Законодательство Украины

 

Меморандум від 01.06.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)

Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Комісією з цінних паперів Республіки Литва

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


              Меморандум
       про взаєморозуміння та обмін інформацією
    між Державною комісією з цінних паперів та фондового
      ринку України та Комісією з цінних паперів
             Республіки Литва
 
 
   Дата підписання:          01.06.2010
   Дата набрання чинності для України: 01.06.2010
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
та Комісія з цінних паперів Литви, визнаючи підвищення міжнародної
активності на фінансових ринках та необхідність у співпраці між
відповідними   національними  Установами,  погодились  про
нижченаведене.
 
          Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
            Стаття 1. Сторони
 
   1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України здійснює формування та забезпечення реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних
паперів та їх похідних в Україні, а також координацію діяльності
державних органів у вирішенні зазначених питань. Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку України має право з метою
запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів
у рамках міжнародного співробітництва надавати та отримувати від
відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності
окремих професійних учасників ринку цінних паперів.
 
   2. Комісія з цінних паперів Литви є наглядовою установою на
ринку цінних паперів Республіка Литва. Комісія Литви уповноважена
здійснювати моніторинг на відповідність фінансових інструментів
правилам щодо чесної торгівлі з метою здійснення заходів для
забезпечення ефективного функціонування ринку цінних паперів та
захисту інтересів інвесторів. Під час здійснення вищенаведених
повноважень Комісія з цінних паперів Литви уповноважена укладати
угоди про співробітництво та обмін інформацією з відповідними
іноземними установами.
 
            Стаття 2. Визначення
 
   В цілях  даного Меморандуму про взаєморозуміння (далі -
Меморандум),
 
   - "Сторони" це:
 
     - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      України, та
 
     - Комісія з цінних паперів Республіки Литви;
 
   - "Запитувана Сторона" означає Сторону, якій надсилається
запит про отримання допомоги відповідно до даного Меморандуму;
 
   - "Запитуюча Сторона" означає Сторону, яка здійснює запит про
отримання допомоги відповідно до даного Меморандуму;
 
   - "Закони та регуляторні акти" означають законодавчу базу
регулювання фінансового сектору в Україні та Республіці Литва;
 
   - Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними
реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права,
визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і
власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами
їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із
цих документів, іншим особам.
 
            Стаття 3. Принципи
 
   1. Метою  даного  Меморандуму  є  захист  інвесторів та
забезпечення цілісності інтеграції фінансових  ринків  шляхом
здійснення співробітництва, включаючи канали зв'язку, підвищення
взаємного  розуміння  та  обмін  регуляторною  та  технічною
інформацією, допомога під час розслідування.
 
   2. Меморандум не створює зобов'язань по відношенню до третіх
сторін і не впливає на права та зобов'язання держав Сторін
стосовно інших міжнародних договорів, учасниками яких є держави
Сторін.
 
   3. Реалізація положень даного Меморандуму має здійснюватись у
відповідності до законодавства відповідних держав Сторін та в
межах інформаційних ресурсів, які доступні Сторонам. Реалізація
зобов'язань відповідно до даного Меморандуму не має суперечити
державним інтересам Запитуваної Сторони.
 
   4. В межах, дозволених законодавством держав Сторін, Сторони
докладають зусилля, необхідні в інформуванні одна одної про
виниклі підозри в правопорушенні або про можливі  порушення
законодавства держави іншої Сторони.
 
   5. Сторони докладають зусилля в інформуванні одна одної,
навіть, якщо запитувана інформація не є предметом підозри про
правопорушення, можливе правопорушення законодавства держави іншої
Сторони. Такі запити робляться з метою виконання обов'язків
Запитуючої Сторони, які виникають відповідно до законодавства
держав Сторін, та забезпечення розвитку та підтримки відкритого,
чесного та ефективного ринку.
 
   6. Кожна Сторона стежить за подіями, які стосуються її
юрисдикції, та які можуть негативно відобразитись на фінансовому
ринку, який підпадає під іншу юрисдикцію, та вирішує, чи є
необхідним інформування відповідної Сторони про такі події.
 
          Розділ 2. ВЗАЄМНА ДОПОМОГА
 
         Стаття 4. Обсяг взаємодопомоги
 
   1. В межах, дозволених законодавством держав Сторін, Сторони
надають одна одній найбільш повну взаємодопомогу відповідно до
даного Меморандуму. Така  допомога  надається  для  сприяння
полегшення правозастосуванню законодавства держав Сторін, які
стосуються фінансового ринку.
 
   2. Сторони надають одна одній взаємодопомогу та забезпечують
обмін інформацією у відповідь на запити про допомогу під час
виконання своїх функцій стосовно наступного:
 
   (а) інсайдерська торгівля, маніпулювання на ринку та інші
шахрайства, практика маніпулювання та шахрайства у зв'язку з
торгівлею фінансовими інструментами;
 
   (б) правозастосування  законів  та  регуляторних  актів,
пов'язаних з випуском, торгівлею, управлінням та консультаціями
щодо фінансових інструментів;
 
   (в) оцінка відповідності та компетентності  фізичних  та
юридичних  осіб,  які мають дозвіл на ведення діяльності з
інвестиційних послуг та забезпечення дотримання стандартів чесної
торгівлі під час здійснення такої діяльності;
 
   (г) обов'язки емітентів розкривати інформацію;
 
   (д) інші питання, про які Сторони домовляються.
 
             Стаття 5. Запити
 
   1. Запити відповідно до законодавства держав Сторін та даного
Меморандуму здійснюються в письмовій формі англійською мовою та
адресуються контактним особам Запитуваної Сторони, зазначеним в
Додатку А. Терміновий запит щодо отримання допомоги та відповідь
на такий запит можуть бути здійснені у скороченій формі або
засобами зв'язку іншими ніж обмін листами, за умови, що вони
будуть  підтвердженні звичайним способом передачі інформації,
передбаченої даним Меморандумом, протягом десяти робочих днів.
 
   2. Допомога, яка надається відповідно до даного Меморандуму,
може включати, але не обмежуватись:
 
   (а) забезпеченням доступу до інформації яка зберігається у
Запитуваної Сторони;
 
   (б) проведенням  перевірок  фінансових  посередників  та
фінансових ринків на відповідність до законодавства.
 
   3. З  метою сприяння наданню допомоги Запитуюча Сторона
повинна зазначити:
 
   (а) запитувану інформацію (включаючи ідентифікацію юридичних
осіб, спеціальні запитання, які мають бути поставлені, та інше);
 
   (б) мету запиту інформації (стосовно порушень законодавства,
включаючи деталі можливих порушень законів та регуляторних актів);
 
   (в) опис події або підозрілої події, яка є приводом для
здійснення запиту;
 
   (г) осіб, які можуть володіти необхідною інформацією або
документами або інформацією про місце, де може  зберігатись
запитувана інформація;
 
   (д) зв'язок між зазначеними законами та регуляторними актами
та регуляторними функціями Запитуючої Сторони;
 
   (е) відповідність запитуваної  інформації  до  зазначених
законів та регуляторних актів;
 
   (є) осіб або інституцій щодо яких (якщо такі є) розкриття
інформації необхідне, та причини такого розкриття;
 
   (ж) терміновість запиту та термін надання допомоги.
 
   4. Даний Меморандум не впливає на право Сторін отримувати
інформацію від осіб на доброчинних засадах при забезпеченні
дотримання всіх процедур у відповідній країні. Сторона, яка
отримує інформацію від осіб на доброчинних засадах, повідомляє про
це іншу Сторону.
 
   5. Сторони також надають одна одній допомогу у випадках, які
не стосуються правопорушень в межах законодавства держав Сторін та
їхніх юрисдикцій.
 
          Стаття 6. Виконання запитів
 
   1. Запитувана Сторона має докладати зусиль для отримання
необхідної  інформації  з  метою виконання запиту, включаючи
отримання інформації від фізичних та юридичних осіб відповідно до
запиту. Доступ до інформації та документів, які зберігаються в
архіві Запитуваної Сторони, надається на основі запиту.
 
   2. В межах, визначених законом та регуляторними актами,
Запитувана Сторона проводить перевірки бухгалтерських книг та
записів фінансових посередників та їхніх зберігачів або агентів
відповідно до юрисдикції Запитуваної Сторони.
 
   3. З метою уникнення непотрібних затримок, Запитувана Сторона
надає запитувану інформацію частинами, якими вона поступає до неї,
та консультує в процесі.
 
   4. У випадках, коли Запитуюча Сторона не задоволена наданою
інформацією, Запитуюча Сторона може здійснити запит щодо отримання
додаткової інформації з зазначенням більш чіткого предмету запиту.
 
   5. В  кожному  окремому випадку кожний запит оцінюється
запитуваною Стороною для визначення, чи  може  бути  надана
інформація відповідно до даного Меморандуму. Коли запит не може
бути повністю виконано, Запитувана Сторона розглядає можливість
надання іншої інформації.
 
   6. Під час вирішення надання відповіді або відхилення запиту
запитувана Сторона бере до уваги:
 
   (а) питання, які  визначені  національним  законодавством
держави запитуваної Сторони;
 
   (б) наявність еквівалентної допомоги від країни Запитуючої
Сторони;
 
   (в) чи запит містить положення, які суперечать законодавству
держави Запитуваної Сторони;
 
   (г) чи не суперечать положення запиту громадським інтересам;
 
   (д) чи не може обмін інформацією здійснити негативний вплив
на суверенітет, безпеку або державний устрій держави Запитуваної
Сторони;
 
   (е) чи немає вже розпочатих юридичних процесуальних дій
стосовно тих самих фактів проти осіб, які зазначені в запиті, та,
чи існує вже щодо цього остаточне судове рішення.
 
   Якщо Запитувана Сторона вирішує, що запит здійснено не у
відповідності до даного Меморандуму відповідно до вищезазначених
критеріїв, вона має терміново або не пізніше 15 робочих днів
поінформувати Запитуючу Сторону про причини відхилення запиту.
 
   7. Будь-який документ або інші матеріали, які надаються у
відповідь на запит відповідно до даного Меморандуму, та будь-які
копії повертаються Запитуваній Стороні за запитом.
 
   8. В межах, визначених законами та регуляторними актами,
Сторони докладають всі необхідні зусилля для надання одна одній
інформації, яку вони вважають необхідною для іншої Сторони.
 
         Розділ 3. ІНШІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ
           ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ
 
     Стаття 7. Конфіденційність та надання дозволу
        на використання отриманої інформації
 
   1. Сторони надають допомогу та інформацію відповідно до
даного Меморандуму для підтримки одна одної під час виконання ними
своїх регуляторних функцій. В межах, визначених законодавством
держав Сторін, кожна Сторона дотримується конфіденційності щодо:
 
   (а) будь-якого  запиту  стосовно  інформації,  здійснений
відповідно до даного Меморандуму;
 
   (б) будь-якого питання, яке виникає під час виконання запиту;
 
   (в) будь-якої інформації, яка надається відповідно до даного
Меморандуму.
 
   2. Така допомога та інформація не розкривається Запитуючою
Стороною жодній третій особі без попередньої письмової згоди
Запитуваної Сторони.
 
   3. Інформація,  яка  надається  відповідно  до  даного
Меморандуму, використовується виключно для цілей, викладених в
запиті про допомогу, та з метою дотримання або застосування
законодавства держав Сторін, зазначеного у запиті.
 
   Вона також використовується для виконання наступного:
 
   1) нагляд на ринку;
 
   2) проведення будь-яких розслідувань з будь-якого загального
питання, яке стосується порушення законодавства держав Сторін,
зазначеного у запиті;
 
   3) цивільні або адміністративні  процесуальні  дії,  які
пов'язані з пунктом 2 статті 4;
 
   4) подача або складання звіту Сторонам, відповідальним за
розслідування злочинів.
 
