Законодательство Украины

 

Меморандум від 01.06.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)

Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Агентством Республіки Казахстан з регулювання і нагляду фінансового ринку та фінансових організацій з питань нагляду на ринку цінних паперів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


              Меморандум
      про взаєморозуміння між Державною комісією
      з цінних паперів та фондового ринку України
     та Агентством Республіки Казахстан з регулювання
      і нагляду фінансового ринку та фінансових
          організацій з питань нагляду
           на ринку цінних паперів
 
 
   Дата підписання:          01.06.2010 р.
   Дата набрання чинності для України: 01.06.2010 р.
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
та  Агентство  Республіки Казахстан з регулювання і нагляду
фінансового ринку та фінансових організацій (далі - Агентство),
які в подальшому іменуються Сторонами,
 
   з метою  організації  ефективної  взаємодії  та  обміну
інформацією з актуальних питань регулювання та нагляду на ринку
цінних паперів, сприяння подальшому розвитку наглядової діяльності
в державах Сторін, з урахуванням  міжнародних  принципів  і
стандартів у цій сфері,
 
   виражаючи свою готовність до співробітництва одна з одною на
основі взаємної довіри,
 
   виходячи з важливості завдань щодо забезпечення прозорості
транскордонних установ, погодилися про нижченаведене.
 
          РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
          Стаття 1. Основні поняття
 
   1. Для цілей цього Меморандуму:
 
   1) запитуваний орган нагляду - орган нагляду, який одержує
запит про здійснення сприяння або який здійснює таке сприяння
згідно з положеннями цього Меморандуму;
 
   2) запитуючий орган нагляду - орган нагляду, який направляє
запит про здійснення сприяння і який отримує таке сприяння згідно
з положеннями цього Меморандуму;
 
   3) інформація  -  наглядова  інформація,  інформація  з
загальнодоступних питань та інші відомості, які становлять інтерес
для Сторін у рамках їх співпраці відповідно до цього Меморандуму,
крім інформації, яка становить державну таємницю  або  іншу
таємницю, що законодавчо охороняється;
 
   4) інформація  з  загальнодоступних  питань  -  офіційна
інформація про створення,  діяльність  і  основні  показники
фінансових організацій, стан фондового ринку і правові умови його
регулювання;
 
   5) особи, афілійовані з фінансовою організацією або пов'язані
з нею особливими та іншими відносинами - юридичні і фізичні особи,
в тому числі фінансові об'єднання (холдінги) за участю фінансових
організацій, або їх великі учасники (засновники або акціонери),
відносини яких з  фінансовою  організацією,  її  учасниками,
співробітниками  та  особами, які займають керівні посади у
фінансовій організації, спеціально регламентуються національним
законодавством держави Сторони і контролюються нею в рамках
відповідних процедур консолідованого нагляду;
 
   6) заходи впливу та санкції -  заходи,  що  вживаються
відповідним  органом  нагляду  до  материнської  фінансової
організації, транскордонної установи або осіб, які займають в них
керівні посади, за порушення положень національного законодавства
держави Сторони з питань фінансових організацій і фінансового
ринку  або іншими компетентними органами держави Сторони на
підставі її клопотання;
 
   7) наглядова інформація - інформація,  одержана  органом
нагляду в процесі виконання своїх функцій, за запитом або шляхом
обміну з іншою Стороною, а також під час проведення перевірок або
здійснення взаємодії Сторін відповідно до цього Меморандуму.
Наглядова інформація не включає інформацію про операції (угоди),
рахунки, внески клієнтів фінансових організацій, за винятком
випадків, передбачених цим Меморандумом, а також інші відомості,
які відносяться, згідно з національним законодавством держав
Сторін до державної таємниці або інших таємниць, які законодавчо
охороняються;
 
   8) приймаюча Сторона - орган нагляду, в країні перебування
якого створено (відкрито) транскордонну установу;
 
   9) регулювання та консолідований нагляд на ринку цінних
паперів  -  регулювання  ринку цінних паперів та нагляд за
фінансовими  організаціями  на  консолідованій  основі,  який
здійснюється у відповідності з національним законодавством держави
Сторони, який передбачає облік усіх ризиків, яких зазнає або може
зазнати фінансова організація, особи, афілійовані або пов'язані з
нею особливими або іншими відносинами, та спрямований на захист
законих інтересів користувачів послуг фінансової організації, а
також підвищення її прозорості шляхом перевірок транскордонних
установ та обміну наглядовою інформацією між органами нагляду
(далі - консолідований нагляд).
 
   10) материнська фінансова організація - юридична особа, яка
зареєстрована і здійснює діяльність щодо надання фінансових послуг
на території держави Сторони, яка має транскордонну установу в
юрисдикції іншої Сторони;
 
   11) керівні посади - посади, які є такими відповідно до
положень національного законодавства держави Сторони;
 
   12) Сторона держави походження фінансової організації - орган
нагляду, в країні якого знаходиться головний офіс транскордонної
установи або материнська фінансова організація;
 
   13) транскордонна установа - дочірня фінансова організація,
філіал  або  представництво  фінансової  організації в межах
юрисдикції однієї із Сторін, які підлягають  консолідованому
нагляду  згідно  з національним законодавством держави іншої
Сторони. При цьому правовий статус транскордонної установи -
юридичної особи припускає наявність у неї відповідної ліцензії на
здійснення діяльності в якості фінансової організації;
 
   14) треті особи - всі особи, за винятком Сторін;
 
   15) фінансове об'єднання (холдінг) - об'єднання юридичних
осіб між собою на основі договору або створене у відповідній
організаційно-правовій формі, яке має в складі одну або декілька
фінансових  організацій,  умови  діяльності  якого  додатково
регламентуються національним законодавством держави Сторони для
цілей консолідованого нагляду.
 
   16) фінансова організація - юридична особа, яка має ліцензію
на здійснення діяльності на ринку цінних паперів.
 
   2. Для  цілей  цього  Меморандуму  поняття  "фінансова
організація", з одного боку, і поняття "транскордонна установа",
"материнська фінансова організація" - з другого, в  окремих
випадках використовуються як тотожні.
 
        Стаття 2. Предмет і мета Меморандуму
 
   1. Відповідно  до цього Меморандуму Сторони забезпечують
надання одна одній, на узгоджених умовах, наглядової та іншої
інформації, включаючи інформацію щодо нагляду на ринку цінних
паперів, а саме, з питань нагляду за торговцями цінними паперами,
управляючими активами інституційних інвесторів, депозитаріями,
організаторами торгівлі на фондовій біржі в Україні, брокерами і
(або)  дилерами, реєстраторами, які управляють інвестиційними
портфелями - в Республіці Казахстан, за винятком інформації, що
становить державну таємницю, та іншої, яка охороняється законом, а
також сприяння на взаємній основі з інших питань консолідованого
нагляду на ринку цінних паперів.
 
   2. Метою цього Меморандуму є створення організаційно-правових
підстав для ефективного здійснення Сторонами своєї наглядової
діяльності,  включаючи  підвищення  результативності перевірок
транскордонних установ і материнських фінансових організацій в
рамках консолідованого нагляду.
 
   3. Цей Меморандум не стосується будь-яких прав та зобов'язань
Сторін, встановлених іншими міжнародними договорами, учасниками
яких вони є.
 
    Стаття 3. Правове положення фінансових організацій,
           пов'язаних з ними осіб
 
   Види, правовий  статус,  умови  створення,  діяльності,
реорганізації і ліквідації фінансових організацій на території
держав Сторін, поняття великого учасника фінансової організації,
правове положення для цілей консолідованого нагляду дочірніх
фінансових організацій і  осіб,  афілійованих  з  фінансовою
організацією  або  пов'язаних  з  нею особливими або іншими
відносинами, зокрема фінансових об'єднань (холдингів) та інших
груп осіб за участю фінансових організацій, а також особливості
створення, ліцензування і регулювання діяльності транскордонних
установ, порядок захисту прав і законних інтересів клієнтів і
кредиторів фінансових організацій,  визначаються  національним
законодавством держав Сторін.
 
     Стаття 4. Основні питання організації взаємодії
            і обміну інформацією
 
   1. Запити про надання наглядової інформації конфіденційного
характеру або звернення за сприянням у проведенні перевірки
транскордонних установ або окремих питань діяльності материнських
фінансових  організацій  здійснюються  Сторонами письмово, за
підписом перших керівників органів нагляду.
 
   2. Перелік наглядової інформації, яка надається Сторонами
одна одній в обов'язковій письмовій формі (на паперовому носії),
може бути узгоджений ними додатково.
 
        Стаття 5. Про пріоритети взаємодії
           та обміну інформацією
 
   Пріоритети Сторін  щодо  взаємодії  і обміну інформацією
включають:
 
   1) підтвердження або перевірку наглядової інформації, яка
надається, запитуваною Стороною;
 
   2) надання запитуваної наглядової інформації, передбаченої
цим Меморандумом і відомостей про осіб, які є великими учасниками
транскордонної установи, материнської фінансової організації, а
також про інших осіб, афілійованих з фінансовою організацією або
пов'язаних з нею особливими чи іншими відносинами;
 
   3) узгодження  умов  проведення  перевірок транскордонних
установ;
 
   4) участь представника запитуваної Сторони у  перевірках
транскордонних установ, якщо інше не передбачене національним
законодавством держав Сторін;
 
   5) організацію обміном інформацією  із  загальнодоступних
питань;
 
   6) обговорення актуальних питань наглядової діяльності і
проведення консультацій;
 
   7) сприяння співпраці органів нагляду з  інших  питань,
включаючи обмін досвідом.
 
    Стаття 6. Запити і підстави відмови у їх виконанні
 
   1. Кожний письмовий запит або інше звернення про надання
наглядової інформації або про здійснення сприяння з  питань
наглядової діяльності повинен бути оцінений запитуваним органом
нагляду з погляду відповідності  національному  законодавству
держави Сторони і можливості його практичного виконання (розкриття
і передачі наглядової інформації).
 
   2. Під час прийняття рішення про  можливість  виконання
письмового запиту або іншого звернення (у повному об'ємі або
частково), запитуваний орган нагляду бере до уваги наступне:
 
   чи входить розгляд цього питання у виняткову компетенцію
запитуваного органу нагляду;
 
   чи відповідає запит або звернення щодо сприяння положенням
цього Меморандуму;
 
   чи не перешкоджає виконання запиту, який надійшов,  або
звернення щодо здійснення сприяння здійсненню його функцій і
повноважень;
 
   чи наявні будь-які інші обмеження, передбачені національним
законодавством держави запитуваного органу нагляду, а також ті, що
стосуються  питань  дотримання  таємниці,  яка  законодавчо
охороняється.
 
   3. За наявності, відповідно до національного законодавства
держав Сторін, правових обмежень (заборон) щодо надання наглядової
або іншої інформації Сторони повідомляють про це одна одну
письмово.
 
   4. У випадку, якщо одна Сторона  вважає,  що  передача
запитуваної  інформації  з  будь-якого  питання,  прямо  не
врегульованого національним законодавством держави Сторони, може
вплинути на безпеку і суверенітет її держави, названа Сторона має
право відмовити (частково або повністю) іншій Стороні в наданні
відомостей або документів за даним запитом.
 
    РОЗДІЛ 2. НАДАННЯ ТА ОБМІН НАГЛЯДОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
 
     Стаття 7. Про наглядову інформацію, пов'язану
       з процедурами дозволу і ліцензуванням
 
   1. У зв'язку з процесом видачі дозволу (згоди) і ліцензування
Сторона країни походження фінансової організації надає іншій
Стороні наступну наглядову інформацію про материнську фінансову
організацію:
 
   - про дату державної реєстрації;
 
   - про діяльність, яка здійснюється відповідно до ліцензії на
фінансовому ринку;
 
   - відомості  про  відповідність  діяльності  батьківської
фінансової організації вимогам національного законодавства держави
походження фінансової організації, включаючи діючі норми і вимоги
консолідованого нагляду;
 
   - про  показники,  які  характеризують  фінансовий  стан
материнської фінансової організації;
 
   - відомості про заходи впливу, які мали місце, і санкції за
минулий календарний рік і на останню звітну дату поточного року;
 
   - відомості про її транскордонні установи, відносно яких
здійснюються реорганізаційні або ліквідаційні процедури у зв'язку
з добровільним або примусовим припиненням їх діяльності.
 
