аналізу регуляторного впливу, поданого на
розгляд разом з проектом Постанови встановлено, що необхідність
прийняття запропонованих змін, зумовлена зокрема тим, що із нафти
українського   походження   виробляється  більше  товарних
нафтопродуктів, тому до формування стартової ціни має додаватись
надбавка, а розмір вищезазначених надбавок розраховано на підставі
аналізу вартості кошика нафтопродуктів, вироблених з нафти та
нафтового конденсату власного видобутку в порівнянні з вартістю
кошика нафтопродуктів, отриманих при переробці нафти марки Urals.
Враховуючи  зазначені  обставини,  розробником  запропоновано
встановити надбавки за якість для нафти сирої у розмірі 17 доларів
США за 1 тону без ПДВ та надбавки за якість для газового
конденсату 47 доларів США за 1 тону без ПДВ за курсом НБУ.
   Слід зазначити,  що  відповідно  до  вимог  Методики
( 308-2004-п ), у пункті 1 аналізу регуляторного впливу необхідно
здійснити детальний опис проблеми, яку передбачається розв'язати
шляхом державного регулювання, причини та умови її виникнення,
зазначивши  коло  суб'єктів, на яких дана проблема справляє
негативний вплив.
   Однак, відсутність вищезазначеної деталізованої інформації (в
розрізі  запропонованих  змін),  обов'язкова  наявність  якої
передбачена вимогами Методики ( 308-2004-п ), не сприяє всебічному
розгляду зазначеного питання та не дозволяє об'єктивно визначити
необхідність  запропонованого розробником механізму державного
регулювання, оскільки бачення зазначеної розробником проблеми є
розмитим.
   Визначаючи основні цілі державного регулювання (пункт  2
аналізу регуляторного впливу), яких буде досягнуто внаслідок
прийняття запропонованого  механізму  державного  регулювання,
розробник  зазначає, що проект Постанови розроблено з метою
встановлення прозорих умов визначення стартових цін на енергоносії
власного видобутку та посилення контролю за їх ціноутворенням.
   Враховуючи викладене, розробнику, під час опису проблеми, яку
пропонується розв'язати шляхом прийняття запропонованих змін, слід
було зупинитись  на  недосконалості  діючих  норм  Положення
( 599-2000-п ),  що мають негативне відображення на процес
встановлення прозорих умов при визначені стартових  цін  на
енергоносії власного видобутку.
   Стосовно твердження щодо необхідності посилення контролю за
ціноутворенням, як аргументу на користь прийняття запропонованого
механізму державного регулювання, зазначаємо, що абзацом першим
пункту 9 діючої редакції Положення ( 599-2000-п ) визначено, що
"ціни на аукціоні формуються вільно, їх рівень визначається за
контрактними вимогами до термінів і умов поставки та якісних
характеристик  кожної  партії  нафти,  газового  конденсату,
природного,  скрапленого  газу та вугілля, які виставляються
продавцем на аукціон".
   Крім того,  слід  зазначити,  що  згідно вимог Методики
( 308-2004-п ), пункт 4 аналізу регуляторного впливу повинен
містити  опис  механізму,  який пропонується застосувати для
розв'язання проблеми, і відповідних заходів. Одночасно, наводяться
основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання
та визначається ступінь їх ефективності.
   Натомість, інформація  що міститься у зазначеному пункті
аналізу регуляторного впливу не містить  опису  відповідного
механізму та заходів, і своїм змістом декларує цілі, які покладено
в основу проекту Постанови (пункт 2 аналізу регуляторного впливу).
   Що стосується  інформації  розробника  щодо обґрунтування
можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта
(пункт 5 аналізу регуляторного впливу) то її подання здійснено з
неповним дотримання основних вимог Методики ( 308-2004-п ) з
огляду  на  відсутність  характеристики механізму повної або
часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних
наслідків дії акта.
   Відповідно до Методики ( 308-2004-п ), у пункті 6 аналізу
регуляторного впливу визначення очікуваних результатів прийняття
регуляторного акта провадиться із застосуванням методу аналізу
вигод та витрат у простій (перелік очікуваних позитивних та
негативних факторів) або складній (із застосуванням різноманітних
економічних моделей) формі. Аналіз вигод та витрат у простій формі
має вигляд таблиці, яка повинна містити інформацію стосовно
очікуваних вигод та витрат громадян, суб'єктів господарювання, та
держави внаслідок прийняття нормативно-правового акта.