   4. Якщо  Запитуюча  Сторона  має  намір  використовувати
інформацію, надану відповідно до даного Меморандуму, для цілей
інших ніж викладено в пункті 3 цієї статті, Запитуюча Сторона
повинна отримати попередню письмову згоду Запитуваної Сторони.
Якщо Запитувана Сторона погоджується на використання інформації
для інших вказаних цілей, вона може здійснити це по інших умовах.
Якщо Запитувана Сторона забороняє використання інформації для
інших вказаних цілей, Сторони проводять консультації одна з одною
щодо причин відмови та можливих умов щодо використання інформації
для вказаних цілей.
 
           Стаття 8. Консультації
 
   1. Сторони підтримують в дії даний Меморандум на умовах
постійного перегляду та проводять консультації одна з одною
стосовно покращення взаємодії на його основі та вирішуючи будь-які
питання, які можуть виникнути.  Зокрема,  Сторони  проводять
консультації у  випадку відмови або супротиву однієї Сторони
стосовно запиту або пропозиції,  здійсненої  іншою  Стороною
відповідно до даного Меморандуму.
 
   2. Сторони  можуть  неофіційно  проводити консультації в
будь-який час стосовно запиту або пропозиції або будь-якої іншої
інформації, наданої відповідно до пунктів 1, 2 статті 5 даного
Меморандуму. Може бути здійснений запит щодо додаткової інформації
у випадку необхідності.
 
   3. Сторони  можуть проводити консультації та переглядати
положення даного  Меморандуму  у  випадку  значних  змін  у
законодавстві та практиці, що впливають на дію даного Меморандуму.
 
   4. З метою покращення співробітництва відповідно до даного
Меморандуму  Сторони  періодично  проводять  консультації  та
обговорення стосовно виконання положень даного Меморандуму.
 
          Стаття 9. Контактні особи
 
   Взаємодія між Сторонами відбувається через контактних осіб,
зазначених у Додатку до даного Меморандуму, якщо не буде узгоджене
інше.
 
           Стаття 10. Термін дії
 
   Даний Меморандум укладається на невизначений період часу та
може бути денонсований однією із Сторін в будь-який час шляхом
попереднього направлення письмового повідомлення принаймні за
тридцять календарних днів іншій Стороні. Якщо Сторона направляє
таке повідомлення, даний Меморандум залишається в силі стосовно
всіх запитів, які були зроблені до дати повідомлення  поки
Запитуюча Сторона не отримала необхідну їй інформацію відповідно
до запиту. Положення стосовно конфіденційності залишаються в силі
і надалі.
 
          Стаття 11. Набрання чинності
 
   1. Сторони притримуються необхідних процедур відповідно до
їхнього  законодавства  з  метою  набрання  чинності  даним
Меморандумом.
 
   2. Даний Меморандум набирає чинності з дати його підписання.
 
   3. Даний  Меморандум  підписується  в  двох  екземплярах
українською, литовською та англійською мовами, причому всі тексти
є автентичними. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей,
перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
 
   Підписано 1 червня 2010 року.
 
 Державна комісія з цінних        Комісія з цінних паперів
 паперів та фондового ринку        Литви
 України
 
 (підпис)                 (підпис)
 
 Дмитро ТЕВЕЛЄВ              Віліус САПОКА
 
 Голова                  Голова
 
 
                   Додаток
 
 
   Контактні особи відповідно до статті 9
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
 
   Ірина Чирікалова
   Начальник відділу міжнародних зв'язків
   Тел/ф: +3 8 044 279 83 44
   e-mail: foreign@stockmarket.gov.ua
 
   Комісія з цінних паперів Литви
 
   Жовіта Суткуте
   Заступник директора  департаменту  правозастосування  та
законодавства
   Тел: +370 5 2714928
   Ф:  +370 5 2725089
   e-mail: jsutkute@vpk.ltУкраина онлайн