   2. Під  час  видачі  дозволів  (згоди)  на  створення
транскордонних установ, ліцензій для здійснення  ними  своєї
діяльності, а також дозволів на пайову участь у статутному
капіталі (придбання акцій)  фінансових  організацій,  Сторони
керуються вимогами національного законодавства своїх країн і
беруть до уваги інформацію, одержану від іншої Сторони.
 
   3. Сторона, яка прийняла рішення про видачу дозволів (згоди)
материнській фінансовій організації, розташованій на території
держави іншої Сторони, на створення (відкриття) транскордонної
установи або ліцензії на здійснення її діяльності, або дозволу на
пайову участь в статутному капіталі фінансових  організацій,
інформує про це іншу Сторону письмово.
 
   4. Сторони здійснюють взаємний обмін наглядовою інформацією
про осіб, призначених (обраних), у тому числі тимчасово, на
керівні  посади  в транскордонних установах, розташованих на
території держави іншої Сторони.
 
        Стаття 8. Про наглядову інформацію
           щодо поточної діяльності
 
   1. З питань консолідованого нагляду за поточною діяльністю
материнських фінансових організацій і транскордонних установ,
Сторони:
 
   1) надають одна одній відповідну наглядову інформацію щодо
діяльності материнської фінансової організації і транскордонних
установ;
 
   2) направляють відомості про великих учасників материнської
фінансової організації, транскордонної установи та про інших осіб,
афілійованих або пов'язаних з фінансовою організацією особливими
або іншими відносинами з урахуванням обмежень,  передбачених
національним законодавством своїх країн стосовно подання таких
відомостей;
 
   3) інформують  одна  одну  про  застосування  відносно
материнської фінансової організації, транскордонної установи або
осіб, які займають в них керівні посади, заходів впливу і санкцій
за систематичні порушення пруденційних нормативів при наданні
фінансової і регуляторної звітності, що призвели до призупинення
дії  ліцензії  фінансової  організації  або  застосування
адміністративних санкцій;
 
   4) сприяють передачі іншої  інформації,  необхідної  для
здійснення консолідованого нагляду за материнськими фінансовими
організаціями і транскордонними установами;
 
   5) здійснюють обмін інформацією щодо стандартів і систем
консолідованого нагляду, які використовуються в державах Сторін, в
тому числі за діяльністю транскордонних  установ,  своєчасно
інформують одна одну про зміни в національних законодавствах їх
держав.
 
   2. Приймаюча Сторона не перешкоджає транскордонній установі
передавати материнській фінансовій організації звіти та іншу
інформацію, необхідну для підготовки консолідованої звітності за
формами,  встановленими Стороною країни походження фінансової
організації, і звітність або інші відомості за запитом Сторони
країни походження фінансової організації.
 
   3. У разі призупинення, відкликання ліцензії у материнських
фінансових  організацій,  транскордонних  установ  Сторони
повідомляють одна одну та надають інформацію про причини прийняття
такого заходу.
 
    Стаття 9. Про наглядову інформацію з інших питань
 
   1. Сторони своєчасно інформують одна одну  про  початок
діяльності  транскордонних  установ, створених (відкритих) на
підставі дозволу Сторін.
 
   2. Для здійснення консолідованого нагляду зі спеціальних
питань, Сторони обмінюються наглядовою інформацією про материнські
фінансові організації, які припускають уточнення:
 
   1) органів управління, посадових  осіб,  засновників  та
мажоритарних  (великих)  акціонерів  материнської  фінансової
організації та організацій, які входять до складу відповідного
фінансового об'єднання (холдингу) з вказівкою структурних зв'язків
суб'єктів;
 
   2) даних з фінансової звітності материнської  фінансової
організації та організацій, які входять до складу відповідного
фінансового об'єднання (холдингу);
 
   3) процедур збору наглядової інформації від материнських
фінансових  організацій,  які входять у відповідне фінансове
об'єднання (холдинг), та умов підтвердження ними цієї інформації;
 
   4) наявність фактів застосування заходів впливу та санкцій до
великих учасників материнських фінансових організацій, фінансових
об'єднань  (холдингів)  за  участю  материнських  фінансових
організацій;
 
   Ці ж відомості формуються і передаються Сторонами одна одній
щодо транскордонних установ - юридичних осіб.
 
   3. Сторони, за необхідністю, здійснюють обмін наглядовою
інформацією з інших питань створення, ліцензування і діяльності
фінансових організацій, придбання акцій (часток, які мають право
голосу) фінансових організацій, виконання вимог національного
законодавства своїх країн.
 
   4. У випадках, коли одна Сторона має в своєму розпорядженні
наглядову  або іншу інформацію, яка може бути корисною для
наглядової діяльності іншої Сторони, вона має право  надати
названому органу нагляду ініціативну допомогу з відповідних питань
і за відсутності офіційного запиту.
 
   При цьому інформація, одержана в такому порядку, підлягає
використанню і захисту Сторонами нарівні з відомостями, одержаними
ними за запитами відповідно до цього Меморандуму.
 
         РОЗДІЛ 3. ІНШІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ
           ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ
 
         Стаття 10. Проведення перевірок
 
   1. Всі  перевірки,  які  здійснюються  Стороною  держави
походження  фінансової  організації  в  приймаючій  Стороні,
проводяться  за  участю  представників приймаючої Сторони та
відповідно до законодавства приймаючої Сторони.
 
   2. Сторона країни походження фінансової організації направляє
письмовий запит приймаючій Стороні щодо проведення перевірки
транскордонної установи, або, за можливістю, проведення перевірки
від  її  імені  за  певних обставин, призначеною незалежною
міжнародною аудиторською організацією.
 
   Приймаюча Сторона має право інформувати Сторону  держави
походження  фінансової організації про свої плани і терміни
проведення перевірок транскордонних установ.
 
   3. Під час розгляду  запиту  про  проведення  перевірки
транскордонних установ приймаюча Сторона повинна надати іншій
Стороні необхідну наглядову інформацію і  здійснити  можливе
сприяння в організації перевірки.
 
   4. Сторони за взаємною домовленістю визначають цілі, масштаб
перевірки, орієнтовну тривалість перебування представників Сторони
країни  походження  фінансової  організації,  а  також імена
перевіряючих.
 
   5. Основні висновки перевірки, яка проводилась  Стороною
держави походження фінансової організації, повинні бути доступні
приймаючій Стороні.
 
   За необхідністю, після проведення перевірки Сторони мають
право обмінятися письмовими документами про оцінку діяльності
транскордонної установи з розглянутих ними питань.
 
   6. Відомості про  підсумки  перевірки,  яка  проводилася
приймаючою Стороною, надаються в межах національного законодавства
держави, Стороні країни походження фінансової організації.
 
   7. У разі відмови однієї із Сторін на проведення перевірки в
наданні  наглядової  інформації для проведення перевірки або
прийняття рішення з інших питань, пов'язаних з  проведенням
перевірки, Сторони письмово повідомляють одна одну про причини
прийнятого такого рішення.
 
    Стаття 11. Питання припинення діяльності фінансових
      організацій і виконання запитів про клієнтів
 
   1. З  питань  здійснюваних  заходів з реорганізації або
ліквідації транскордонних установ або материнських фінансових
організацій,  які  мають  транскордонні  установи,  Сторони
забезпечують взаємодію з урахуванням процедур щодо припинення
діяльності  відповідних  фінансових  організацій,  визначених
національними законодавствами держав Сторін.
 
   2. Інформація, яка запитується Сторонами одна в одної, не
припускає надання відомостей про операції (угоди), рахунки і
внески клієнтів фінансових організацій, за винятком випадків, коли
ця інформація має відношення до конкретного наглядового питання,
яке є причиною запиту. У разі ж надходження запиту з такого
питання, запитуваний орган нагляду безпосередньо збирає і надає
інформацію в обсязі, який допускається національним законодавством
своєї держави.
 
   3. Інформація, яка містить інші відомості, які відносяться,
відповідно до національних законодавств  держав  Сторін,  до
законодавчо охоронюваних таємниць, Сторонами не надаються.
 
       Стаття 12. Консультації і обговорення
 
   1. Сторони можуть проводити консультації з приводу запита або
стосовно запита, що передбачається.
 
   2. Для покращення співробітництва в рамках цього Меморандуму
Сторони можуть в узгоджені терміни проводити консультації та
переговори щодо виконання його умов.
 
   3. Сторони проводять консультації і обговорення необхідних
питань щодо консолідованого нагляду, які становлять взаємний
інтерес, з метою вдосконалення наглядової практики і розвитку
двосторонньої співпраці.
 
    Стаття 13. Обмін інформацією із загальнодоступних
               питань
 
   1. Протягом одного місяця після набрання  чинності  цим
Меморандумом,  Сторони  надають одна одній списки фінансових
організацій своїх держав, що підлягають консолідованому нагляду,
які надалі повинні уточнюватися за підсумками кожного півріччя.
 
   2. Надання  іншої інформації із загальнодоступних питань
здійснюється Сторонами на підставі письмових запитів, якщо ними не
визначено відповідного порядку взаємного інформаційного обміну.
 
   3. Додаткова інформація про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку України, материнські фінансові організації,
зареєстровані на території України та їх транскордонні установи,
про нормативно-правові акти з питань консолідованого нагляду
міститься  в  офіційному виданні названого органу "Відомості
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку". Доступ до
загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії про ринок
цінних  паперів  здійснюється  через  веб-сайт   Комісії
www.ssmc.gov.ua.
 
   4. Додаткова інформація про Агентство, материнські фінансові
організації, зареєстровані на території Республіки Казахстан та їх
транскордонні установи, про нормативно-правові акти з питань
консолідованого нагляду в Республіці Казахстан  міститься  в
офіційному   виданні  названого  органу  нагляду  "Каржи
Хабаршиси-фінансовий вісник", а також розміщується на його сайті
www.afn.kz у мережі Інтернет.
 
        Стаття 14. Терміни виконання запитів
 
   1. Письмові  запити про надання наглядової інформації і
звернення про сприяння в проведенні перевірок транскордонних
установ виконуються не пізніше ніж за тридцять робочих днів з дати
їх отримання, якщо інше не встановлено національним законодавством
держав  Сторін.  При цьому термін виконання, визначений цим
Меморандумом, може бути подовжений за погодженням Сторін.
 
   2. Терміни виконання за іншими запитами і зверненнями Сторін
визначаються з урахуванням змісту, складності питань і обсягів
передбачуваної для їх виконання роботи.
 
          Стаття 15. Конфіденційність
 
   1. Будь-яка наглядова інформація, отримана в рамках цього
Меморандуму, не може бути використана без згоди органу нагляду,
який надав її, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими вона
запитувалась і була надана.
 
   2. Будь-яка інформація, що надається відповідно до цього
Меморандуму, повинна використовуватися на законних підставах і
лише для наглядових цілей.
 
   3. Сторони виходять з того, що власником письмових та інших
документів, які надаються, є запитуваний орган нагляду, який має
право додатково визначити умови доступу до них третіх осіб.
 
   4. Сторона, що одержала запит третьої особи про надання або
видачу наглядової інформації, одержаної від  іншої  Сторони,
повинна, виходячи із завдань щодо забезпечення виконання цього
Меморандуму, до розкриття вказаної інформації повідомити іншу
Сторону про це питання і дізнатися думку про доцільність виконання
такого запиту.
 
   5. Передача  Стороною  наглядової  інформації,  одержаної
відповідно до цього Меморандуму, третім особам або для офіційної
публікації, допускається в кожному конкретному випадку на підставі
письмової згоди іншої Сторони, яка надала наглядову інформацію,
або за наявності іншого документа, який визначає її позицію з
цього питання, якщо обов'язок органа нагляду щодо невідкладного
розкриття наглядової інформації прямо не впливає з положень
національного законодавства держави цієї Сторони.
 
   6. У рамках, встановлених національним законодавством держав
Сторін, кожна з них повинна  зберігати  конфіденційною  всю
інформацію, отриману відповідно до цього Меморандуму від іншої, за
винятком інформації щодо загальнодоступних питань, і не може
розкривати  таку  інформацію без дотримання умов і підстав,
визначених національним законодавством держав Сторін і взаємними
домовленостями, передбаченими пунктами 1-5 цієї статті.
 
   7. У  разі  виникнення  вірогідності  розголошення  або
розголошення наглядової інформації, що надається або, яка була
надана однією Стороною, у зв'язку з непередбачуваними обставинами,
друга Сторона негайно повідомляє про це Стороні, яка надає або
надала таку інформацію, а також інформує їй про можливі або такі,
що настали, наслідки і заходи, здійснені для попередження таких
подій.
 
   8. Обмін Сторонами наглядовою інформацією, відповідно до
цього Меморандуму, здійснюється, виходячи з прихильності  до
домовленостей, наведених у цій статті, і забезпечення обмеженого
використання наглядової інформації, отриманої в такому порядку.
 
   9. Після вступу в силу цього Меморандуму, Сторони в письмовій
формі обмінюються даними про своїх представників (із зазначенням
їхніх прізвищ та імен, посад, номерів телефонів, факсів та адрес
електронної  пошти),  уповноважених  на  отримання наглядової
інформації, її використання та зберігання.
 
       Стаття 16. Додаткові умови щодо захисту
           і збереження інформації
 
   1. Сторони   вживають   достатніх   правових   та
організаційно-технічних заходів щодо забезпечення конфіденційності
інформації або документів при її передачі одна одній, у тому числі
телекомунікаційними засобами, використанні та зберіганні.
 
   При цьому рівень забезпечення конфіденційності інформації
запитуючим органом нагляду повинен бути не нижчими за її рівень,
забезпечуваний запитуваним органом нагляду.
 
   2. Співробітники органів нагляду зобов'язані забезпечувати
збереження наглядової інформації, яка отримується в рамках цього
Меморандуму.
 
   3. У разі припинення дії цього Меморандуму, вся наглядова
інформація,  отримана  в рамках цього Меморандуму, продовжує
вважатися конфіденційною.
 
          РОЗДІЛ 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
         Стаття 17. Зміни та доповнення
 
   За взаємною домовленістю Сторін до цього Меморандуму можуть
бути  внесені зміни і доповнення, які оформлюються окремими
протоколами і становлять невід'ємну частину цього Меморандуму.
 
            Стаття 18. Витрати
 
   Кожна Сторона самостійно несе витрати, які можуть виникнути
під час реалізації цього Меморандуму, якщо Сторонами не буде
узгоджено іншого порядку.
 
         Стаття 19. Розв'язання спорів
 
   Спори щодо тлумачення та/або використання положень цього
Меморандуму  будуть  вирішуватись  шляхом  переговорів  та
консультацій.
 
      Стаття 20. Набрання чинності і публікація
 
   1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання
обома Сторонами.
 
   2. Сторони не мають заперечень проти розміщення офіційного
тексту цього Меморандуму на їхніх сайтах у мережі Інтернет.
 
   3. Даний Меморандум укладається на невизначений термін і
залишається дійсним до закінчення шести місяців з дати отримання
однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її
намір припинити дію цього Меморандуму.
 
   Вчинено в місті Алмати 1 червня 2010 року в двох примірниках
кожний українською, казахською та російською мовами, причому всі
тексти автентичні.
 
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення і застосування
положень цього Меморандуму, преважну силу матиме текст російською
мовою.
 
 За Державну комісію з цінних     За Агентство Республіки
 паперів та фондового ринку      Казахстан з регулювання
 України               та нагляду фінансового ринку
                   та фінансових організацій
 
 Тевелєв Дмитро Михайлович      Бахмутова Олена Леонідівна
 
 Голова Комісії            Голова АгентстваУкраина онлайн