   Враховуючи те,  що  прийняття  проекту  постанови  прямо
стосується деяких  економічних  аспектів  питань,  розробнику
необхідно доповнити зазначений пункт більш розгорнутою інформацією
щодо можливих вигод та витрат держави, суб'єктів господарювання та
населення, прогнозними даними щодо очікуваної позитивної динаміки
грошових надходжень до бюджету (в грошовому або відсотковому
виразі) у разі прийняття проекту Постанови, що дозволило б оцінити
доцільність та достатність запропонованого механізму державного
регулювання.
   Окремо слід зазначити, що відповідно до вимог пункту 10
Методики  (  308-2004-п  ),  прогнозні  значення  показників
результативності регуляторного акта (пункт 8 аналізу регуляторного
впливу) встановлюються протягом різних періодів після набрання
чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:
   - розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;
   - кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на
яких поширюватиметься дія акта;
   - розмір  коштів  і  час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням
вимог акта;
   - рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або
фізичних осіб з основних положень акта.
   При визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта, розробником також
допущені деякі неточності, тому існує об'єктивна необхідність
перегляду та доопрацювання даного пункту аналізу регуляторного
впливу відповідно до вимог визначених статтею 10 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) та пункту 12 Методики ( 308-2004-п ).
   Слід зазначити,  що  в  даному  випадку,  за  наявності
неінформативного (формалізованого) аналізу регуляторного впливу,
недостатнього обсягу та деталізації інформації викладеної у ньому,
неможливо здійснити об'єктивний аналіз необхідності прийняття
зазначеного проекту Постанови, оскільки низку ключових питань, в
розрізі запропонованих змін, розробником залишено поза увагою.
   Так, зокрема, залишено без належних пояснень пропозиції щодо
окремого визначення стартової ціни для скрапленого газу, не надано
будь-якої інформації щодо механізму нарахування та сплати надбавки
за якість для нафти сирої та газового конденсату.
   Разом з  цим,  розробник,  аргументуючи  необхідність
встановлення фіксованої надбавки за якість для нафти сирої та
газового  конденсату, інформує про значну вищу якість нафти
українського видобутку в порівнянні з якістю нафти марки Urals,
зазначаючи, що із нафти українського походження виробляється
більше товарних нафтопродуктів.
   Слід зазначити,  що  інформативність  даного  аналізу
співвідношень не дає належного обґрунтування обраного способу
державного регулювання, з огляду на те, що в його основу покладено
співвідношення  видів  та  обсягів  нафтопродуктів  (товарної
продукції), які виробляються із газового конденсату українського
видобутку та нафти марки Urals.
   Крім того, статтею 7 Закону ( 1160-15 ) визначено, що
регуляторний орган, який здійснює розробку проектів регуляторних
актів,  затверджує  плани  діяльності  з підготовки проектів
регуляторних актів. Положення цієї статті встановлюють вимоги щодо
строків  затвердження,  способів розміщення (оприлюднення) та
процедури внесення змін до затверджених планів діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів.
   Однак, під час розгляду проекту Постанови було виявлено, що
інформація стосовно включення зазначеного проекту Постанови до
плану діяльності з підготовки  проектів  регуляторних  актів
відсутня.
   Враховуючи наведене, запропонований для  розгляду  проект
Постанови порушує статтю 4 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) в частинах:
   - ефективності,  оскільки  розробником  належним  чином
необґрунтовано забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного
акта максимально можливих позитивних результатів за  рахунок
мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання,
громадян та держави;
   - передбачуваності,  оскільки  повною мірою не дотримано
послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям
державної  політики,  а  також планам з підготовки проектів
регуляторних  актів,  що  дозволяє  суб'єктам  господарювання
здійснювати планування їхньої діяльності;
   З урахуванням викладеного, керуючись частиною 5 статті 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до Положення про організацію та
проведення  аукціонів  з продажу нафти, газового конденсату,
природного, скрапленого газу та вугілля".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн